pokercasinosports

Regulamin Home Games

POKERSTARS HOME GAMES – REGULAMIN UŻYTKOWNIKA

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Umową”) stanowi zasady korzystania z internetowej usługi pokerowej PokerStars zwanej Home Games („Home Games”) i należy zapoznać się z nim w całości przed rozpoczęciem korzystania z Home Games. Umowa stanowi prawnie wiążące porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a firmą TSG Interactive Gaming Europe Limited (określaną dalej jako „PokerStars” lub „Firma”). Firma posiada i prowadzi serwisy internetowe mieszczące się pod adresami: www.pokerstars.com i www.pokerstars.eu („Serwisy”), gdzie udostępniana jest usługa Home Games. Użytkownik powinien też zapoznać się z Umową licencyjną użytkownika oprogramowania, Zasadami ochrony prywatności, Zasadami gry w pokera, Zasadami realizacji transakcji finansowych i walutowych, a także Regulaminem Stars Rewards, które stanowią uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy, a także z innymi publikowanymi od czasu do czasu na stronach Serwisów warunkami, zasadami i regulaminami odnoszącymi się do gier i promocji oferowanych przez Serwisy, które również stanowią uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy wraz z innymi zasadami, o których Użytkownik może być w razie potrzeby informowany. Jeśli Użytkownik zawarł umowę partnerską z PokerStars lub którąś z firm należących do tej samej grupy i na tej podstawie reklamuje i promuje Serwisy wśród użytkowników swojej strony („Umowa partnerska”), taka Umowa partnerska również zostaje włączona do Umowy poprzez niniejszą wzmiankę.

Sekcja Home Games ma za zadanie odtwarzać doświadczenia pokerowe z prywatnych, domowych gier ze znajomymi. W związku z tym Użytkownik najprawdopodobniej będzie grać w pokera ze znanymi sobie osobami, z których część lub wszystkie mogą znajdować się fizycznie w tym samym miejscu. Jeśli włączy się funkcję przesyłania obrazu i/lub dźwięku, zyska się możliwość oglądania i słuchania przeciwników podczas gry (jednocześnie umożliwiając oponentom z aktywną tą samą funkcją widzenie i słyszenie siebie na żywo). Ponieważ PokerStars nie ma możliwości sprawdzania legalności Home Games w każdej jurysdykcji, weryfikacja sytuacji prawnej i sprawdzenie przed rozpoczęciem gry, czy korzystanie z Home Games jest w danym regionie legalne, pozostaje obowiązkiem Użytkownika.

PokerStars nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika w związku z prowadzeniem Home Games warunków niniejszej Umowy lub innych zasad i przepisów wskazanych przez PokerStars w odniesieniu do Home Games.

W związku z umożliwieniem Użytkownikowi przez PokerStars korzystania z Home Games i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy zaznaczenie i zatwierdzenie podczas procesu instalacji oprogramowania opcji „Wyrażam zgodę” i korzystanie z Home Games jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszej Umowy (w tym zadeklarowanego powyżej zrzeczenia się odpowiedzialności), Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania,

Zasad ochrony prywatności, Zasad gry w pokera, Zasad realizacji transakcji finansowych i wymiany walut oraz Regulminu Stars Rewards wraz z publikowanymi od czasu do czasu (zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy) aktualizacjami oraz modyfikacjami. Korzystanie z funkcji przesyłania obrazu i/lub dźwięku w ramach Home Games jest równoznaczne z udzieleniem Firmie i licencjodawcom oprogramowania dostępu do mikrofonu i kamery internetowej w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do tej funkcji.

PokerStars Home Games daje Użytkownikom możliwość zapraszania znajomych i członków zamkniętej społeczności do prywatnych gier bez względu na to, w jakim miejscu na świecie przebywają. Oprócz umożliwiania normalnej gry online sekcja ta oferuje funkcję przesyłania obrazu i dźwięku. Dzięki niej każdy gracz może włączyć transmisję podczas gry przy stole Home Games, co zapewnia realistyczne wrażenia z gry i wzbogaca ją o dodatkowy aspekt. Podczas korzystania z tej funkcji karty nadal są rozdawane i rozgrywane elektronicznie (w zwykły sposób), ale dzięki transmisji wideo na żywo gracze mogą się nawzajem widzieć i prowadzić rozmowy, gdy sami rozgrywają swoje karty (lub czekają na ruchy przeciwników). Nie wolno tego w żaden sposób rejestrować.

