pokercasinosports

A PÓKERES PROMÓCIÓK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Alább találhatók az általános szerződési feltételek (továbbiakban „Szabályok”), melyek vonatkoznak minden ajánlatra, promócióra és versenyre (együttesen „Promóciók”), amelyek meg vannak hirdetve vagy elérhetők a www.pokerstars.com és a www.pokerstars.eu oldalon (továbbiakban „Oldal(ak)”) és/vagy az Oldal által számodra kínált online platformon (továbbiakban „Kliens”). Minden Promóciót a TSG Interactive Gaming Europe Limited (továbbiakban többes szám első személy vagy „cégünk”) szervez. A cégünk egy vállalatcsoport része, amelyet közvetlenül vagy közvetetten a Flutter Entertainment PLC („Flutter Csoport”) irányít.

A Promóciók bármelyikében való részvétel érdekében minden egyes jelentkező (továbbiakban „Jelentkező) ezennel beleegyezik abba, hogy a következők kötelező érvényűek rá nézve: (i) jelen Szabályok; (ii) az Oldal használatát megszabó végfelhasználói licencszerződés („EULA”); (iii) az Oldal bármely versenyén való részvételt szabályozó versenyszabályok („Versenyszabályok”); és (iv) bármilyen speciális használati feltétel, amely az egyedi Promócióra érvényes, amennyiben az Oldalon ilyen megjelenik („Különleges Feltételek”).

1. Jogosultság

1.1 Bármilyen Promócióban való részvételhez a Jelentkezőnek: (a) olyan joghatóság területén kell laknia és játszania, ahol az Oldalon és a Kliensben való játék, illetve a Promócióban való részvétel törvényes; (b) legalább 18 (tizennyolc) évesnek kell lennie, vagy be kell töltenie a lakhelye szerinti jogrendszer által meghatározott nagykorúsági korhatárt (a kettő közül a magasabb életkort); (c) meg kell felelnie a vonatkozó Különleges Feltételekben szereplő minden jogosultsági és/vagy hitelesítési feltételnek; és (d) követnie kell az instrukciókat, és eleget kell tennie a követelményeknek, amelyek a vonatkozó Különleges Feltételekben szerepelnek.

1.2 Egy Promóció esetén minden Jelentkezőnek ugyanannak a személynek kell lennie, mint akinek a neve meg van adva az oldalunkon regisztrált játékosszámlán („Stars számla”), amellyel jelentkezett a Promócióban való részvételre (amennyiben szükséges Stars számla a Különleges Feltételeknek megfelelően). A Promócióban való részvételével a Jelentkező megerősíti felénk, hogy a Stars számláján szereplő név, cím és személyes adatok pontosak és naprakészek. Az a Jelentkező, aki kérésünkre nem tudja számunkra elfogadható módon igazolni a nevét, címét vagy egyéb személyes adatát, automatikusan kizárásra kerül a Promócióból, illetve diszkvalifikálhatják, valamint a megállapított előnyöket, díjakat vagy pénzösszegeket is elveszítheti. 

1.3 A Flutter Csoport alkalmazottjai, illetve alkalmazottjainak közeli hozzátartozói és/vagy közvetlen ismerősei nem vehetnek részt semelyik Promócióban sem. Ebben a tekintetben „közeli hozzátartozónak” kell tekinteni többek között a házastársat, élettársat, szülőt, unokatestvért, gyermeket és testvért; az alkalmazott „közvetlen ismerősei” pedig többek között az alkalmazott lakótársait vagy a vele egy háztartásban élőket jelenti.

1.4 Amennyiben egy bizonyos joghatóság területén élő személyek nem vehetnek részt valamely Promócióban vagy egy Promóció csak egy bizonyos joghatóság területére érvényes, azt külön közöljük a Különleges Feltételekben.

1.5 A félreértések elkerülése végett, ahol bármely Promóció tartalmaz: (i) ingyenes bekerülést; vagy (ii) a részvételhez szükséges valódi pénzes játékkövetelményt, és bármelyik esetben pénzdíjat vagy pénzértékkel bíró díjat ajánlunk fel, ott a tiltó joghatóságok alá eső országok lakosai kifejezetten el vannak tiltva az ilyen Promóciókban való részvételtől.

