pokercasinosports

OGÓLNE WARUNKI DLA KLINETÓW

WPROWADZENIE

Witamy w PokerStars – życzymy Ci dobrej zabawy! Szczycimy się tym, że zapewniamy najbardziej emocjonujące gry oraz bezpieczne środowisko korzystania z nich. Stawiamy na edukowanie graczy i wyposażanie ich w odpowiednią wiedzę.

Niniejsze ogólne warunki (dalej zwane „Ogólnymi warunkami”) zawierają objaśnienia kwestii związanych z korzystaniem z naszych Usług. Będziemy wdzięczni za poświęcenie czasu na zapoznanie się z nimi. Jeśli życzysz sobie zachować kopię do wglądu, pobierz udostępniony plik, a gdyby podczas lektury pojawiły się jakieś pytania na temat tych warunków, skorzystaj z naszej pomocy.

NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE

Ogólne warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy UżytkownikiemFirmą, która zostaje zawarta przez zaznaczenie odpowiedniego pola przy zakładaniu Konta. Wszystkie postanowienia zawarte w Ogólnych warunkach są istotne i mogą mieć wpływ na interesy Użytkownika, więc przed ich zaakceptowaniem należy się z nimi w całości zapoznać. Przeczytanie tekstu zajmuje około 20 minut. Jednak dla ułatwienia zrozumienia Ogólnych warunków oraz ich znaczenia z punktu widzenia Użytkownika warto podkreślić następujące informacje:

 • Flutter Group jest jedną z organizacji posiadających najwięcej na świecie licencji na oferowanie gier hazardowych online. Część A – warunki odnoszące się do strony internetowej zawiera kwestie związane z licencją, w ramach której się gra. Obejmują one informacje na temat Firmy, umowy zawieranej z Użytkownikiem oraz posiadanej licencji dla Strony internetowej, a także sprawy praktyczne, takie jak wymagane do założenia Konta dane osobowe czy sposoby uzyskania pomocy w kwestiach dotyczących Usług oraz składania związanych z nimi zażaleń. Część A mówi też o do dodatkowych zasadach odnoszących się do określonych GierUsług, które również stanowią część Ogólnych warunków. Przed zaakceptowaniem Ogólnych warunków i skorzystaniem z odnośnych GierUsług należy zapoznać się z tymi dodatkowymi zasadami.
 • Firma stara się stworzyć przestrzeń bezpieczną i przyjemną dla wszystkich graczy. Wiąże się to ze zobowiązaniem ich do przestrzegania określonych standardów postępowania podczas korzystania z Usług. Zasady i wymagania dotyczące konta, które obowiązują wszystkich graczy, gdziekolwiek grają, zostały określone w cześci B – ogólnie obowiązujące warunki.
 • GdyOgólnych warunkach pojawiają się słowa i zwroty pisane dużą literą, oznacza to, że mają one określone znaczenie. Zostało ono podane w części C – definicje, do której zawsze można się odwołać. Zawiera ona również spis treści dla wygodniejszego poruszania się pomiędzy poszczególnymi częściami i sekcjami Ogólnych warunków.

Najważniejsze informacje:

 • Pobieranie – rejestracja – gra. Pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji mobilnej lub programu i założenie Konta. Żeby móc je posiadać, trzeba spełnić pewne kryteria, jak odpowiedni wiek czy założenie go na własne dane i do osobistego użytku. Wszystkie Wymogi dotyczące Konta znajdują się w osobnym miejscu. Wolno posiadać tylko jedno Konto na Stronie internetowej serwisu. Dodatkowe będą zamykane (a jeśli zostały założone z rozmysłem lub nieuczciwie – wszystkie). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części B, sekcji 3.
 • Bezpieczeństwo i ochrona. Hazard wiąże się z nieodłącznym ryzykiem utraty pieniędzy. Wygodne dla graczy narzędzia umożliwiają zarządzanie budżetem podczas gry online. Obejmują one opcję nakładania limitów wpłat pieniężnych, ograniczeń dla stołów i turniejów pokerowych i możliwość blokowania określonych GierUsług – szczegółowe informacje znajdują się na stronie poświęconej odpowiedzialnej grze. Środki graczy są zawsze zabezpieczone przez przechowywanie ich na osobnych kontach.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione w grach hazardowych. Stoi na stanowisku, iż próby odzyskania przegranych poprzez kwestionowanie jej praw do świadczenia Usług w UE na podstawie posiadanych licencji są nieetyczne i stanowią działanie w złej wierze (informacje na temat licencji znajdują się w części A, sekcji 4). W przypadku takiego działania Firma może ograniczyć funkcjonalność Konta Użytkownika, zawiesić je lub zamknąć, a także zwrócić się do niego o pokrycie wszelkich strat poniesionych przez Firmę w wyniku takiego zakwestionowania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części A, sekcji 18.3.
 • Wypłaty środków i przyczyny ich opóźnień. Firma zapewnia Użytkownikowi łatwy dostęp do jego środków. Może on w dowolnym momencie zlecić ich wypłatę i zazwyczaj jest ona realizowana bezzwłocznie. Jednak w przypadku gdyby środki, które mają zostać wypłacone, były przedmiotem obciążenia zwrotnego, cofnięcia lub innego zlecenia unieważnienia, bądź też gdyby Firma przeprowadzała dochodzenie w sprawie dowolnych Błędów, Awarii lub Zakłóceń związanych z korzystaniem przez UżytkownikaUsług czy jego zaangażowania w jakiekolwiek Zakazane zdarzenie, wypłata nie zostanie zrealizowana, dopóki problemy te nie zostaną rozwiązane. Zaleca się uważnie zapoznanie się z częścią B, sekcją 9, gdzie znajdują się szczegółowe objaśnienia tego procesu, oraz z zamieszczonymi na dole definicjami terminów: Błędy, Awarie, Zakłócenia oraz Zakazane zdarzenia.
 • Opłata za nieaktywne Konto. Firma pobiera za „nieaktywne” Konta opłatę administracyjną w wysokości 5 EUR na miesiąc na pokrycie kosztów, jakie ponosi z tytułu ich utrzymywania. Żeby Konto zostało zaklasyfikowane jako „nieaktywne”, musi upłynąć co najmniej 13 miesięcy od jego ostatniego użycia. Przed rozpoczęciem pobierania opłaty Użytkownik otrzyma powiadomienie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, co umożliwi mu wypłacenie środków zawczasu. Gdy saldo Konta Użytkownika osiągnie 0, zostanie ono zamknięte. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części A, sekcji 13.
 • Błędy, Awarie i Zakłócenia – kiedy dochodzi do anulowania transakcji, odzyskiwania środków lub niewypłacania wygranych. W określonych sytuacjach, gdy Usługi nie będą świadczone poprawnie, Firma anuluje transakcje i albo nie wypłaci wygranych, środków, nagród oraz innych przypisów (takich jak bonusowe kwoty), albo skieruje do Użytkownika prośbę o zwrot już otrzymanych. W szczególności działania takie podejmowane będą w przypadku wystąpienia Błędów, Awarii lub Zakłóceń obrębie Usług lub Oprogramowania podczas korzystania z nich przez Użytkownika. Każdy z tych terminów ma określone znaczenie, dlatego zaleca się uważne zapoznanie się z ich definicjami. Działania takie zostaną podjęte, nawet jeśli Błędy, Awarie lub Zakłócenia w obrębie Usług lub Oprogramowania nie zostały od razu zauważone przez Użytkownika lub Firmę, a wyszły na jaw dopiero po sprawdzeniu przez Firmę zrealizowanych transakcji. Należy uważnie zapoznać się z częścią B, sekcją 10, gdzie znajdują się szczegółowe wyjaśnienia tej kwestii.
 • Zakazane zdarzenia – kiedy Konto zostaje poddane ograniczeniom, zawieszone lub zamknięte. Uczciwość Usług oraz pomiędzy graczami jest sprawą dla Firmy istotną. W celu jej zachowania Firma ograniczy funkcjonalność Konta Użytkownika, zawiesi je, ograniczy zdolność Użytkownika do uczestnictwa w określonych Grach i/lub inne aspekty jego dostępu do Usług lub korzystania z nich, jeśli uzna, że Użytkownik brał udział w Zakazanym zdarzeniu. „Zakazane zdarzenie” to wydarzenie lub działanie, które jest niedozwolone w odniesieniu do Usług lub Oprogramowania. Termin ten obejmuje między innymi oszustwo, zmowę, korzystanie z kradzionych środków, podawanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji oraz korzystanie z Usług w sposób szkodliwy, niewłaściwy lub niezgodny z prawem. Zaleca się uważne zapoznanie się z częścią B, sekcją 14, gdzie znajduje się wykaz różnych Zakazanych zdarzeń, w celu upewnienia się, że nie uczestniczy się w żadnym z nich. Należy również przeczytać cześć B, sekcję 17, w której zamieszczono więcej informacji na temat praw Firmy do ograniczenia funkcjonalności Konta Użytkownika, jego zawieszenia lub zamknięcia w wyniku Zakazanych zdarzeń.
 • Zakazane zdarzenia – kiedy dochodzi do anulowania transakcji, odzyskiwania środków lub niewypłacania wygranych. W razie wykrycia, że Użytkownik brał udział w Zakazanym zdarzeniu, dla zachowania uczciwości Usług Firma anuluje transakcje powiązane z tym zdarzeniem i albo nie wypłaci powiązanych wygranych, środków, nagród oraz innych przypisów (takich jak bonusowe kwoty), albo skieruje do Użytkownika prośbę o zwrot już otrzymanych. Więcej informacji znajduje się w części A, sekcji 14.
 • Zakazane zdarzenia – kiedy Firmie należy się odszkodowanie. W razie wykrycia, że Użytkownik brał udział w Zakazanym zdarzeniu, Firma zwróci się do niego o odszkodowanie za wszelkie poniesione przez nią lub innych graczy, a wynikające z tego, straty. Jeśli, na przykład, Użytkownik wygra Grę, uciekając się do oszustwa, Firma oczekiwać będzie od niego zwrotu wygranych pieniędzy.
 • Kiedy Firma ponosi niezmiennie prawne zobowiązania wobec Użytkownika. Istnieją pewne przewidziane prawem kwestie, za które Firma zawsze ponosi odpowiedzialność, i żadne z postanowień Ogólnych warunków ich nie podważa, nawet gdyby jakieś stwierdzenie zdawało się sugerować coś odmiennego (na przykład fragment niniejszych punktów). Na przykład żadne z postanowień Ogólnych warunków nie narusza ustawowych praw przysługujących Użytkownikowi jako konsumentowi.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, na które nie ma wpływu. Użytkownikowi nie przysługuje żadna rekompensata, jeśli Firma nie jest w stanie świadczyć jakichkolwiek Usług, wywiązać się ze zobowiązań deklarowanych w Ogólnych warunkach lub jeśli Użytkownik poniesie jakiekolwiek straty finansowe z przyczyn pozostających poza kontrolą Firmy. Na przykład Użytkownik nie otrzyma odszkodowania, jeśli zmiana prawa lub przepisów uniemożliwi Firmie prowadzenie Strony internetowej lub jeśli bank Użytkownika pobierze od niego opłatę za dokonanie wpłaty środków na Konto. Sytuacje takie nazywane są Zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Firmy. Należy uważnie zapoznać się z tą definicją, gdyż zawiera ona więcej przykładów, a także z częścią B, sekcją 20, która omawia tę kwestę dokładniej.
 • Inne sytuacje, w których Firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika (na przykład nie musi mu wypłacać odszkodowania), gdy żadna ze stron nie mogła przewidzieć wyniku danej sytuacji lub nie ponosi w niej winy. Na przykład Firma nie odpowiada za nic: (1) czego Użytkownik mógł uniknąć poprzez podjęcie stosownych działań; (2) wynikłego z podania przez Użytkownika nieaktualnych, niepełnych lub nieprawidłowych informacji; (3) spowodowanego korzystaniem przez UżytkownikaDozwolonych narzędzi i usług; (4) wynikłego z Zakazanego zdarzenia; (5) będącego wynikiem Błędu, Awarii lub Zakłócenia; czy (6) spowodowanego decyzją Firmy o ograniczeniu funkcjonalności Konta Użytkownika, jego zawieszeniu lub zamknięciu zgodnie z Ogólnymi warunkami. Należy uważnie zapoznać się z częścią B, sekcją 21, gdzie dokładniej opisano te kwestie oraz warunki wypłacania odszkodowania Firmie i granice jej odpowiedzialności prawnej.
 • Firma ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko do określonej kwoty. Kwota odszkodowania nie przekroczy 2000 EUR. Jedyny wyjątek stanowią sytuacje, gdy Użytkownikowi prawnie przysługują: (1) jakiekolwiek wygrane; (2) zwroty wpłaconych stawek lub zakładów; lub (3) zwroty wszelkich utraconych lub niewłaściwie ulokowanych przez Firmę środków, w których to przypadkach Użytkownik otrzyma pełną kwotę, do której jest uprawniony, nawet jeśli przekracza ona 2000 EUR. Więcej informacji znajduje się w części A, sekcji 16.

