EPT Sochi: Chip counts

Arseniy Karmatskiy has all of the chips.