Podstawowym założeniem Home Games jest umożliwienie graczom rywalizacji w ramach gier stolikowych i turniejowych w różnych odmianach pokera w wygodny i zapewniający rozrywkę sposób, polegający na grze online w prywatnym gronie znajomych ludzi. Korzystanie z Home Games powinno być zgodne z tym założeniem i przyczyniać się do jego realizacji. Dane graczy, rankingi, statystyki klubowe i inne wyniki rozgrywek („Narzędzia gromadzenia danych”) są dostarczane poprzez Home Games wyłącznie w celu wspierania socjalnych doświadczeń użytkowników i rywalizacji pomiędzy nimi w ramach zamkniętej społeczności lub grona znajomych. Żadne Narzędzia gromadzenia danych ani informacje z nich pochodzące nie mogą być wykorzystywane czy dostarczane jakimkolwiek Menedżerom, Członkom klubów ani żadnym osobom trzecim w celu uzyskania korzyści finansowych. W przypadku wykrycia lub zaistnienia podejrzenia jakiegokolwiek obecnego lub dawnego nadużycia przez Użytkownika założeń Home Games lub Narzędzi gromadzenia danych, lub informacji z nich pochodzących w celu osiągnięcia korzyści finansowych, PokerStars zastrzega sobie prawo do zawieszenia w dowolnym momencie możliwości korzystania z Home Games przez Użytkownika i/lub zamknięcia powiązanego Klubu według własnego uznania.

1. DEFINICJE I INTERPRETACJE
1.1

Definicje terminów użytych w Umowie licencyjnej użytkownika oprogramowania mają takie samo znaczenie w niniejszej Umowie.

1.2

Następujące słowa i zwroty używane w niniejszej Umowie mają nadane im poniżej znaczenie (chyba że z kontekstu wyraźnie wynika co innego):

 1. Administrator” oznacza Menedżera Klubu lub jego Członka, któremu przyznano przywilej organizowania i odwoływania Gier HG, konfigurowania ich parametrów, ustalania godzin rozpoczęcia oraz podejmowania innych działań administracyjnych w powiązaniu z Grami HG;
 2. Klub” oznacza klub pokerowy utworzony przez Użytkownika korzystającego z usługi Home Games;
 3. Menedżer Klubu” oznacza Użytkownika, który utworzył Klub;
 4. Gra HG” oznacza grę w pokera online za pośrednictwem Home Games;
 5. Turniej HG” oznacza Grę HG rozgrywaną w formie turnieju;
 6. Członek” oznacza Użytkownika, który należy do Klubu, ale nie jest jego Menedżerem.
1.3

Na potrzeby Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania przyjmuje się, że:

 1. Użytkownik to Użytkownik;
 2. Home Games to Gry;
 3. oprogramowanie dostarczone przez PokerStars do obsługi Home Games stanowi część Oprogramowania;
 4. logo i nazwa „HOME GAMES” to Znaki Handlowe;
 5. dane używane do logowania w celu skorzystania z Home Games, w tym numery kont, identyfikatory Klubów i Użytkowników,kody powitalne oraz hasła do Home Games to Identyfikatory Logowania.
1.4

Wyrażenia zawierające słowa „w tym”, „m.in.” lub „na przykład” oznaczają „w tym (bez ograniczeń)” i nie ograniczają sensu słów poprzedzających to wyrażenie.

1.5

Słowa sugerujące liczbę pojedynczą oznaczają też mnogą i vice versa, a słowa odnoszące się do określonej płci oznaczają też płeć przeciwną.

1.6

Odniesienie do „punktu” oznacza odniesienie do określonego punktu niniejszej Umowy.

2. KOMPETENCJE
2.1

PokerStars zachowuje kontrolę nad:

 1. otwieraniem, utrzymywaniem i zamykaniem Klubów;
 2. udzielaniem, utrzymywaniem i odbieraniem statusu Menedżera Klubu;
 3. udzielaniem, utrzymywaniem i odbieraniem statusu Członka;
 4. udzielaniem, utrzymywaniem i odbieraniem statusu Administratora.
2.2

W sprawach dowolnego aspektu funkcjonowania Klubu, korzystania przez Użytkownika z Home Games (w tym Klubu i statusu członka) decyzja kierownictwa PokerStars jest ostateczna i nieodwołalna.