CZĘŚĆ A – WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO STRONY INTERNETOWEJ


INFORMACJE NA TEMAT KONTA ORAZ UMOWY UŻYTKOWNIKAFIRMĄ

1. Informacje o Firmie

(a) TSG Interactive Gaming Europe Ltd, przedsiębiorstwo zarejestrowane na Malcie (pod numerem C54266) z siedzibą pod adresem: The Flutter Group, Spinola Park, Level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000, Malta („TSG”); oraz (b) Stars Mobile Limited, przedsiębiorstwo zarejestrowane na Wyspie Man (pod numerem 008457V) z siedzibą pod adresem: Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ („Stars Mobile”). TSGStars Mobile są spółkami należącymi do Flutter Group.

2. Umowa Użytkownika z Firmą
2.1

Ogólne warunki mają zastosowanie przy uzyskiwaniu dostępu do Usług i korzystaniu z nich. Kliknięcie opcji akceptacji Ogólnych warunków przy zakładaniu Konta powoduje zawarcie umowy i Użytkownik staje się prawnie związany Ogólnymi warunkami oraz wszystkimi dodatkowymi przepisami i warunkami, które stanowią ich część (są one wyszczególnione w części A, sekcji 21 i zwane „Regulaminami”). Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na Ogólne warunki lub jakąkolwiek ich część (w tym Regulaminy), nie powinien uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich (czy z ich określonej części).

2.2

W przypadku udziału w Grach na wirtualne pieniądze umowa zawierana jest pomiędzy UżytkownikiemStars Mobile, a termin PokerStars/Firma używany w Ogólnych warunkach oznacza w takiej sytuacji Stars Mobile. W każdym innym przypadku korzystania z Usług umowa zawierana jest pomiędzy UżytkownikiemTSG, a termin PokerStars/Firma używany w Ogólnych warunkach oznacza w takiej sytuacji TSG. Oznacza to, że TSG nie ponosi odpowiedzialności ani nie posiada zobowiązań wobec Użytkownika w związku z Grami na wirtualne pieniądze, a Stars Mobile nie ponosi odpowiedzialności ani nie posiada zobowiązań wobec Użytkownika w związku z Grami na prawdziwe pieniądze.

3. Zmiany w Ogólnych warunkach
3.1

Firma może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w Ogólnych warunkach, na przykład, żeby skorygować informacje, uwzględnić zmiany w Usługach czy praktykach biznesowych, dla spełnienia wymogów obowiązującego prawa lub na skutek modyfikacji wymogów regulacyjnych. W przypadku istotnych zmian w Ogólnych warunkach Firma poinformuje Użytkownika o ich treści i poprosi o zaakceptowanie nowej wersji w celu umożliwienia dalszego korzystania z Usług.

3.2

Gdyby Użytkownik nie wyrażał zgody na dowolne wprowadzane modyfikacje, winien zaprzestać korzystania z Usług. W takiej sytuacji może on zlecić wypłatę środków z Konta, jeśli jego saldo jest dodatnie.

3.3

Zaleca się regularne sprawdzanie na Stronie internetowej obowiązującej aktualnie wersji Ogólnych warunków.

4. Informacje dotyczące licencji

TSG posiada licencję na świadczenie usług w zakresie gier hazardowych typu 1., 2. i 3. (Gier na prawdziwe pieniądze) i podlega regulacjom Maltańskiej Komisji ds. Gier (Malta Gaming Authority) na podstawie licencji nr MGA/B2C/213/2011 przyznanej 1 sierpnia 2018 r. zgodnie z zasadami swobodnego przepływu usług w Unii Europejskiej (UE). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na korzystanie z Usług w sposób przewidziany w tej licencji bez żadnych ograniczeń czy sprzeciwów. Udostępniane przez Firmę Gry na prawdziwe pieniądze obejmują Gry pokerowe, Gry kasynowe, zakłady sportowe o ustalonych kursach oraz zawierane pomiędzy graczami, czyli „peer-to-peer”.

5. Strony internetowe

6. Wymogi dotyczące Konta
6.1

Aby założyć Konto i korzystać z niego, trzeba spełniać następujące warunki:

6.1.1 mieć ukończone 18 lat;

6.1.2 w przeszłości nie posiadać Konta, które zostało przez Firmę zamknięte w wyniku Zakazanego zdarzenia, bądź też zostało zamknięte z podobnych powodów przez inną spółkę należącą do Flutter Group;

6.1.3 nie podlegać w danym momencie samowykluczeniu ze Strony internetowej;

6.1.4 nie znajdować się w danym momencie na żadnej liście osób, którym nie wolno oferować Usług (na przykład osób podlegających sankcjom);

6.1.5 dokonać rejestracji Konta na własne nazwisko, z własnego, dobrowolnego wyboru i wyłącznie dla osobistego użytku, rozrywki i korzyści, nie w imieniu lub na polecenie kogokolwiek innego;

6.1.6 zamieszkiwać w regionie, z którego Użytkownicy są przez Firmę w danym okresie akceptowani, i upewnić się, że korzystanie z Usług jest w danej jurysdykcji zgodne z prawem (Firma nie jest w stanie weryfikować legalności Usług w każdej z nich).

