pokercasinosports

Anthony Joshua v Daniel Dubois

Sat, Sep 21, 24, 6:00 PM
Match Odds
Anthony JoshuaDrawDaniel Dubois
Head To Head
Anthony JoshuaDaniel Dubois
Alternative Group Round Betting 1
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 1 - 6
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 7 - 12
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 1 - 6
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 7 - 12
Alternative Group Round Betting 2
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 1 - 2
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 3 - 4
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 5 - 6
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 7 - 8
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 9 - 10
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 11 - 12
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 1 - 2
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 3 - 4
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 5 - 6
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 7 - 8
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 9 - 10
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 11 - 12
Alternative Group Round Betting 3
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 1 - 4
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 5 - 8
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 9 - 12
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 1 - 4
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 5 - 8
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 9 - 12
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 1 - 3
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 4 - 6
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 7 - 9
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 10 - 12
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 1 - 3
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 4 - 6
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 7 - 9
 • Daniel Dubois To Win the Fight in Round 10 - 12
 • Anthony Joshua Points or Decision
 • Anthony Joshua KO/TKO
 • Draw
 • Daniel Dubois Points or Decision
 • Daniel Dubois KO/TKO
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 1
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 2
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 3
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 4
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 5
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 6
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 7
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 8
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 9
 • Anthony Joshua To Win the Fight in Round 10
YesNo

Bet Slip

Your bet slip is empty