3. OBOWIĄZKI MENEDŻERA KLUBU
3.1

Menedżerowie Klubu zobowiązani są do zapoznania się z wszystkimi wyjaśnieniami, instrukcjami i wytycznymi dotyczącymi Home Games publikowanymi od czasu do czasu w Serwisach i do ich przestrzegania.

3.2

Menedżerowie Klubu są ambasadorami PokerStars i zobowiązani są do rozpowszechniania jak najlepszego wizerunku PokerStars i Home Games zarówno wobec członków, jak i ogółu społeczeństwa. Nie wolno im zachowywać się w sposób, jaki w opinii Firmy szkodzi lub może szkodzić reputacji PokerStars lub którejkolwiek z firm powiązanych, czy też przynieść im materialną szkodę.

3.3

Ponadto Menedżer Klubu zobowiązuje się do:

 1. prowadzenia Klubu w sposób odpowiedzialny i w dobrej wierze;
 2. ochrony swojego konta Użytkownika i dostępu do narzędzi służących do zarządzania Klubem przed nieautoryzowanym użyciem (zaleca się korzystanie z tokena RSA) – bez ograniczenia zobowiązań wynikających z Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania;
 3. zapewnienia Członkom pierwszej linii pomocy w sprawach związanych z Klubem (z wyłączeniem sporów pomiędzy Członkami) i podejmowania wszelkich uzasadnionych starań w celu rozwiązania takich problemów (w razie potrzeb z pomocą działu obsługi klienta PokerStars);
 4. pełnienia roli osoby pierwszego kontaktu w razie sporów pomiędzy Członkami związanych z Klubem i podejmowania wszelkich uzasadnionych starań w celu rozwiązania takich sporów bez zwracania się do PokerStars;
 5. traktowania Członków sprawiedliwie i z szacunkiem;
 6. szanowania prywatności Członków i wykorzystywania ich danych osobowych wyłącznie w zgodzie z Zasadami ochrony prywatności PokerStars i właściwymi przepisami prawa o ochronie danych;
 7. rozsądnego korzystania z narzędzia służącego do blokowania Członków i blokowania ich wyłącznie po należytym rozważeniu i uwzględnieniu dobra Klubu;
 8. mianowania dla każdego prowadzonego przez siebie Klubu jednego z Członków swoim następcą na wypadek opuszczenia przez siebie Klubu lub zaistnienia z innego powodu niezdolności do wykonywania obowiązków Menedżera Klubu;
 9. bezzwłocznego powiadomienia PokerStars w razie zaistnienia jakichkolwiek podejrzeń odnośnie do nadużyć, oszustw, nielegalnego przekazywania żetonów (chip-dumping), zmowy, prania pieniędzy lub innych zachowań nielegalnych lub zakazanych przez PokerStars (w świetle postanowień niniejszej Umowy, Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania lub innych zaleceń publikowanych w Serwisach), które mogą się pojawić w związku z działalnością Klubu;
 10. stosowania się do uzasadnionych wskazówek udzielanych przez PokerStars odnośnie do Klubu, jego Menedżera oraz (na ile jest to pod kontrolą Menedżera) korzystania przez jego Członków z Home Games.
3.4

Menedżer zakładający Klub musi wybrać dla niego nazwę i logo. Kiedy nazwa zostanie zatwierdzona, nie będzie mogła zostać zmieniona, chyba że okaże się później, iż jest niezgodna z punktem 3.5.

3.5

Poza wskazaniami punktu 3.4 Menedżerowi Klubu nie wolno wybierać nazwy Klubu, logo ani obrazka, które:

 1. są obraźliwe, niezgodne z prawem, obsceniczne, nieprzyzwoite, obelżywe, pornograficzne, oszczercze, szkalujące, zawierające groźby, mogące pobudzać nienawiść rasową lub bluźniercze;
 2. naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa PokerStars, jakichkolwiek osób trzecich czy dowolne inne przepisy;
 3. zawierają adres URL dowolnego rodzaju;
 4. zawierają pseudonim innego Użytkownika (użyty w złej intencji);
 5. zawierają nazwisko zawodowego pokerzysty lub dowolnej innej sławnej osoby (chyba że jest to jego własne nazwisko lub osoba taka jest Menedżerem Klubu lub jego Członkiem);
 6. zawierają znaki specjalne;
 7. zawierają nazwę lub promują usługi firm konkurencyjnych wobec PokerStars.
3.6

Nie naruszając postanowień z punktów 3.4 i 3.5, przyjmuje się, że każda nazwa i logo Klubu podlega kontroli i zatwierdzeniu przez PokerStars. PokerStars zastrzega sobie prawo do odrzucenia w dowolnym momencie i bez podawania powodu dowolnej nazwy, logo Klubu lub zdjęcia według własnego uznania.