6.2

Założenie Konta jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących deklaracji i zobowiązań: (a) w momencie rejestracji Użytkownik spełnia Wymogi dotyczące Konta; (b) Użytkownik będzie spełniać Wymogi dotyczące Konta przez cały okres posiadania aktywnego Konta; oraz (c) Użytkownik niezwłocznie poinformuje Firmę, jeśli z dowolnego powodu przestanie spełniać jakiekolwiek Wymogi dotyczące Konta.

6.3

Konta nie wolno sprzedać ani przekazać żadnej innej osobie. Nie wolno też nabyć cudzego Konta. Takie postępowanie stanowiłoby poważne naruszenie Ogólnych warunków, co czyniłoby je Zakazanym zdarzeniem.

7. Dane osobowe potrzebne do założenia Konta
7.1

Przy zakładaniu Konta należy podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz datę urodzenia.

7.2

Firma może sporadycznie poprosić o dostarczenie innych danych dla spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych lub wewnętrznych (na przykład dla sprawdzenia co jakiś czas, czy Użytkownik spełnia Wymogi dotyczące Konta czy  Wymogi dotyczące wpłat).

7.3

Użytkownik musi zadbać o to, aby dane podane przez niego przy rejestracji były prawdziwe, dokładne i aktualne oraz aby pozostały takie przez cały czas posiadania aktywnego Konta. Użytkownik winien niezwłocznie poinformować Firmę o wszelkich zmianach swoich danych (w tym tych, które mogą mieć wpływ na korzystanie z Konta, takich jak zmiana adresu e-mail lub danych bankowych). Modyfikacji można dokonać bezpośrednio na Koncie.

8. Kiedy są weryfikowane dane Użytkownika
8.1

Dla spełnienia zobowiązań regulacyjnych, licencyjnych i innych wymogów prawnych oraz biznesowych Firma może od czasu do czasu (w tym podczas rejestracji i/lub w dowolnym późniejszym momencie) zwrócić się do UżytkownikaProśbą o weryfikację. Może ona obejmować dostarczenie danych osobowych oraz kopii dokumentów, takich jak: paszport, prawo jazdy, inny dokument ze zdjęciem wydany przez organ administracji państwowej, rachunki za media i/lub wyciągi bankowe, uczestniczenie w rozmowach telefonicznych lub wideokonferencjach, i/lub nagrywanie sesji gry.

8.2

W razie dokonania wpłat w wysokości 2000 EUR w okresie obejmującym dowolne 180 dni Firma zawsze przeprowadza proces weryfikacji tożsamości i adresu Użytkownika przed umożliwieniem mu wypłaty jakichkolwiek środków z Konta lub wysłania jakiegokolwiek przelewu.

8.3

Wszystkie środki wpłacane na Konto należy wykorzystać na zakłady. W stosownych przypadkach Firma zwróci się do UżytkownikaProśbą o weryfikację w celu sprawdzenia, czy spełnia on ten wymóg.

9. Ograniczenia geograficzne
9.1

Osobom znajdującym się w obrębie określonych jurysdykcji („Zakazane jurysdykcje”) nie wolno dokonywać wpłat na Konta, brać udziału w Grach na prawdziwe pieniądze i/ani uzyskiwać dostępu do Usług czy korzystać z nich. Zakazane jurysdykcje i dotyczące ich ograniczenia mogą się co jakiś czas zmieniać. Ich wykaz znajduje się na osobnej stronie. Ograniczenia te obejmują zarówno mieszkańców Zakazanych jurysdykcji, jak i przebywających tam mieszkańców innych krajów. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem innego kraju, który przenosi się lub podróżuje do Zakazanej jurysdykcji, może zlecić wypłatę dodatniego salda z Konta. Firma zrealizuje zlecenie, chyba że na podstawie Ogólnych warunków będzie uprawniona do opóźnienia wypłaty, anulowania powiązanych transakcji, odzyskania lub niewypłacenia salda, wygranych, środków, nagród czy innych przypisów. W razie wykrycia lub pojawienia się powodów do przypuszczeń, że Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług z obszaru Zakazanej jurysdykcji lub próbuje to uczynić, zostanie to uznane za Zakazane zdarzenie.

9.2

Użytkownikowi nie wolno podejmować prób obejścia jakichkolwiek ograniczeń geograficznych związanych z posiadaniem Konta lub korzystaniem z niego. Takie postępowanie stanowiłoby poważne naruszenie Ogólnych warunków, co czyniłoby je Zakazanym zdarzeniem. Próba obejścia obejmuje między innymi manipulację informacjami wykorzystywanymi przez Firmę do wykrywania lokalizacji Użytkownika (na przykład poprzez korzystanie z sieci VPN) i/lub dostarczanie fałszywych, bądź też wprowadzających w błąd danych na temat miejsca przebywania lub zamieszkania Użytkownika.


10. Wpłaty na Konto
10.1

Wymogi dotyczące wpłat oraz ogólne zasady odnoszące się do deponowania środków oraz sald zawiera część B, sekcja 4sekcja 5. Przy zakładaniu Konta Użytkownik musi ustawić dzienny, tygodniowy i miesięczny limit wpłat.

11. Zlecanie wypłaty
11.1

Użytkownik może w dowolnym momencie zlecić wypłatę środków z KontaCzęść B, sekcja 9 objaśnia, jak wygląda realizacja wypłat i zwrotów oraz kiedy mogą wystąpić ich opóźnienia.

12. Przelewy pieniężne
12.1

Przelewy pieniężne pomiędzy Użytkownikami mogą być dokonywane poprzez Platformę do gry wyłącznie w celu wykorzystania środków w Grach na prawdziwe pieniądze. W celu przelania środków innemu Użytkownikowi poprzez Platformę do gry trzeba wprowadzić kwotę przelewu oraz Nazwę Użytkownika przypisaną do zamierzonego odbiorcy. Przelewów należy dokonywać wyłącznie świadomie i dobrowolnie, a przed ich zleceniem upewnić się, że wiadomo, kim są Użytkownicy, dla których środki są przeznaczone.

12.2

Środków pochodzących bezpośrednio z przelewu nie wolno wypłacić. Wszystkie przelane pieniądze muszą zostać wykorzystane w Grach na prawdziwe pieniądze, a ewentualne wygrane można już wypłacić. Firma zrealizuje takie zlecenie, chyba że na podstawie Ogólnych warunków będzie uprawniona do opóźnienia wypłaty, anulowania powiązanych transakcji, odzyskania lub niewypłacenia salda, wygranych, środków, nagród czy innych przypisów. Dla ochrony Użytkowników, zabezpieczenia przed praniem pieniędzy i oszustwami oraz dla zapewnienia uczciwości świadczonych usług wygrane z Gier na prawdziwe pieniądze, w których wykorzystano środki z przelewu, przed wypłatą będą poddawane kontroli. W celu zrealizowania przelewu i/lub przed umożliwieniem wypłacenia takich wygranych Firma może zwrócić się do UżytkownikówProśbą o weryfikację lub dostarczenie innych uzasadnionych informacji.

12.3

W stosownych przypadkach – w razie uzyskania przez Firmę wiedzy lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik będący nadawcą lub odbiorcą przelewu był zaangażowany w jakiekolwiek Zakazane zdarzenieFirma może nałożyć na Konto Użytkownika ograniczenia w postaci limitów kwotowych lub w zakresie dostępności opcji przelewów (ogólnie lub dla określonego Użytkownika), odrzucić lub cofnąć dowolne przelewy (i poza tym Firma postąpi z Kontem Użytkownika w sposób określony w części B, sekcji 17).

13. Opłaty naliczane za nieaktywne Konta i inne sposoby postępowania z nimi
13.1

Gdy saldo Konta Użytkownika jest dodatnie i Użytkownik nie logował się na nie, nie wylogowywał się i/lub nie dokonywał na nim żadnych transakcji przez co najmniej 13 miesięcy, konto zostaje uznane za „nieaktywne”. Za nieaktywne Konta Firma pobiera opłatę administracyjną w wysokości 5 EUR miesięcznie, dopóki ich salda pozostają dodatnie. Firma skontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail co najmniej 30 dni przed uznaniem jego Konta za nieaktywne, informując go o tym fakcie oraz opłacie administracyjnej, która będzie pobierana. Jeśli Firma nie otrzyma od Użytkownika odpowiedzi lub nie reaktywuje on Konta we wskazanym terminie, po jego upłynięciu rozpocznie się pobieranie opłaty. Gdy saldo spadnie do zera, nieaktywne Konto zostanie zamknięte.

13.2

W przypadku Konta nieaktywnego z powodu samowykluczenia do czasu jego zakończenia żadna opłata administracyjna nie będzie pobierana. Gdy termin samowykluczenia upłynie, rozpocznie się odliczanie okresu nieaktywności i wdrożone zostanie postępowanie z Kontem w sposób określony w sekcji 13.1. W razie samowykluczenia z Usług na okres przekraczający sześć miesięcy, Firma może zamknąć Konto Użytkownika i dokonać zwrotu całego dodatniego salda.