2. A Jelentkezőkre vonatkozó viselkedési szabályok

2.1 Ha egy Jelentkező megszegi ezeket a Szabályokat, az EULA-t, a Versenyszabályokat vagy a Különleges Feltételeket, vagy tudomásunkra jut, illetve jogosan feltételezzük, hogy megtévesztően vagy tisztességtelenül járt el a Promócióval, akkor jogunkban áll (i) kihagyni, felfüggeszteni vagy diszkvalifikálni a Promócióból; és (ii) kizárni bármelyik jövőbeli Promócióból vagy akár az összesből. Arra vonatkozóan, hogy mely tevékenység vagy viselkedés minősül a jelen Szabályok vagy a Különleges Feltételek megsértésének, illetve mi minősül csalásnak vagy visszaélésnek a Promócióban való részvétel során, jogosultak vagyunk a saját hatáskörünkben dönteni.

2.2 A zéró tolerancia elvét követjük az olyan tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek a Promóciók kihasználásának azt a formáját célozzák, hogy a haszon az eredménytől függetlenül garantált legyen (a Jelentkező akár egyedül, akár egy csoport tagjaként hajtja végre ezeket) („Szabályellenes Előnyre Irányuló Játék”). Amikor okunk van feltételezni, hogy a Jelentkező Szabályellenes Előnyre Irányuló Játékot alkalmaz, jogosultak vagyunk: (i) visszavonni a Promóciót és az ahhoz kapcsolódó bármely díjat, nyereményt vagy egyéb jutalmat a Jelentkező Stars számlájáról; és (ii) bezárni a Jelentkező számláját az EULA szabályainak megfelelően. 

3. Díjak/Ajándékok

3.1 Minden egyes Promóció esetében nyilvánosságra hozzuk az Oldalon az időtartamot, az egyes Promóciókra való jelentkezés határidejét, a Promóció lezárása előtt elfogadható jelentkezések számának esetleges korlátját (Jelentkezőnként vagy összességében), minden vonatkozó jelentkezési költséget, az egyes Promóciókban való érvényes részvételt részletező egyedi instrukciókat, a kínálatban szereplő egyes díjak („Díj”) vagy jutalmak („Ajándék”) leírását és a győztes(ek) kiválasztásának módját.

3.2 A félreértések elkerülése végett közöljük, hogy a Díjak, Ajándékok és/vagy bármilyen más cikk, amely a Promóció keretein belül kiosztásra kerülhet, nem ruházható át és nem váltható vissza, illetve nem lehet azokat odaadni, átadni, eladni vagy elcserélni más személlyel.

3.3 Jogunkban áll, észszerűen cselekedve, bármely Díj vagy Ajándék helyett készpénzt biztosítani, beleértve, amikor az eredeti Díj vagy Ajándék nem érhető el, vagy olyan körülmények merülnek fel, amelyek között a Díj vagy Ajándék biztosítása túlzott pénzügyi vagy logisztikai terhet jelentene számunkra. A Jelentkező nem igényelhet készpénzes helyettesítést, hacsak másképp nem egyeztünk meg. Az egyes Díjak vagy Ajándékok készpénzes értéke (amennyiben megegyeztünk abban, hogy elérhető ilyen készpénzes helyettesítés az adott Promóciót illetően) a Különleges Feltételekben lesz meghatározva.

3.4 Hacsak a Különleges Feltételekben másképp nem szerepel, a Díjak/Ajándékok nyerteseit 30 (harminc) napon belül értesítjük a nyereményről telefonon, e-mailben vagy más kommunikációs módszerrel, ahogy az egyes Promóciókra vonatkozó Különleges Feltételekben az meghatározásra kerülhet. A Jelentkezők felelőssége, hogy a Stars számlájukon lévő kapcsolatfelvételi adatok és e-mail cím, illetve a Promócióra való jelentkezéskor és/vagy a Promóció során esetleg megadott kapcsolatfelvételi adatok érvényesek és helyesek legyenek. Nem küldjük el a Díjat/Ajándékot, mielőtt a Jelentkezőt értesítenénk a nyereményéről, és a Díjat vagy Ajándékot a Jelentkező Stars számláján írjuk jóvá, illetve a Stars számláján regisztrált címre küldjük el (amennyiben szükséges).