3.7

Menedżerowi Klubu nie wolno angażować się w spamowanie ani inne inwazyjne techniki mające na celu pozyskanie Członków. Każdy Menedżer Klubu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wysyłanych przez niego wiadomości e-mail.

3.8

Menedżerom Klubu nie wolno pobierać od Członków opłat za przyjęcie do Klubu.

4. OBOWIĄZKI CZŁONKA
4.1

Każdy Członek klubu jest zobowiązany do:

 1. dołączania do Klubu, tylko jeśli zna Menedżera Klubu i ma do niego zaufanie;
 2. działania odpowiedzialnie i w dobrej wierze jako Członek Klubu;
 3. traktowania innych Członków sprawiedliwie i z szacunkiem;
 4. szanowania prywatności Członków i wykorzystywania ich danych osobowych wyłącznie w zgodzie z Zasadami ochrony prywatności PokerStars i właściwymi przepisami prawa o ochronie danych;
 5. ochrony swojego konta Użytkownika i dostępu do narzędzi służących do zarządzania Klubem przed nieautoryzowanym użyciem (zaleca się korzystanie z tokena RSA);
 6. traktowania Menedżera Klubu jako osoby pierwszego kontaktu w razie wszelkich pytań, wątpliwości czy sporów dotyczących Klubu;
 7. bezzwłocznego powiadomienia PokerStars w razie zaistnienia jakichkolwiek podejrzeń odnośnie do nadużyć, oszustw, nielegalnego przekazywania żetonów (chip-dumping), zmowy, prania pieniędzy lub innych zachowań nielegalnych lub zakazanych przez PokerStars (w świetle postanowień niniejszej Umowy, Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania lub innych zaleceń publikowanych w Serwisach), które mogą się pojawić w związku z działalnością Klubu;
 8. unikania zachowań, które w opinii Firmy szkodzą lub mogą szkodzić reputacji PokerStars lub którejkolwiek z firm powiązanych, czy też przynieść im materialną szkodę.
4.2

W ramach zapraszania innych osób do Klubu Członkowi nie wolno angażować się w spamowanie ani inne inwazyjne techniki mające na celu pozyskanie Członków, na przykład w niepożądane reklamowanie się w innych Klubach. Każdy Członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wysyłanych przez niego wiadomości e-mail.

5. PARTNERZY
5.1

Jeśli Użytkownik jest stroną Umowy partnerskiej, jest zobowiązany do przestrzegania w odniesieniu do korzystania z Home Games następujących warunków (terminy zapisane wielką literą w punkcie 5. i nie zdefiniowane inaczej w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im w Umowie partnerskiej):

5.2

Niniejszym przyznaje się Użytkownikowi prawo do promowania Home Games poprzez Kody Marketingowe i/lub Odnośniki na Stronie w ramach działań marketingowych i promocji Serwisów (pod warunkiem przestrzegania postanowień aktualnej wersji Umowy partnerskiej). Każdy Klub utworzony w wyniku nieuprawnionych działań marketingowych czy promocyjnych podjętych przez Użytkownika może zostać bezzwłocznie zamknięty przez PokerStars.

5.3

Użytkownik może zaprosić osoby odwiedzające jego Stronę, na przykład w korespondencji mailowej, do przyjęcia funkcji Menedżera Klubu i do zamieszczenia w takim zaproszeniu swojego Kodu Marketingowego i/lub Odnośnika, JEDNAKŻE surowo zabrania się osobom trzecim, w tym osobom odwiedzającym stronę Użytkownika, Członkom i Menedżerom Klubu, zapraszania do Klubu potencjalnych Członków z wykorzystaniem Odnośnika i/lub Kodu Marketingowego dostarczonego Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami Umowy partnerskiej.