13.3

Wejście na Konto lub dokonanie na nim transakcji po uznaniu go za nieaktywne powoduje zakończenie okresu nieaktywności. Firma nie będzie zwracać żadnych już pobranych opłat administracyjnych, chyba że Użytkownik może udowodnić, iż nie był w stanie wejść na Konto z powodów zdrowotnych.

13.4

Firma ma też możliwość zamknięcia Konta Użytkownika, jeśli jest ono nieaktywne, Firmie nie udało się dokonać zwrotu dodatniego salda, a Użytkownik nie odpowiedział na jej próby skontaktowania się z nim. W takim wypadku Firma wyśle Użytkownikowi ostatnie zawiadomienie o konfiskacie salda w razie niepoinformowania jej , w jaki sposób może zwrócić środki Użytkownikowi. Zawiadomienie takie zostanie wysłane za pośrednictwem wszystkich przypisanych do Użytkownika form kontaktu. Jeśli Użytkownik nie odpowie na to zawiadomienie w ciągu pięciu lat, Firma dokona konfiskaty środków.

14. Zakazane zdarzenia – kiedy dochodzi do anulowania transakcji, odzyskiwania środków lub niewypłacania wygranych
14.1

Część B, sekcja 14 zawiera wyjaśnienia na temat Zakazanych zdarzeń, a cześć B, sekcja 17 precyzuje, kiedy Konto zostaje poddane ograniczeniom, zawieszone lub zamknięte w wyniku Zakazanych zdarzeń. Firma będzie monitorować transakcje, aby zapobiegać praniu pieniędzy. Jeśli Firma odkryje lub ustali (działając w sposób uzasadniony), że Użytkownik zaangażował się w jakiekolwiek Zakazane zdarzenie, wówczas:

14.1.1 (a) anuluje wszystkie transakcje (również zakłady i zakupy Wirtualnych elementów); i/lub (b) skonfiskuje całość lub dowolną część salda każdego użytego przez Użytkownika Konta oraz wszelkie wygrane, środki, nagrody lub inne przypisy na rzecz Użytkownika – zawsze w zakresie, w jakim odpowiednie transakcje/salda/wygrane/środki/nagrody/przypisy można powiązać z takim Zakazanym zdarzeniem;

14.1.2 jeśli Firma zwróci się w tej sprawie do Użytkownika, jest on zobowiązany zwrócić całość lub część takiego salda, wygranych, środków, nagród lub innych przypisów, które wypłacił lub wykorzystał, a także wszelkie obciążenia zwrotne – zawsze w zakresie, w jakim można je powiązać z takim Zakazanym zdarzeniem; oraz

14.1.3 Firma może przeznaczyć wszystkie takie skonfiskowane lub spłacone salda, wygrane, środki, nagrody lub inne przypisy na dowolny cel, w tym na rekompensaty dla dowolnych Użytkowników, którzy ucierpieli na skutek dowolnego Zakazanego zdarzenia.

15. Zamknięcie Konta bez podania przyczyny
15.1

Użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się do Firmy z prośbą o zamknięcie Konta. W tym celu należy skontaktować sięFirmą.

15.2

Firma może w każdej chwili zamknąć Konto Użytkownika z dowolnego powodu wedle własnego uznania (o którym nie musi informować), powiadamiając go o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Pozostaje to bez wpływu na wynikające z Ogólnych warunków prawa Firmy do zamknięcia Konta z innych powodów (takich jak zmiana prawa lub przepisów, czy też udział UżytkownikaZakazanym zdarzeniu – patrz: część B, sekcja 17cześć B, sekcja 18).

16. Maksymalna kwota odszkodowania dla Użytkownika

Z wyjątkiem sytuacji z części B, sekcji 21.1 i z wyłączeniem wygranych, które prawnie się Użytkownikowi należą, maksymalna odpowiedzialność Firmy wobec Użytkownika na podstawie Ogólnych warunków w odniesieniu do jednego zdarzenia lub serii powiązanych zdarzeń jest ograniczona do: (a) wartości wniesionej stawki lub zakładu, gdy zobowiązanie takie odnosi się do konkretnej stawki lub zakładu; (b) utraconej lub niewłaściwie ulokowanej przez Firmę sumy, gdy odpowiedzialność dotyczy niewłaściwego ulokowania przez Firmę środków na Koncie Użytkownika; lub (c) 2000 EUR w każdym innym przypadku.

16.1

Na mocy Ogólnych warunków Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani nie jest zobowiązana do zachowania należytej staranności w związku z przestrzeganiem lub nieprzestrzeganiem przez nią wszelkich obowiązków regulacyjnych, którym może w danym czasie podlegać, w tym obowiązków dotyczących bezpieczniejszego hazardu czy odpowiedzialności społecznej.

17. Jak uzyskać pomoc lub zgłosić zażalenie w związku z Usługami
17.1

Do zwracania się do Firmy z pytaniami ogólnymi lub w sprawie składania zażaleń służy formularz kontaktowy. Szukanie odpowiedzi na różne pytania oraz nawiązanie kontaktu umożliwia również centrum pomocy. Przedstawiciele obsługi klienta zajmą się udzieleniem Użytkownikowi odpowiedzi lub przekażą sprawę do odpowiedniego zespołu specjalistów.

17.2

W razie złożenia zażalenia Firma poinformuje Użytkownika o wynikach jego rozpatrzenia w ciągu 10 dni od jego wpłynięcia, chyba że ze względu na charakter skargi potrzeba więcej czasu na sfinalizowanie sprawy. W razie potrzeby wydłużenia terminu Użytkownik zostanie o tym poinformowany w ciągu pierwszych 10 dni, a Firma dostarczy wyniki w ciągu 20 dni od daty złożenia zażalenia.

17.3

W przypadku gdyby Użytkownik uznał, że jego zażalenie nie zostało rozpatrzone lub potraktowane przez Firmę w sposób zadowalający, może on w dowolnym momencie po otrzymaniu ostatecznej decyzji Firmy skierować sprawę do alternatywnego rozstrzygnięcia poprzez:

17.3.1 zewnętrzny organ – eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance („eCOGRA”) – przez jego stronę internetową; lub

17.3.2 unijną platformę internetowego rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje na temat tej usługi wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu składania skarg dostępne są na ich stronie. W ramach tego procesu konieczne będzie podanie adresu e-mail Firmy, który można znaleźć tutaj.

17.4

W przypadku niezadowolenia z decyzji alternatywnego podmiotu rozstrzygającego spory można kontaktować się z zespołem obsługi gracza Maltańskiej Komisji ds. Gier (Malta Gaming Authority / MGA) za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail lub klikając tutaj.

17.5

Po wydaniu przez eCOGRA, unijną platformę internetowego rozstrzygania sporów lub MGA orzeczenia dotyczącego zakładów wnoszonych w Exchange Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia według własnego uznania odpowiednich działań, które między innymi mogą obejmować następujące opcje: (a) cofnięcie rozliczenia dla wszystkich zakładów w odnośnej kategorii oraz – w razie potrzeby – dokonanie korekty na kontach klientów; lub (b) wypłacenie na rzecz każdego klienta, który postawił zakład w danej kategorii, jego „wyniku netto”, jeśli klient taki miałby lepszy wynik, gdyby zakład został rozstrzygnięty zgodnie z zaleceniami decydenta (na przykład, gdyby klient wygrał więcej pieniędzy przy takim rozliczeniu, wypłacona zostanie różnica pomiędzy już otrzymaną kwotą po rozliczeniu zakładu a kwotą, jaką by zyskał, gdyby zakład został rozliczony zgodnie z zaleceniem).

18. Prawo właściwe i jurysdykcja
18.1

Ogólne warunki podlegają maltańskim przepisom prawa i sądy na Malcie będą miały wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń, sporów lub rozbieżności dotyczących Ogólnych warunków oraz wszystkich spraw z nimi związanych. Użytkownik zrzeka się wszelkich ewentualnych praw do sprzeciwu wobec wniesienia powództwa do tych sądów, twierdzenia, że powództwo zostało wniesione na nieodpowiednim forum lub że sądy te nie mają jurysdykcji.

18.2

Niezależnie od treści sekcji 18.1 żadne z postanowień Ogólnych warunków nie wpływa na: (a) wszelkie prawa przyznane Użytkownikowi jako konsumentowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających do niego zastosowanie; ani (b) prawa Firmy do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w jakimkolwiek sądzie właściwym, a wszczęcie takiego postępowania w poszczególnych jurysdykcjach nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.

18.3

Gdyby Użytkownik domagał się (lub podejmował takie próby) odzyskania całości lub części strat poniesionych w grach hazardowych, kwestionując prawo Firmy do oferowania Usług w Unii Europejskiej na podstawie posiadanych licencji, Firma uzna jego działanie za nieetyczne, podjęte w złej wierze i zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia Konta takiego Użytkownika bez uszczerbku dla prawa Firmy do ubiegania się o pokrycie przez niego wszelkich strat lub szkód, jakie Firma może ponieść w wyniku jego roszczenia lub próby jego realizacji.