3.5 A Díjakat/Ajándékokat az azokról kapott értesítés után 30 (harminc) napon belül át kell venni, hacsak a Különleges Feltételek és/vagy egy tőlünk származó értesítés másképp nem rendelkezik. Ha a Jelentkező nem igényli a Díjat/Ajándékot időben, a Díját/Ajándékát érvénytelenítjük. Az érvénytelenített díjakat újra ki lehet osztani és fel lehet ajánlani egy másik Jelentkezőnek vagy egy másik Promócióban.

3.6 Miután a Jelentkezőt értesítettük, hogy nyert egy Díjat vagy jogosult egy Ajándékra, a Díjat/Ajándékot elküldjük neki vagy elérhetővé tesszük számára a Promóció befejezése után legfeljebb 90 (kilencven) nappal, hacsak a Különleges Feltételekben másképp nem szerepel. Ha a Díjat/Ajándékot a Jelentkező Stars számláján írjuk jóvá, ezt amint lehet, megtesszük a Különleges Feltételekkel összhangban. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben egy Díj/Ajándék egyes elemei egy jövőbeni időponthoz kapcsolódnak, a Jelentkező addig a jövőbeni időpontig nem tudja felhasználni a Díjat/Ajándékot, illetve annak egy részét. 

3.7 A Díj vagy Ajándék biztosítója további feltételeket szabhat (a továbbiakban „Harmadik Fél Feltételei”) egy bizonyos Díj vagy Ajándék megszerzéséhez és/vagy felhasználásához, és nem vállalunk felelősséget, amennyiben a Jelentkező nem tud eleget tenni a Harmadik Fél Feltételeinek. Emellett szükséges lehet a Jelentkezővel külön szerződést kötnünk a Díj és/vagy Ajándék, illetve a Díj és/vagy Ajándék bármely részének megszerzését és/vagy felhasználását érintő feltételekre vonatkozóan. Az ilyen feltételek megszegése a megfelelő Díj/Ajándék elvesztését eredményezheti.

3.8 A nyertesek nem jogosultak és nincsenek felhatalmazva arra, hogy előzetes írásbeli engedélyünk nélkül elkötelezzenek bennünket bármilyen szerződés megkötésére, illetve kiadás vagy költség vállalására.

3.9 A Díjat vagy Ajándékot nem nyerheti meg olyan Jelentkező, aki:

3.9.1 bármilyen vonatkozó jogszabály alapján nem kaphatja meg és/vagy használhatja fel a Díjat/Ajándékot, illetve ha az adott Jelentkező számára a Díj/Ajándék odaítélése jogellenes lenne; vagy

3.9.2 leiratkozott vagy kizárta magát a játékból, a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos részvételből vagy tájékoztatásból, ahol a kérdéses Díjat vagy Ajándékot az ilyen termékek vagy szolgáltatások használata során lehet megnyerni.

3.10 Bármilyen Promóció során a Díjat/Ajándékot kapó Jelentkező saját maga felelős a Díj/Ajándék megszerzésével kapcsolatban a vonatkozó törvények szerint az illetékes hatóságok felé esetlegesen megfizetendő díjak, illetékek vagy adóterhek megfizetéséért, legyen az akár adóvisszatartás a Díj/Ajándék kifizetésénél vagy a Díj/Ajándék megszerzésével kapcsolatos adó. Ha adóvisszatartásra vagyunk kötelezettek a Díj/Ajándék összegéből, akkor a megkapott Díj/Ajándék összege kevesebb lehet a meghirdetettnél. 

4. Testi épség és biztonság – eseményekre és vakációkra szóló díjak

4.1 A Jelentkezőnek meg kell felelnie minden, a testi épség védelmére és a biztonságra vonatkozó irányelvnek és utasításnak, melyet esetleg kiadunk, vagy amellyel a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan tisztában kell lennie, illetve amelyet a vonatkozó törvényi és szabályozói előírások megkövetelnek. Amennyiben a Jelentkező nem követi az előírásokat, az a Promócióból való kizárását vonhatja maga után.