5.4

Zamieszczanie Kodu Marketingowego i/lub Odnośnika dostarczonego Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami Umowy partnerskiej w jakimkolwiek zaproszeniu do członkostwa w założonym przez niego Klubie wysyłanym przez Użytkownika do osób trzecich, w tym osób korzystających z jego Strony, lub jakiekolwiek zachęcanie do tego jest surowo zabronione.

5.5

Użytkownikowi nie wolno zlecać osobom trzecim, w tym osobom korzystającym z jego Strony, zapraszania potencjalnych Członków do Klubu z wykorzystaniem Kodu Marketingowego i/lub Odnośnika dostarczonego Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami Umowy partnerskiej.

5.6

Użytkownikowi nie wolno oferować ani dostarczać (czy też zlecić tego jakiejkolwiek osobie trzeciej) żadnym osobom trzecim jakichkolwiek świadczeń (finansowych lub innych) w dowolnej formie (wyraźnej lub dorozumianej) za pośrednictwem wiadomości e-mail, publikacji na Stronie czy innego środka przekazu (online ani offline) poprzez korzystanie z Home Games, w tym odstępować zarobionej dzięki skorzystaniu z Home Games Prowizji – zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

5.7

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Home Games w sposób stanowiący nadużycie produktu (w tym w celu zwiększenia należnych mu Prowizji lub Opłat).

5.8

W przypadku gdyby okazało się, iż Użytkownik naruszył postanowienia zawarte w punkcie 5. lub podjął jakiekolwiek działania w celu ominięcia zakazów zawartych w niniejszej Umowie, PokerStars zastrzega sobie prawo do podjęcia według własnego uznania wszelkich działań, jakie uzna za stosowne, w tym zamknięcia wszelkich powiązanych Klubów i/lub rozwiązania Umowy partnerskiej.

5.9

Prawo Użytkownika do korzystania z Home Games (przyznane mu w punkcie 5.) może być w dowolnym momencie odwołane przez PokerStars wedle własnego uznania i obłożone kolejnymi warunkami i/lub ograniczeniami, które PokerStars może od czasu do czasu wedle własnego uznania określać, np. ograniczeniem procentowej ilości Członków w Klubie powiązanych z Użytkownikiem za pomocą Trackera.

6. REKLAMA
6.1

Użytkownikom nie wolno wykorzystywać Home Games do promowania jakichkolwiek usług ani produktów podmiotów innych niż PokerStars i firmy należące do tej samej grupy (na przykład poprzez odnośniki do innych stron internetowych lub zamieszczanie cudzych reklam) ani w żaden sposób zachęcać Członków do gry w pokera online w serwisach stanowiących konkurencję PokerStars.

6.2

Użytkownikom nie wolno zamieszczać odnośników do zewnętrznych stron internetowych ani w jakikolwiek inny sposób tworzyć powiązania Serwisów lub dowolnych ich części (w tym części Serwisów związanych z Klubem) z zewnętrznymi stronami internetowymi, które promują konkurentów PokerStars, sugerują związek, poparcie lub rekomendację Klubu ze strony PokerStars lub naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania.

6.3

Użytkownik może zamieścić odnośniki do Serwisów na swoich stronach internetowych lub w wysyłanych przez siebie wiadomościach e-mail, pod warunkiem że (I) robi to w sposób legalny, nie szkodzi reputacji PokerStars ani jej nie wykorzystuje, i że (II) Użytkownik nie sugeruje istnienia jakiejkolwiek formy powiązania, zgody czy poparcia ze strony Firmy, które w rzeczywistości nie mają miejsca. Prawo do dokonania powiązania na mocy niniejszego punktu (6.3) nie może być udzielane dalej, przeniesione ani w inny sposób przekazane przez Użytkownika komukolwiek innemu. PokerStars zastrzega sobie prawo do cofnięcia tego prawa w dowolnym momencie.