19. Nadrzędny język

W przypadku rozbieżności pomiędzy jakimikolwiek przetłumaczonymi wersjami Ogólnych warunków wiążąca będzie angielska wersja językowa.

INFORMACJE NA TEMAT GIER I USŁUG

20. Dostępność Usług

20.1

Z wyjątkiem odpowiedzialności Firmy wynikającej z zapisów części B, sekcji 21.1 Usługi są świadczone w ich obecnej postaci i w miarę dostępności (na zasadzie „as is” i „as available”). Firma nie gwarantuje dostępności na Stronie internetowej w dowolnym momencie określonych Gier lub innych Usług ani że Usługi czy Oprogramowanie będą wolne od Błędów, Awarii lub Zakłóceń. Część B, sekcja 10 określa prawa Firmy w przypadku wystąpienia Błędu, Awarii lub Zakłócenia w obrębie Usług lub Oprogramowanie podczas korzystania z nich przez Użytkownika.

20.2

Firma może zawieszać, modyfikować, usuwać w całości bądź części i/lub rozszerzać Usługi wedle własnego uznania. W miarę możliwości będzie to miało miejsce po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, jednak niektóre zmiany w Usługach mogą wymagać przeprowadzenia ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedzenia (na przykład w razie konieczności dokonania pilnej naprawy).

21. Pozostałe postanowienia stanowiące część Warunków ogólnych
 • Zasady gier pokerowychRegulamin turniejów pokerowych mają zastosowanie zawsze, gdy Użytkownik korzysta z Usług pokerowych w PokerStars.
 • Regulamin Home Games ma zastosowanie zawsze, gdy Użytkownik korzysta z oferowanych przez Firmę Usług pokerowych Home Games w PokerStars.
 • Regulamin zakładów sportowych ma zastosowanie zawsze, gdy Użytkownik korzysta z oferowanych przez Firmę Usług bukmacherskich w PokerStars Sports.
 • Regulamin giełdy zakładów ma zastosowanie zawsze, gdy Użytkownik korzysta z oferowanych przez Firmę Usług giełdy zakładów w PokerStars Sports (Usługi te są dostępne tylko w niektórych regionach).
 • Regulaminy gier kasynowych to dodatkowe warunki publikowane w obrębie określonych Gier z sekcji kasynowej (obejmującej zarówno Gry dostarczane przez Flutter Group, jak i Gry od zewnętrznych dostawców) i mają zastosowanie zawsze, gdy Użytkownik bierze udział w odnośnej Grze.
 • Regulamin PokerStars Rewards ma zastosowanie, gdy Użytkownik zgłosi się do oferowanego przez Firmę programu lojalnościowego PokerStars Rewards.
 • Ogólny regulamin promocji ma zastosowanie zawsze, gdy Użytkownik bierze udział w promocji, wraz z Zasadniczym regulaminem dotyczącym danej promocji zamieszczonym na Stronie Internetowej, Platformie do gry lub w ramach innej formy komunikacji (na przykład w wiadomości e-mail).
 • Warunki pobierania prowizji mają zastosowanie, gdy Użytkownik bierze udział w pokerowych Grach na prawdziwe pieniądze – stolikowych lub turniejowych.

Zaznaczenie opcji potwierdzenia przeczytania i zrozumienia Ogólnych warunków jest równoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i zrozumienia również powyższych Regulaminów, które przez odniesienie zostają włączone do Ogólnych warunków. Regulaminy te mają istotne znaczenie. Przez zaakceptowaniem Ogólnych warunków oraz w każdym przypadku przed skorzystaniem z Usług lub wzięciem udziału w Grach, do których się odnoszą, należy uważnie zapoznać się z odnośnymi Regulaminami. Regulaminy obowiązują jako uzupełnienie Ogólnych warunków. Podczas korzystania z odnośnych Usług lub Gier odniesienia do Ogólnych warunków obejmują też odpowiadające im Regulaminy. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminów lub jakiejkolwiek ich części, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usług ani Gier, do których się odnoszą, ani z nich korzystać.


CZĘŚĆ B OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI

ZAKŁADANIE KONTA 

1. Jak założyć Konto

1.1

Żeby korzystać z określonych Usług, trzeba założyć Konto. Można to zrobić, klikając „Zarejestruj się” i stosując się do wyświetlonych na ekranie instrukcji. W ramach tego procesu należy wybrać Nazwę Użytkownika i hasło.

1.2

Za pobranie i dostęp do Usług lub Oprogramowania ani za założenie Konta nie jest pobierana żadna opłata. Koszty związane z udziałem w Grach są przedstawione na Stronie internetowejPlatformie do gry.

1.3

Firma nie jest zobowiązana do otwarcia jakiegokolwiek Konta. Może ona odmówić otwarcia Konta z dowolnej przyczyny (w tym z powodu niespełnienia dowolnych Wymogów dotyczących Konta).


2. Bezpieczeństwo Konta i wybór Nazwy Użytkownika
2.1

Użytkownik winien dbać o poufność i bezpieczeństwo swoich Danych do logowania i nie ujawniać ich nikomu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług za pośrednictwem jego Danych do logowania – czy z jego upoważnienia, czy też nie (chyba że jest ono bezpośrednio spowodowane brakiem zachowania należytej staranności i fachowości przez Firmę). Jeśli osoby nieletnie korzystają z urządzeń Użytkownika lub mają do nich dostęp, powinien on zainstalować oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej. Zaleca się stosowanie silnego hasła i regularną jego zmianę. Użytkownik winien poinformować Firmę o każdym przypadku nieuprawnionego użycia jego Danych do logowannia lub Konta, jak tylko poweźmie podejrzenie jego zaistnienia lub dowie się o nim.

2.2

Użytkownikom wolno posiadać tylko jedną, unikalną Nazwę Użytkownika w obrębie wszystkich Usług. Nazwa Użytkownika oraz dowolny awatar, obrazek czy inna nazwa używana w powiązaniu z Usługami nie może zawierać żadnych Nieautoryzowanych treści. Użytkownik udziela Firmie, na rzecz Flutter Group, ważnej na całym świecie nieodwołalnej, zbywalnej, wolnej od opłat, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na wykorzystanie tych elementów w dowolnym celu związanym z Usługami.

3. Postępowanie w przypadku Nadprogramowych Kont

3.1

Użytkownikowi wolno zarejestrować na Stronie internetowej tylko jedno Konto i wyłącznie za jego pośrednictwem może on korzystać z Usług. Każde dodatkowe zostanie uznane za „Nadprogramowe Konto”.

3.2

W razie wykrycia, że Użytkownik posiada Nadprogramowe Konta (chyba że otwarte umyślnie lub w nieuczciwych zamiarach), Firma zamknie wszystkie poza jednym. Firma racjonalnie określi, które należy pozostawić otwarte, a które zamknąć jako Nadprogramowe Konta.

3.3

W razie wykrycia, że Użytkownik otworzył jakiekolwiek Nadprogramowe Konta umyślnie lub w nieuczciwych zamiarach, zostanie to uznane za Zakazane zdarzenieFirma zamknie wszystkie Konta Użytkownika oraz podejmie inne odpowiednie działania określone w części B, sekcji 17części A, sekcji 14.

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UŻYTKOWNIKA


4. Wpłaty
4.1

Z zastrzeżeniem Ogólnych warunków Użytkownik może posiadać Konto i wpłacać na nie środki lub je wpłacać w walutach i z wykorzystaniem metod płatności dostępnych w danym momencie na Stronie internetowej.


4.2

Wymogi dotyczące wpłat są następujące:

4.2.1 wpłaty na konto muszą być dokonywane za pomocą karty płatniczej, konta lub portfela zarejestrowanego na własne nazwisko Użytkownika;

4.2.2 na żądanie Użytkownik musi udowodnić, że nazwisko z karty płatniczej, konta lub portfela użytego do dokonania wpłat jest zgodne z nazwiskiem z jego Konta;

4.2.3 Użytkownik musi być prawowitym właścicielem środków pieniężnych wpłacanych na Konto;

4.2.4 Użytkownikowi nie wolno wpłacać na Konto żadnych środków pochodzących z kryminalnych, bezprawnych lub nielegalnych działań ani używać takich środków do przeprowadzania transakcji za pośrednictwem Usług;

4.2.5 bez uszczerbku dla któregokolwiek z powyższych punktów Użytkownikowi nie wolno w powiązaniu z Kontem ani do jakichkolwiek transakcji dokonywanych za pośrednictwem Usług jako źródła środków wykorzystywać ukradzionych, sklonowanych czy w inny sposób nieuprawnionych metod płatności.

4.3

Przy wpłacie na Konto Użytkownika może obowiązywać minimalna i/lub maksymalna kwota dla pojedynczych transakcji dokonywanych określonymi metodami płatności. W takiej sytuacji kwoty te będą podane na Stronie internetowej i/lub Platformie do gry.