4.2 A Jelentkező köteles minden észszerű lépést megtenni a Promóció vagy a Díj/Ajándék részét képező eseményen vagy tevékenységben való részvétel során saját testi épsége és biztonsága megőrzése érdekében. A Jelentkező bármely olyan viselkedése, tevékenysége vagy magatartása, amely a megítélésünk szerint orvosi vagy biztonsági kockázatot hordoz (beleértve többek között bármilyen fenyegető viselkedést, legyen az fizikai vagy pszichikai), a Promócióból való azonnali kizárást eredményez.

4.3 A Jelentkező köteles minden észszerű lépést megtenni bármely vonatkozó biztonsági szabvány fenntartása érdekében, illetve az általánosan elvárható módon részt venni a Promócióban, valamint tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvétele saját felelősségére történik.

4.4 A Jelentkező köteles tudatni velünk, ha egészségügyi vagy egyéb okból nem tud részt venni a Promócióban, amint tudomására jut ilyen ok. Jogunkban áll, észszerűen cselekedve, visszavonni a Jelentkezőnek a Promócióban való részvételre, illetve a Díjra vagy Ajándékra való jogosultságát (amelyik alkalmazandó) kártérítés vagy kártalanítás nélkül, amennyiben joggal feltételezzük, hogy az a Jelentkezőt vagy másokat egészségügyi vagy biztonsági szempontból veszélyeztetné, illetve bármilyen módon a Promóciót meghiúsulását, megzavarását vagy megrövidülését okozhatja.

5. Tulajdonjog

5.1 Ez az 5. pont csak abban az esetben alkalmazandó, ha egy Promóció megkívánja, hogy a jelentkezés részeként a Jelentkező valamilyen tartalmat nyújtson be hozzánk elbírálásra, és ez többek között magában foglalhatja az elbeszéléseket, cikkeket, blogokat, audiovizuális felvételeket, pillanatképeket és fényképeket (együttesen „Tartalom”).

5.2 A Jelentkező ezennel kijelenti és garantálja, hogy a benyújtott és/vagy engedélyezett Tartalom összes anyagának minden szellemi és egyéb tulajdonjoga a birtokában van, és minden általunk megkövetelt írásos engedéllyel rendelkezik a Tartalom felhasználására és hasznosítására a Promóció részeként, valamint megszerzett minden általunk megkövetelt szükséges engedélyt, felhatalmazást és hozzájárulást a Tartalomban megjelenő személyek (ideértve a nevüket, képüket, előadásukat, hangjukat, márkajegyeiket, képmásukat és/vagy életrajzukat) szerepeltetéséhez. Emellett a Jelentkező kijelenti, hogy a Tartalom benyújtásával ezúton feltétel nélkül, visszavonhatatlanul, nem kizárólagos használatra, jogdíjmentesen, teljesen kifizetve, teljesen átruházhatóan, végérvényesen és az egész világra kiterjedően átengedi nekünk a felhasználási, közzétételi, közvetítési jogokat és engedélyeket, illetve felhatalmaz arra, hogy harmadik személy számára engedélyezzük a Tartalom felhasználását, közzétételét vagy közvetítését bármilyen ismert vagy ezután kifejlesztésre kerülő formátumban vagy platformon és eszközön mindenféle, a Jelentkezőnek vagy a Tartalomban megjelenő, a legbővebb értelemben vett harmadik személynek (ideértve korlátozás nélkül bármilyen személyt, vállalatot, társulást vagy egyéb entitást) járó ellenszolgáltatás nélkül.