7. ZYSKI FINANSOWE
7.1

Sekcja Home Games jest przeznaczona wyłącznie do osobistej rozrywki (zarówno dla Menedżerów Klubu, jak i jego Członków) i nie wolno korzystać z niej do czerpania jakichkolwiek korzyści finansowych lub uzyskiwania innych zysków pieniężnych dla siebie lub innego Użytkownika Home Games. Niedozwolone postępowanie w związku z korzystaniem z Home Games obejmuje m.in.:

 1. zakładanie konta depozytowego lub korzystanie z jakiejkolwiek innej metody, programu lub systemu, w trybie online lub offline, w celu udzielania środków jakimkolwiek innym osobom na podstawie wyników dowolnej gry stolikowej lub turniejowej Home Games;
 2. pobieranie lub przyjmowanie od jakiegokolwiek Członka opłaty za przyjęcie do Klubu;
 3. zarabianie pieniędzy lub uzyskiwanie innych form wynagrodzenia w ramach dochodów z reklam (bez naruszania postanowień z punktów 6.1 lub 6.2).
8. PRYWATNOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ
8.1

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Gry HG przeznaczone są dla graczy, którzy znają się nawzajem i mogą podczas uczestnictwa w Grach HG przebywać fizycznie w tym samym miejscu/pomieszczeniu. Jeśli włączy się funkcję przesyłania obrazu lub dźwięku, zyska się możliwość oglądania i słuchania przeciwników podczas gry (jednocześnie umożliwiając oponentom z aktywną tą samą funkcją widzenie i słyszenie siebie na żywo). Przez akceptację niniejszej Umowy Użytkownik potwierdza, iż uczestnictwo w Home Games jest w jego jurysdykcji legalne.

8.2

Przypisany do konta Użytkownika w PokerStars pseudonim będzie też identyfikatorem Menedżera Klubu lub jego Członka i będzie widoczny dla Menedżera Klubu i innych jego Członków w lobby Home Games, Lobby Klubu i (jeśli Menedżer Klubu zgodzi się na włączenie go do katalogów) w publicznych katalogach Klubów. A zatem osoby, które znają Użytkownika poprzez Home Games i/lub Klub, będą również znać jego pseudonim Użytkownika z konta PokerStars (oraz wygląd i/lub głos, jeśli korzysta on z funkcji transmisji wideo). Jeśli Użytkownik nie wyraża na to zgody, nie wolno mu korzystać z Home Games. Użytkownikom nie wolno posiadać więcej niż jednego, unikalnego pseudonimu.

8.3

PokerStars może kontrolować zapisy klubowego czatu w dowolnym celu, w tym dla sprawdzenia, czy przestrzegane są postanowienia niniejszej Umowy i Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania.

8.4

W razie zaistnienia podejrzeń, że Użytkownik może być zamieszany w Nieuczciwe działania (zgodnie z definicją zamieszczoną w punkcie 10.1), dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione osobom trzecim. Jednakże w takim wypadku PokerStars będzie działać w zgodzie z Zasadami ochrony prywatności.

8.5

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od PokerStars wiadomości e-mail związanych z jego działalnością w Klubie, np. zawierających harmonogramy Gier HG, wyniki i rankingi. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z ich otrzymywania dla każdego Klubu z osobna. Należy pamiętać, że dopóki Użytkownik nie zrezygnuje z otrzymywania powiadomień z danego Klubu, będzie je dostawać, nawet jeśli zrezygnował już z wiadomości promocyjnych lub innych komunikatów dotyczących Serwisów.

9. KONSERWACJA SYSTEMU
9.1

PokerStars może od czasu do czasu zawieszać usługi Home Games w celu dokonania koniecznych konserwacji (lub z innych powodów pozostających w zgodzie z postanowieniami Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania), aczkolwiek w miarę możliwości PokerStars będzie uprzedzać Użytkowników o takiej przerwie. W razie zawieszenia usługi może być konieczne anulowanie wcześniej utworzonych Gier HG. Menedżer Klubu nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie przerwy w funkcjonowaniu Klubu.

9.2

Każdy Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że zawieszenie usługi opisane w punkcie 9.1 jest poza kontrolą Menedżera Klubu. Niezależnie od tego, pytania na temat przerw w dostępności usługi należy w pierwszej kolejności kierować do Menedżera Klubu.

9.3

Każdy Menedżer Klubu wyraża zgodę na wzięcie na siebie odpowiedzialności za udzielanie odpowiedzi Członkom, którzy pytają o dowolne zawieszenie usługi, o którym mowa w punkcie 9.1.

9.4

Użytkownik może wyrejestrować się z dowolnego Turnieju HG, ale nie później niż na dwie minuty przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia gry. Jeśli Użytkownik nie wyrejestruje się na czas i nie stawi do gry w Turnieju HG, utraci uiszczone wpisowe, a za opuszczenie gry graczom nie przysługuje żaden zwrot kosztów ani rekompensata od PokerStars.