4.4

Wpłacone środki będą dostępne na Koncie Użytkownika, jak tylko bank lub inny operator metody płatności zatwierdzi wybraną przez niego kwotę zasilenia. Firma nie daje żadnych gwarancji co do czasu potrzebnego do zakończenia przetwarzania płatności, ponieważ jest to Zdarzenie pozostające poza kontrolą Firmy.

5. Salda
5.1

Salda kont trzymane są na osobnych rachunkach i nie są wykorzystywane przez Firmę na pokrycie kosztów operacyjnych. Dzięki temu środki Użytkownika są zawsze dostępne do wypłaty zgodnie ze stosowanymi przez Firmę zasadami i procedurami bankowymi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa, wymogami licencyjnymi, najlepszymi praktykami i Ogólnymi warunkami.

5.2

Firma nie jest bankiem ani instytucją finansową. Zdeponowane tu środki nie są oprocentowane, a Firma nie oferuje żadnych kredytów.

6. Stawianie zakładów
6.1

Użytkownik może wnosić zakłady do wysokości rozliczonych środków na Koncie.

6.2

Przyjmowane są tylko zakłady stawiane online poprzez Stronę internetowąPlatformę do gry. Zakłady nie są przyjmowane w żaden inny sposób, taki jak poprzez pocztę elektroniczną, pocztę tradycyjną czy telefonicznie, a jeśli zostaną otrzymane taką drogą, nie będą ważne.

6.3

Odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności danych dotyczących zakładu spoczywa na Użytkowniku. Po potwierdzeniu zakładu przez Firmę Użytkownik nie może go anulować ani zmienić bez jej zgody. Jeśli Użytkownik postawi zakład, który zechce anulować lub zmienić, powinien skontaktować się z Firmą przed rozpoczęciem wydarzenia, którego zakład dotyczy, a Firma rozpatrzy jego prośbę, chociaż wszelkie decyzje będą podejmowane według jej zasadnego uznania.

6.4

Żaden zakład nie jest wniesiony, dopóki na ekranie nie pojawi się komunikat potwierdzający, że został odebrany.

7. Wymiana walut (w miarę dostępności)
7.1

Jeśli Użytkownikowi udostępnione są Gry na prawdziwe pieniądze w walucie innej niż waluta jego Konta, ma on możliwość wzięcia w nich udziału przez dodanie drugiej waluty do Konta. Użytkownik może też po prostu podjąć próbę dołączenia do Gry w walucie, którą chciałby dodać, co spowoduje jej automatyczne dodanie i dokonanie wymiany. Gdy wybrana jest opcja automatycznej wymiany, proces ten każdorazowo przebiega bez ingerencji Użytkownika i wyświetlania żadnych komunikatów. Obowiązuje minimalna kwota wymiany, podana na Stronie internetowej i/lub Platformie do gry.

7.2

Wszystkie transakcje wymiany walut dokonywane za pośrednictwem Strony internetowejPlatformy do gry dokonywane będą po aktualnie obowiązującym kursie, który Firma oferuje dla danego typu transakcji (Użytkownik zostanie o nim poinformowany przez Stronę internetową lub Platformę do gry przy dokonywaniu wymiany). Jeżeli istnieje możliwość wymiany waluty, proponowany przez Firmę kurs wymiany to średni kurs rynkowy oferowany przez XE powiększony o niewielką marżę (chociaż Firma może, według własnego uznania, zrezygnować z marży dla niektórych rodzajów transakcji). Kursy wymiany będą aktualizowane na bieżąco i możliwe są różnice kursowe w zależności od rodzaju transakcji i fluktuacji wartości walut. Firma może, według własnego uznania, bez uprzedzenia usunąć lub wycofać obsługę danej waluty.

7.3

Wszelkie anulowane lub odrzucone wypłaty z Konta z przeliczaniem waluty zostaną na nie zwrócone w walucie i kwocie, w jakiej zostały pierwotnie zlecone, a nie w przeliczonej kwocie (na przykład, jeśli Konto prowadzone jest w EUR i Użytkownik próbował wypłacić 100 EUR przeliczone na USD, na Konto wróci 100 EUR). Wszelkie anulowane lub odrzucone wpłaty na Konto zostaną z niego ściągnięte w przeliczonej kwocie (na przykład, jeśli Konto prowadzone jest w EUR i Użytkownik dokonał wpłaty w USD, z Konta ściągnięta zostanie kwota w EUR), a gdyby na Koncie nie było środków na pokrycie kwoty obciążenia, Użytkownik będzie musiał je zasilić.

7.4

Należy być świadomym wahań kursów walut i wpływu, jaki może to mieć na dostępne środki. Gdy opcja wymiany walut jest dla Konta Użytkownika dostępna, to on jest odpowiedzialny za sprawdzenie obowiązujących kursów przed przystąpieniem do transakcji wymagających przeliczenia waluty. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zyski lub straty poniesione w wyniku dokonywania wymiany walut za pośrednictwem Usług.


7.5

Firma nie jest kantorem wymiany walut. Jeśli opcja ta jest dostępna, przeliczanie walut za pośrednictwem Konta Użytkownika służy wyłącznie ułatwieniu właściwej gry. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać swojego Konta ani żadnej innej części Usług do prowadzenia handlu walutami, spekulacji lub arbitrażu (działanie takie stanowiłoby poważne naruszenie Ogólnych warunków, co czyniłoby je Zakazanym zdarzeniem).

7.6

Firma będzie podejmować działania mające na celu zachowanie rzetelności wszelkich dostępnych instrumentów wymiany walut. Mogą one obejmować:

7.6.1 odrzucanie lub cofanie dowolnych transakcji wymiany walut dokonanych za pośrednictwem Konta Użytkownika;

7.6.2 ograniczenie liczby walut przechowywanych na Koncie i/lub kwoty pieniędzy, którą można wymienić;

7.6.3 jeśli jest to dozwolone na mocy odnośnej licencji, wymaganie, aby wszelkie przeliczone środki na Koncie Użytkownika przed ich wypłaceniem, przelaniem (gdy opcja ta jest dostępna) lub użyciem w innym celu zostały wykorzystane na udział w Grach na prawdziwe pieniądze;

7.6.4 nałożenie po czasie na transakcję wymiany walut marżę, którą wcześniej zniesiono.

8. Wygrane a podatki
8.1

Z zastrzeżeniem Ogólnych warunków (w tym prawa do anulowania dowolnych transakcji, odzyskania lub niewypłacenia salda, wygranych, środków, nagród czy innych przypisów na podstawie Ogólnych warunków) Firma będzie przekazywać wygrane Użytkownika na jego Konto jak najszybciej.

8.2

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgłaszanie swoich wygranych i strat, jeśli wymagają tego obowiązujące go przepisy prawa, regulacje lub odpowiednie władze (w tym dowolne organy podatkowe), oraz za opłacanie wszelkich należnych podatków od jakichkolwiek środków lub nagród przyznawanych mu w wyniku korzystania przez niego z Usług. Firma nie oferuje doradztwa w zakresie przepisów podatkowych ani kwestii prawnych. Jeśli Użytkownik potrzebuje takiej porady, winien samodzielnie skontaktować się z odpowiednimi doradcami i/lub urzędami.

8.3

Jeśli do płatności Użytkownika związanych z korzystaniem przez niego z Usług ma zastosowanie jakikolwiek podatek obrotowy lub VAT, płatności takie są traktowane jako zawierające cały taki podatek.

9. Realizacja wypłat i zwrotów
9.1

W celu zlecenia wypłaty należy zalogować się na swoje Konto i zastosować się do wyświetlanych na ekranie instrukcji. Oferowane Użytkownikowi opcje wypłaty uzależnione są od kraju zamieszkania i wyszczególnione są na Stronie internetowej i/lub Platformie do gry. Jeśli zachodzi potrzeba wypłacenia kwoty, która jest niższa niż minimum obowiązujące dla danej metody płatności, można użyć innej metody lub skontaktować się z Firmą.

9.2

Wszystkie zlecenia wypłaty czy zwroty środków do Użytkownika będą realizowane, pod warunkiem że:

9.2.1 wszystkie płatności dokonane na Koncie zostały potwierdzone jako rozliczone i nie są przedmiotem żadnego obciążenia zwrotnego, cofnięcia lub innego odwołania;

9.2.2 nie toczy się (lub, w stosownych przypadkach, zostało zakończone) dochodzenie w sprawie:

 1. jakiegokolwiek Błędu, Awarii lub Zakłócenia związanego z korzystaniem przez UżytkownikaUsług; lub
 2. udziału Użytkownika w jakimkolwiek Zakazanym zdarzeniu.
9.3

Jeśli toczy się dochodzenie w sprawie Błędu, Awarii, Zakłócenia lub podejrzenia Zakazanego zdarzenia w związku z korzystaniem przez UżytkownikaUsług, wypłata nie zostanie zrealizowana, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający dla Firmy. Część B, sekcja 10 objaśnia, kiedy Firma anuluje transakcje i odzyskuje lub nie wypłaca wygranych, środków, nagród czy innych przypisów z powodu wystąpienia Błędu, Awarii lub Zakłócenia związanego z korzystaniem przez UżytkownikaUsług. Część B, sekcja 17 oraz część A, sekcja 14 zawierają informacje, kiedy Firma ogranicza funkcjonalność Konta Użytkownika, zawiesza je lub zamyka, anuluje transakcje i odzyskuje lub nie wypłaca wygranych, środków, nagród czy innych przypisów w związku z dowolnym Zakazanym zdarzeniem. Należy uważnie zapoznać się z tymi sekcjami, by uzyskać dobre zrozumienie, jakie są ich konsekwencje dla Użytkownika.