5.3 A Jelentkező garantálja, hogy az általa beküldött Tartalom nem tartalmaz, mutat be, illetve jelenít meg 18 évesnél fiatalabbakat, rasszista, obszcén, becsmérlő, fenyegető, zaklató, becsületsértő, megtévesztő, csalárd, valakinek a személyiségi jogát sértő, támadó jellegű, istenkáromló, bármilyen személyt megrágalmazó részeket, továbbá nem tartalmaz semmilyen más káros elemet (beleértve a vírusokat és/vagy hasonló szennyező anyagot), illegális, törvénytelen és/vagy bármilyen személy jogait sértő dolgot. A Jelentkező garantálja, hogy az általa beküldött Tartalom nem sért semmilyen szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, szerzői jogot, illetőleg bármely jogi vagy természetes személy szellemi vagy magántulajdonhoz fűződő jogait vagy személyiségi jogait. A Jelentkező vállalja, hogy az általa benyújtott Tartalom nem tartalmaz és nem jelenít meg olyan dolgot, amely: (i) célja mások bosszantása vagy megsértése; (ii) elnyom, zaklat, lealacsonyít vagy megfélemlít valakit vagy egyének valamely besorolás (például vallás, nem, szexuális irányultság, faj, bőrszín, hitvallás, nemzetiségi hovatartozás, nemzeti eredet, állampolgárság, kor, családi állapot, katonai állapot vagy rokkantság) alapján meghatározott csoportját; (iii) létrehoz vagy bátorít bűnözői csoportokat vagy polgárjogi mozgalmakat, vagy megsért bármilyen vonatkozó törvényt; (iv) kereskedelmi célokat szolgál, ideértve többek között valamely termék vagy szolgáltatás hirdetését vagy eladásra való felkínálását.

5.4 A Jelentkező tudomásul veszi, hogy amikor elküldi nekünk vagy más módon megosztja velünk a Tartalmat a Promócióhoz kapcsolódóan, saját felelősségére cselekszik, és hogy az elküldött Tartalommal kapcsolatos minden felelősség teljes egészében őt terheli. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy az általa a Promócióhoz beküldött Tartalmat nem vagyunk kötelesek előzetesen megtekinteni, felügyelni, véleményezni vagy szerkeszteni.

5.5 Miután a Jelentkező beküldte a Tartalmat, tudomásul veszi, hogy fenntartjuk magunknak a jogot a Tartalom publikálásának visszautasítására, a saját belátásunk szerinti felbontására, vágására, egyes részeinek kiemelésére és szerkesztésére, és ez a megbízásunkból cselekvő harmadik félre is érvényes. A Jelentkező engedélyt ad a fent említett tevékenységek összességének vagy bármelyikének elvégzésére (ahogy azt szükségesnek látjuk), és nem vagyunk kötelesek használni, közvetíteni, és/vagy közölni a Tartalmát az Oldalunkon vagy bármilyen médiánkban (beleértve a közösségi médiaplatformjainkat is).

6. Felelősségkorlátozás

6.1 Bármely Promócióban való részvételével, ideértve a bármilyen Tartalom benyújtását is, a Jelentkező vállalja a cégünk, valamint a Flutter Csoport jogi képviselőinek, partnereinek, leányvállalatainak, ügynökségeinek, valamint tisztségviselőinek, vezetőinek, alkalmazottainak és ügynökeinek teljes mértékű kártalanítását bármely költség, kiadás, kár, veszteség esetén (továbbiakban „Kárigény”), amelyet a Jelentkező (vagy az őt képviselő harmadik fél) okoz, amely a Jelentkező Promócióban való részvételéből ered, illetve amely a Jelentkezőnek esetlegesen odaítélt Díjjal/Ajándékkal kapcsolatban merül fel. Teljes mértékben kizárunk minden Kárigénnyel kapcsolatos felelősséget a Promóció tekintetében, kivéve a Díj/Ajándék részének számító költségek és kiadások kifizetését (ha van ilyen). A korlátozás nem foglalja magában részünkről az olyan dolog iránti felelősséget, amely: (i) gondatlanságból ered; (ii) a mi vagy alkalmazottaink gondatlanságából eredően bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés kapcsán merül fel; (iii) visszaélésből vagy megtévesztő viselkedésből következik; vagy (iv) a törvényesen nem kizárható vagy korlátozható felelősségvállalás körébe esik. A félreértések elkerülése végett: ez a 6.1 pont a külső fél által biztosított Díjakkal és/vagy Ajándékokkal kapcsolatban is alkalmazandó.