10. NIEUCZCIWE DZIAŁANIA
10.1

PokerStars udziela Użytkownikom zgody na korzystanie z Home Games, pod warunkiem że nie dopuszczają się oni oszustw i nieuczciwości. Użytkownik deklaruje, że nie będzie popełniać, powodować, zachęcać, wspomagać ani wspierać popełniania jakiegokolwiek oszustwa, nieuczciwości lub innego zachowania, które jest nielegalne lub zakazane przez PokerStars (w świetle przepisów niniejszej Umowy, Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania lub jakichkolwiek zapisów publikowanych w Serwisach), w ramach członkostwa w Klubie albo podczas korzystania z Home Games („Nieuczciwe działanie”).

10.2

PokerStars traktuje Nieuczciwe działania bardzo poważnie. W świetle wszelkich praw i środków podejmowanych przez PokerStars na podstawie przepisów niniejszej Umowy, Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania, przepisów prawnych oraz innych i nie tylko Nieuczciwe Działania mogą zostać zgłoszone odpowiednim władzom/organom.

10.3

Menedżer Klubu winien w rozsądnym zakresie monitorować działalność Klubu pod kątem Nieuczciwych działań i zgłaszać działowi obsługi klienta każde zauważone lub podejrzewane Nieuczciwe działanie zgodnie z postanowieniami punktu 3.3 (i).

10.4

Bez ograniczania punktu 10.3 każdy Członek winien zachować czujność wobec oznak Nieuczciwych działań w ramach swojego Klubu i zgłaszać działowi obsługi klienta każde zauważone lub podejrzewane Nieuczciwe działanie zgodnie z postanowieniami punktu 4.1 (f).

11. NARUSZENIE PRZEPISÓW I ZAWIESZENIE
11.1

W przypadku gdy PokerStars ma podstawy sądzić, iż Użytkownik może naruszać jakieś postanowienia niniejszej Umowy, Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania lub w innych uzasadnionych przypadkach, PokerStars zastrzega sobie prawo (bez uszczerbku dla innych praw lub środków w ramach niniejszej Umowy, Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania, prawa lub innych przepisów) do bezzwłocznego:

 1. zawieszenia lub odebrania Użytkownikowi dostępu do Serwisów lub ich części, w tym dowolnego Klubu, którego Użytkownik jest Menedżerem lub Członkiem, lub całej usługi Home Games;
 2. zawieszenia lub anulowania dowolnej Gry HG albo innej działalności powiązanej z Klubem;
 3. zawieszenia działania Klubu;
 4. zamknięcia Klubu.
11.2

W przypadku przyłapania Użytkownika na łamaniu jakieś postanowienia niniejszej Umowy lub Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania PokerStars zastrzega sobie prawo (bez uszczerbku dla innych praw lub środków w ramach niniejszej Umowy, Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania, prawa lub innych przepisów) do bezzwłocznego:

 1. rozwiązania niniejszej Umowy;
 2. zawieszenia lub odebrania na stałe Użytkownikowi dostępu do Serwisów lub ich części, w tym dowolnego Klubu, którego Użytkownik jest Menedżerem lub Członkiem, lub całej usługi Home Games;
 3. zawieszenia lub anulowania dowolnej Gry HG albo innej działalności powiązanej z Klubem;
 4. zawieszenia działania lub zamknięcia Klubu na stałe;
 5. zajęcia wszystkich środków finansowych przechowywanych przez Użytkownika na jego koncie;
 6. zamknięcia konta Użytkownika;
 7. podjęcia postępowania prawnego przeciwko Użytkownikowi;
 8. podjęcia dowolnych innych działań, które PokerStars uzna za stosowne.
12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIA
12.1

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić PokerStars, firmy z tej samej grupy, wspólników, dyrektorów i pracowników Firmy z zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom i żądaniom oraz z odpowiedzialności za zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej i wszelkie inne opłaty, niezależnie od przyczyn ich zaistnienia, które mogą być skutkiem:

 1. naruszenia lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika całości lub części postanowień niniejszej Umowy;
 2. jakiegokolwiek naruszenia lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich w powiązaniu z Home Games;
 3. Nieuczciwych działań lub domniemanych Nieuczciwych działań, w które Użytkownik był zamieszany w powiązaniu z Home Games;
 4. korzystania z Home Games przez Użytkownika lub przez dowolną inną osobę uzyskującą dostęp do Home Games za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania za jego zgodą lub bez niej.
12.2

W żadnym przypadku, nawet w razie zaniedbania, PokerStars nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie ani wtórne szkody (w tym szkody w postaci utraty korzyści, zakłócenia działalności, utraty informacji handlowych lub inne straty finansowe), które mogą wystąpić w powiązaniu z niniejszą Umową, nawet jeśli firma PokerStars dysponowała wcześniej wiedzą o możliwości wystąpienia takich szkód lub jeśli takie straty były możliwe do przewidzenia.

12.3

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ograniczają odpowiedzialności strony za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez jej zaniedbania, za kradzież lub dokonane przez tę stronę oszustwo.

13. NADRZĘDNOŚĆ PRZEPISÓW
13.1

Gdyby w związku z korzystaniem z Home Games wystąpił jakikolwiek konflikt pomiędzy przepisami z punktów 6. i 7. niniejszej Umowy a Umową partnerską, pierwszeństwo w zakresie takiej sprzeczności mają przepisy Umowy partnerskiej.

14. POPRAWKI
14.1

PokerStars może sporadycznie aktualizować lub modyfikować warunki niniejszej Umowy w całości lub częściowo. Firma poinformuje Użytkowników o istotnych zmianach w niniejszej Umowie za pośrednictwem Serwisów lub inną drogą przed ich wejściem w życie, a Użytkownicy będą zobowiązani do wyraźnego zaakceptowania takich zmian, by móc nadal korzystać z Usług, a modyfikacje te wejdą w życie od razu po wyrażeniu zgody przez Użytkowników. Zachęca się Użytkowników do regularnego odwiedzania stron Serwisów w celu sprawdzenia, czy postanowienia danej wersji Umowy dalej pozostają w mocy. Dalsze użytkowanie Serwisów przez Użytkownika jest równoznaczne z jego zgodą na ewentualne zmiany w Umowie.

15. PRAWO WŁAŚCIWE
15.1

Niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z nią związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Malcie i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Malty w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Umowy lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa PokerStars do wszczęcia postępowania przeciwko Uczestnikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w jednej lub więcej jurysdykcji nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.

16. KLAUZULA SALWATORYJNA
16.1

W przypadku jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub okaże się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy w danej jurysdykcji bądź ważność lub wykonalność danego postanowienia lub wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy w innych jurysdykcjach pozostają nienaruszone. Jeśli którykolwiek z przepisów jest nieważny, ale byłby ważny gdyby jakiś jego fragment został usunięty lub zmieniony, przepis ten winien być zastosowany z takimi modyfikacjami, które zagwarantują jego ważność.

17. CESJA
17.1

PokerStars zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

18. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
18.1

Żadne (wyrażone lub dorozumiane) zrzeczenie się przez PokerStars roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy (w tym zaniechanie przez PokerStars żądania ścisłego i rygorystycznego wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy) nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu ewentualnego kolejnego naruszenia takiego postanowienia lub innych postanowień niniejszej Umowy.

18.2

Z wyłączeniem firm powiązanych z PokerStars, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnych praw lub innych świadczeń na rzecz jakiejkolwiek osoby niebędącej stroną niniejszej Umowy (w tym Menedżera Klubu oraz jego Członków innych niż Użytkownik).

18.3

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje – ani nie powinno być tak interpretowane – ustanowieniem pomiędzy PokerStars a Użytkownikiem stosunku zatrudnienia, spółki osobowej, stosunku pośrednictwa, trustu, stosunku powiernictwa ani joint venture.

18.4

Niniejsza Umowa i wspomniane w niej dokumenty zawierają całość ustaleń pomiędzy PokerStars a Użytkownikiem dotyczących Home Games i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia pomiędzy PokerStars a Użytkownikiem w powiązaniu z Home Games.

18.5

Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia pełnych i prawdziwych danych w ramach wszelkich informacji wymaganych przez PokerStars w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Home Games oraz, jeśli Użytkownik jest Menedżerem Klubu, korzystaniem z Home Games przez Członków Klubu – zawsze zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach ochrony prywatności.

18.6

W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami niniejszej Umowy a jej oryginalną, angielską wersją wiążąca jest ta ostatnia.