6.2 A 6.1 pontban megadott kivételek mellett a Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vonatkozó törvények által megengedett legteljesebb mértékben, és függetlenül attól, hogy szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli károkozás formájában, avagy egyéb módon valósul meg, mi vagy a Flutter Csoport, illetve a partnereink (ideértve többek közt a tisztségviselőket, vezetőket, alkalmazottakat és tulajdonosokat, jogutódokat és engedményeseket) semmilyen körülmények között nem vagyunk felelősségre vonhatók a Jelentkező vagy bármilyen fél (többek közt ideértve a Tartalomban részt vevő bármilyen harmadik félt) vonatkozásában a következőkért: (i) közvetett, különleges, elrettentő, büntető, eseti, következményes (ideértve többek között az ügylet meghiúsulásából eredő veszteséget, az üzleti vagy egyéb profit elvesztését, a programok elveszését, az eszközök és szoftverek pótlásának költségét, a felvételek, információ és adatok elveszését) vagy bármely egyéb kárért, amely a Jelentkezőnek a Promócióban való részvételével kapcsolatban (vagy a részvételre való képtelenség kapcsán) bármilyen módon felmerül, még akkor sem, ha tudomással bírtunk az ilyen jellegű károk bekövetkezésének lehetőségéről; vagy (ii) az a Promócióban lévő bármely hibának, kihagyásnak vagy egyéb pontatlanságnak tudható be.

6.3 Nem vagyunk felelősek azért, ha nem tudjuk teljesíteni a Promócióban vállalt vagy a Díjra/Ajándékra vonatkozó bármilyen kötelezettségünket, amennyiben a teljesítés nekünk fel nem róható, rajtunk kívül álló ok miatt hiúsul meg. Noha mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Díjat/Ajándékot helyettesítsük, az ilyen jellegű körülmények fennállása esetén nem vagyunk kötelesek egyetlen Jelentkező kompenzálására sem.

6.4 A Jelentkező beleegyezik abba, hogy vállalja a cégünk és a Flutter Csoport jogi képviselőinek, partnereinek, leányvállalatainak, ügynökségeinek, valamint a megfelelő tisztségviselőinek, vezetőinek és alkalmazottainak megóvását, illetve teljes mértékű kártalanítását bármely bennünket ért költséget, kárt, kiadást, szabályozó hatóság általi büntetéseket vagy felelősségvállalást illetően (ideértve a jó hírnévben elszenvedett csorbát és a szakértői díjakat és költségeket is), amely annak következtében merül fel vagy sújt bennünket, hogy a Jelentkező megszegi a jelen Szabályok, az EULA, a Versenyszabályok és/vagy a Különleges Feltételek rendelkezéseit, illetve elmulaszt eleget tenni azoknak, illetve nem követi az instrukcióinkat egy Promócióban való részvétellel kapcsolatban.

7. Vegyes rendelkezések

7.1 Egy Promócióval kapcsolatos bárminemű vita esetén, ideértve egyebek mellett a Díjak/Ajándékok odaítélésével, a Jelentkező a Promócióban való részvételével vagy bármelyik résztvevővel kapcsolatos összes ügyet kivétel nélkül, valamint jelen Szabályokat, az EULA-t, a Versenyszabályokat vagy a Különleges Feltételeket egyaránt, a végső döntést mi vagyunk jogosultak meghozni, és az általunk hozott döntés véglegesnek és kötelező érvényűnek tekintendő, mely ellen sem a Jelentkező, sem pedig harmadik fél nem fellebbezhet. A félreértések elkerülése végett: ez a Jelentkezőnek a vonatkozó jogszabályokban lefektetett egyéb jogainak vagy jogorvoslati lehetőségeinek fenntartása mellett érvényes.

7.2 Amennyiben a Különleges Feltételek értelmében szubjektív bírói döntés vagy értelmezés alapján lenne szükség a győztes meghatározására, a bírói szerepre egy független személyt jelölünk ki.

7.3 A Jelentkező által a Promócióra való jelentkezéskor vagy az abban való részvétel során megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően tároljuk és használjuk fel. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a felhasználónevét és a származási országát egy Promócióhoz kapcsolódó ranglistán közzétehetjük, de a nyereményeikkel kapcsolatban semmilyen személyes adatot nem használunk fel, hacsak a Jelentkező kifejezetten hozzá nem járul ehhez. Mindemellett felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben azt kívánjuk a Jelentkezőtől, hogy bármely ilyen Promócióban való részvételével kapcsolatban szerepeljen valamilyen reklám- vagy marketingkampányban, minden ilyen felhasználás előtt írásos hozzájárulást kérünk tőle.

7.4 Jelen Szabályok, a Szolgáltatási Feltételek, a Versenyszabályok, valamint bármely alkalmazható Különleges Feltételek testesítik meg a Jelentkező és közöttünk fennálló teljes jogviszonyt minden egyes Promócióra vonatkozóan, és felülírnak bárminemű korábbi megegyezést vagy megállapodást, amelyet mi és a Jelentkező (akár írásban, akár szóban) kötöttünk. Amennyiben a jelen Szabályok kifejezetten másként nem rendelkeznek, minden kifejezett vagy vélelmezett törvényes feltétel, garancia vagy értelmezés érvénytelen. A jelen Szabályok egy részének vagy egészének érvénytelenné, törvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válása nem érinti a többi Szabály hatályát vagy érvényességét.

7.5 Ha a Jelentkező egy olyan Promócióra jelentkezik, amelyhez az adott Promócióra való jogosultsághoz pénzbefizetés szükséges a Stars számlájára, akkor a Jelentkező Stars számlájáról az ilyen befizetés végrehajtását megelőzően történő bármely pénzkifizetés a Promóció kihasználására való jogosultság elveszítését eredményezi. Annak érdekében, hogy a Jelentkezők tudtukon kívül ne veszítsék el a jogosultságukat, egy felugró üzenet jelenik meg a pénzkifizetési kérelem benyújtásakor, amely tájékoztatja őket arról, hogy elveszítik a Díjakat/Ajándékokat, ha folytatják a kérelmet.

7.6 Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy visszatartsunk Díjakat/Ajándékokat, amennyiben okkal felmerül a gyanú, hogy a befizetés tisztességtelen vagy nem azzal a céllal történt, hogy valódi pénzes játékra használják fel Oldalunkon.

7.7 Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor kisebb helyesbítéseket vagy kiigazításokat hajtsunk végre ezekben a Szabályokban vagy Különleges Feltételekben annak érdekében, hogy játékosaink és/vagy a Jelentkezőink számára átláthatóbbak és érthetőbbek legyenek. Továbbá, minden esetben észszerűen cselekedve, megváltoztathatjuk ezeket a Szabályokat vagy Különleges Feltételeket, valamint törölhetünk, módosíthatunk vagy felfüggeszthetünk bármely Promóciót, vagy visszavonhatunk egy bizonyos játékosoknak és/vagy Jelentkezőknek szóló Promóciót, ha (a) jogosan feltételezzük, hogy a Promócióval egy személy vagy személyek egy csoportja visszaél; vagy (b) bármilyen törvényi vagy szabályozói változás eredményeképpen kötelesek vagyunk így tenni; vagy (c) bármilyen elfogadható ok fennállása megakadályoz bennünket a Promóció folytatásában, feltéve, hogy ez az ok megfelelően nyomós, úgymint a rendszereink meghibásodása vagy egy nyilvánvaló hiba. A jelen Szabályokban vagy Különleges Feltételekben tervezett minden tartalmi változtatásról a Jelentkezőknek közvetlenül értesítést küldünk, és/vagy Oldalunkon közzétesszük azokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy Promóció kiegészítése, módosítása vagy visszavonása nem érinti hátrányosan azokat a Jelentkezőket, akik már jelentkeztek az adott Promócióra, azon eseteket kivéve, amelyek a hatáskörünkön kívül esnek (pl. törvényi és/vagy szabályozói okokból).

7.8 Amennyiben a jelen Szabályok és a Különleges Feltételek között ellentmondás merül fel, a Különleges Feltételekben lefektetett szabályok és feltételek az irányadóak.

Kérjük a Jelentkezőket, hogy a promócióval kapcsolatos bármilyen kérdésükkel forduljanak az Ügyfélszolgálathoz.

Frissítve 2022 áprilisában.