9.4

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelka zwłoka w dostarczeniu informacji, o które Firma się zwraca w związku z dowolnym dochodzeniem, może spowodować opóźnienie w realizacji wypłaty lub zwrotu.

9.5

Wypłaty Użytkownika lub zwroty środków przez Firmę będą realizowane tą samą metodą płatności, która została użyta przy wpłatach. Jeśli dana metoda jest już niedostępna, Firma prześle środki za pomocą innej, uzgodnionej wspólnie, przy zachowaniu Ogólnych warunków. W ramach poszczególnych metod płatności środki wypłacane są od najstarszej wpłaty do najnowszej. Przy wypłatach stanowiących wycofanie uprzednich wpłat środki są przeliczane na walutę, w której realizowane były depozyty (w stosownych przypadkach). Wypłaty przekraczające sumę wpłat są przeliczane na walutę, w której zrealizowany był ostatni depozyt dokonany daną metodą płatności (w stosownych przypadkach).

9.6

Czas realizacji wypłat i zwrotów różni się w zależności od rodzaju użytej metody płatności. Firma dołoży uzasadnionych starań, aby zapewnić terminową realizację przelewów w obie strony, ale nie daje żadnych gwarancji co do czasu potrzebnego do zakończenia przetwarzania płatności (lub że prognozowane czasy dokładnie się sprawdzą), ponieważ jest to Zdarzenie pozostające poza kontrolą Firmy.

KIEDY DOCHODZI DO ANULOWANIA TRANSAKCJI, ODZYSKIWANIA ŚRODKÓW LUB NIEWYPŁACANIA SALDA I WYGRANYCH

10. Błędy, Awarie i Zakłócenia – kiedy dochodzi do anulowania transakcji, odzyskiwania środków lub niewypłacania wygranych
10.1

Błędy, Awarie lub Zakłócenia w obrębie Usług lub Oprogramowania mogą, ale nie muszą, być zauważalne dla Firmy lub Użytkownika w danym momencie i mogą zostać ujawnione dopiero w trakcie późniejszego badania i analizy instrukcji rozliczeniowych, wyników Gier, wygranych lub zleceń wypłaty. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać ani czerpać korzyści z żadnych Błędów, Awarii czy Zakłóceń, które dostrzega lub dostrzeże (na przykład poprzez wykorzystanie ich do uzyskania wygranych). Gdyby Użytkownik wykrył dowolny Błąd, Awarię lub Zakłócenie w jakimkolwiek obszarze Usług, z których korzysta, lub gdyby podejrzewał ich występowanie, winien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z tej części Usługpoinformować o tym Firmę.

10.2

Użytkownik ma obowiązek dostarczyć wszelkich informacji, których Firma w granicach rozsądku wymaga w związku z jakimkolwiek dochodzeniem w sprawie dowolnego Błędu, Awarii lub Zakłócenia.

10.3

Gdyby w wyniku Błędu, Awarii lub Zakłócenia w obrębie Usług na Konto Użytkownika zostały przekazane wygrane, środki, nagrody i/lub inne przypisy, których by nie otrzymał, gdyby nie wystąpił dany Błąd, Awaria lub Zakłócenie („Błędne uznania”), Firma anuluje odnośną transakcję i wstrzyma lub odzyska Błędne uznania. Zasada ta ma zastosowanie nawet wtedy, gdyby dana część Usług mogła wygenerować taką samą lub podobną sumę wygranych/środków/nagród/przypisów w przypadku braku Błędu, Awarii lub Zakłócenia, i niezależnie od tego, czy wystąpienie Błędu, Awarii lub Zakłócenia było wówczas dla Użytkownika lub Firmy oczywiste, czy też nie. W razie wypłacenia środków z Błędnego uznania Użytkownik musi je Firmie zwrócić we wskazany przez Firmę sposób i w wyznaczonym przez nią terminie.


10.4

Jeśli w wyniku Zakłócenia Użytkownik straci połączenie podczas wieloosobowej Gry pokerowej, będzie traktowany jak gracz o statusie „poza grą” i do czasu jego powrotu do odnośnej Gry w jego imieniu będą podejmowane domyślne działania (jak czekanie, pasowanie lub automatyczna wpłata ciemnych).

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI WIRTUALNYMI


11. Wirtualne elementy w Grach na wirtualne pieniądze

11.1

Niektóre Gry na wirtualne pieniądze zawierają wirtualne elementy, takie jak wirtualne żetony („Wirtualne elementy”). W zależności o tego, które z takich Gier są dostępne (lub nie) na Stronie internetowej, Użytkownik może mieć możliwość „zdobycia” Wirtualnych elementów poprzez grę i/lub „kupienia” ich za prawdziwe pieniądze. Te terminy z „realnego świata” są używane w znaczeniu przenośnym, co oznacza, że Użytkownik nie ma praw ani tytułów do żadnych Wirtualnych elementów – ani „zdobytych”, ani „kupionych”. Żadna wirtualna waluta czy podobne wirtualne saldo widoczne na Koncie Użytkownika (na przykład w dowolnych Grach na wirtualne pieniądze, gdzie saldo jest zaprezentowane w dolarach) nie stanowi rzeczywistego salda ani nie odzwierciedla żadnej przechowywanej kwoty, a jedynie reprezentuje zakres licencji Użytkownika na używanie Wirtualnych elementówGrach. Jeśli dowolna Gra na Stronie internetowej umożliwia „kupowanie” Wirtualnych elementów za prawdziwe pieniądze, a Firma przyśle Użytkownikowi e-mail potwierdzający „zakup” określonej ich liczby, Użytkownik winien sprawdzić, czy jest ona zgodna ze stanem faktycznym i zachować kopię do wglądu.

11.2

Gdy możliwy jest „zakup” Wirtualnych elementów, Firma może w dowolnym momencie zmienić ich ceny. Ceny będą podawane na Stronie internetowej, Platformie do gry i w odnośnej Grze.


11.3

Wirtualne elementy (zależnie od dostępności) przeznaczone są wyłącznie do użytku w Grze. Nie wolno udzielać sublicencji na Wirtualne elementy, wymieniać ich, sprzedawać ani przekazywać za jakiekolwiek korzyści poza daną Grą, czy też podejmować takich prób (takie postępowanie stanowiłoby poważne naruszenie Ogólnych warunków, co czyniłoby je Zakazanym zdarzeniem).

11.4

Wirtualnych elementów (zależnie od dostępności) nie będzie można wykorzystać w razie: (a) wycofania z dowolnego powodu danej Gry; lub (b) wycofania z dowolnego powodu danego Wirtualnego elementu. Firma dołoży starań, aby powiadomić Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o wycofywaniu Gry / Wirtualnego elementu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Firma nie uprzedzi o tym Użytkownika, będzie on uprawniony do zwrócenia się do niej o zwrot za niewykorzystane Wirtualne elementy „zakupione” przez niego za prawdziwe pieniądze (ale nie tych „zdobytych” poprzez grę), na które wycofanie danej Gry / Wirtualnego elementu miało wpływ. Jednak w razie powiadomienia Użytkownika przez Firmę o wycofaniu Gry lub Wirtualnego elementu z odpowiednim wyprzedzeniem nie będzie mu przysługiwać żadna rekompensata za niewykorzystane Wirtualne elementyFirma nie będzie ponosić wobec Użytkownika żadnej dalszej odpowiedzialności.

KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA


12. Co oznacza „Niedopuszczalne postępowanie”

12.1

Użytkownikowi nie wolno:

12.1.1 angażować się podczas korzystania z Usług w jakiekolwiek zachowania: (a) prowokacyjne, obraźliwe, złośliwe, zawierające groźby, nękające, znieważające, zastraszające, zniesławiające, rasistowskie, dyskryminujące (w tym podczas uczestnictwa w Grach czy oczekiwania na wykonanie ruchu w Grze przez innych Użytkowników i w ogólnych kontaktach z personelem Firmy lub innymi Użytkownikami); (b) celowo zakłócające spokój / uciążliwe dla innych (na przykład przez wielokrotne, częste wysłanie wiadomości w celu „zalania” nimi czatu, „zagłuszenia” normalnych wiadomości (tzw. „flooding”) czy regularne proszenie innych Użytkowników o żetony); lub (c) mogące w inny sposób spowodować dyskomfort, szkodę lub niedogodność dla jakiejkolwiek innej osoby;

12.1.2 wykorzystywać Usług lub Oprogramowania w sposób oszukańczy, nieuczciwy, bezprawny, nielegalny, przestępczy, bądź też mogący skutkować motywowaniem, zleceniem lub przeprowadzeniem jakiejkolwiek działalności oszukańczej, nieuczciwej, bezprawnej, nielegalnej lub przestępczej;

12.1.3 używać żadnych Zakazanych narzędzi i usług;

12.1.4 brać udziału w jakichkolwiek Zakazanych praktykach wspomagania gracza czy Nieetycznej grze;

12.1.5 bezpośrednio lub pośrednio używać jednocześnie więcej niż jednego konta (czy chodzi o Konto, czy też dowolne inne konto Flutter Group) w ramach tej samej puli graczy lub nagród (na przykład, gdy Użytkownik ma więcej niż jedno konto otwarte lub zaangażowane w grę przy tym samym stole pokerowym lub w tym samym turnieju pokerowym, wkupuje się do dowolnej Gry za pomocą więcej niż jednego konta, bądź też przystępuje do jakiejkolwiek puli nagród poprzez więcej niż jedno konto), niezależnie od tego, czy jakiekolwiek działania związane z grą na takim koncie rzeczywiście miały miejsce (pozostaje to bez wpływu na inne zapisy Ogólnych warunków dotyczące Nadprogramowych Kont);

12.1.6 po wyeliminowaniu z jakiegokolwiek turnieju lub puli nagród bezpośrednio lub pośrednio ponownie dołączyć do turnieju lub puli nagród za pośrednictwem innego Konta lub dowolnego innego konta Flutter Group;

12.1.7 publikować ani udostępniać jakichkolwiek Nieautoryzowanych treści na dowolnym czacie, poprzez jakąkolwiek inną część Usług lub w dowolnej korespondencji z Firmą;

12.1.8 podejmować prób obejścia filtrów nałożonych przez Firmę na czaty w obrębie Usług (takich jak zastępowanie symbolami gwiazdki wulgaryzmów i innych niedopuszczalnych słów);

12.1.9 składać jakichkolwiek nieprawdziwych lub złośliwych publicznych oświadczeń na temat dowolnego obszaru Usług czy dowolnej spółki należącej do Flutter Group ani robić czegokolwiek, co mogłoby zaszkodzić wizerunkowi lub reputacji dowolnego obszaru Usług czy dowolnej spółki należącej do Flutter Group;

12.1.10 wykorzystywać jakiejkolwiek części Usług (lub dowolnych uzyskanych dzięki nim informacji) bądź Oprogramowania w celach handlowych lub biznesowych;

12.1.11 podejmować prób wykonania działań wymienionych w sekcjach od 12.1.1 do 12.1.10.

Każde z tych działań stanowi „Niedopuszczalne postępowanie”.

12.2

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (a) wiadomości, które wysyła za pośrednictwem Usług, nie są prywatne ani poufne i mogą być przeglądane oraz wykorzystywane przez inne osoby korzystające z Usług; i (b) czaty będą moderowane.

12.3

Firma będzie przeglądać treści zamieszczane na czacie, prowadzić rejestr wszystkich publikowanych tam  wypowiedzi i – w razie konieczności – podejmować po czasie stosowane działania. Użytkownicy będący ofiarami nadużyć na czacie proszeni są o poinformowanie o tym Firmy. W takich przypadkach zapewniana jest anonimowość, a Firma poważnie traktuje każde zgłoszenie.

13. Własność intelektualna Firmy i znaczenie „Nieuprawnionego wykorzystania”
13.1

Stworzone i udostępnione Użytkownikom produkty stanowią dla Firmy przedmiot dumy i przykłada ona (oraz jej licencjodawcy) wielką wagę do ich ochrony. Flutter Group oraz licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw, tytułów i udziałów, w tym wszystkich praw autorskich, tajemnic handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej w odniesieniu do UsługOprogramowania. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

13.2

Z zastrzeżeniem Ogólnych warunków Firma udziela Użytkownikowi nieodpłatnego, ograniczonego, niewyłącznego niezbywalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu i odwołalnego prawa do zainstalowania i użytkowania Platformy do gry na jego urządzeniu oraz do uczestnictwa w Grach. Licencja ta jest udzielana wyłącznie na prywatny użytek osobisty. Z Usług wolno korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i na niniejszych Ogólnych warunkach.


13.3

Użytkownikowi nie wolno, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez obowiązujące przepisy prawa:

13.3.1 w żaden sposób kopiować, dystrybuować, publikować, ingerować, stosować programowania zwrotnego, dekompilować, dezasemblować, modyfikować ani tłumaczyć Oprogramowania lub Usług;

13.3.2 uzyskiwać dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania lub Usług (czy dla tworzenia pochodnych prac, czy w innym celu);

13.3.3 wyodrębniać z Usług jakiegokolwiek Oprogramowania;

13.3.4 sprzedawać, przekazywać, udzielać sublicencji, przenosić, dystrybuować ani dzierżawić żadnego Oprogramowania ani żadnej części Usług;

13.3.5 udostępniać żadnego Oprogramowania ani żadnej części Usług osobom trzecim poprzez sieć komputerową lub w jakikolwiek inny sposób;

13.3.6 eksportować żadnego Oprogramowania ani żadnej części Usług do jakiegokolwiek kraju (czy to za pomocą środków fizycznych, czy elektronicznych);

13.3.7 podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony internetowej lub Platformy do gry, serwerów, na których są one przechowywane, lub do dowolnego podłączonego do nich serwera czy bazy danych;

13.3.8 używać należących do Firmy znaków towarowych, treści lub innej własności intelektualnej bez jej zgody;

13.3.9 podejmować prób wykonania działań wymienionych w sekcjach od 13.3.1 do 13.3.8.

Każde z tych działań stanowi „Nieuprawnione wykorzystanie”.

14. Zakazane zdarzenia

14.1

Do „Zakazanych zdarzeń” należą:

14.1.1 podanie w dowolnym momencie nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd danych rejestracyjnych na Koncie Użytkownika;

14.1.2 niespełnianie w dowolnym momencie jakichkolwiek Wymogów dotyczących Konta;

14.1.3 niespełnienie w dowolnym momencie jakiejkolwiek Prośby o weryfikację i/lub niepoddanie się dowolnej kontroli czy niespełnienie prośby o informacje, gdy są one uzasadnione przez wymagania prawne, regulacyjne lub wewnętrzne wymogi Firmy;

14.1.4 otwieranie umyślnie lub w nieuczciwych zamiarach Nadprogramowych Kont;

14.1.5 jeśli Firma odkryje lub będzie mieć powody, by sądzić, że nastąpiło włamanie na Konto Użytkownika (chyba że było ono bezpośrednio spowodowane brakiem zachowania należytej staranności i fachowości przez Firmę), na przykład z powodu zaniedbania przez Użytkownika zachowania poufności i zabezpieczenia Danych do logowania;

14.1.6 jeśli Firma odkryje lub będzie mieć powody, by sądzić, że Użytkownik naruszył bezpieczeństwo cudzego Konta (na przykład użył czyjegoś Konta bez jego zgody);

14.1.7 niespełnianie w dowolnym momencie jakichkolwiek Wymogów dotyczących wpłat;

14.1.8 jeśli Firma otrzyma nieuczciwe obciążenie zwrotne i/lub powiadomienie o zwrocie za pośrednictwem metody płatności użytej na Koncie Użytkownika;

14.1.9 jeśli Firma odkryje lub będzie mieć powody, by sądzić, że Użytkownik zaangażował się w jakiekolwiek Niedopuszczalne postępowanie;

14.1.10 jeśli Firma odkryje lub będzie mieć powody, by sądzić, że Użytkownik zaangażował się w jakiekolwiek Nieuprawnione wykorzystanie;

14.1.11 jeśli Firma odkryje lub będzie mieć powody, by sądzić, że Użytkownik wykorzystał Błąd, Awarię lub Zakłócenie, bądź też czerpał z nich korzyści;

14.1.12 inne poważne naruszenie przez Użytkownika Ogólnych warunków lub dowolnych Regulaminów (przykłady takich naruszeń znajdują się w różnych miejscach Ogólnych warunków – patrz: część B, sekcja 7.5, część B, sekcja 11.3, część B, sekcja 15.1część A, sekcja 9 – ale nie są to jedyne przypadki, w których może dojść do poważnych naruszeń) lub wielokrotne naruszanie przez Użytkownika Ogólnych warunków lub dowolnych Regulaminów w sposób, który uzasadnia opinię, że jego zachowanie jest niezgodne z zamiarem lub możliwością realizowania przez niego zapisów Ogólnych warunków lub takich Regulaminów.

14.2

Należy niezwłocznie poinformować Firmę o podejrzeniach lub wiedzy na temat dowolnego Zakazanego zdarzenia zaistniałego z winy jakiegokolwiek Użytkownika i w uzasadnionym zakresie udzielić Firmie pomocy w dochodzeniu w tej sprawie (w tym przez dostarczenie zasadnie żądanych informacji).

15. Zasady korzystania z zewnętrznych narzędzi i usług
15.1

Firma może (niezależnie od innych przysługujących jej praw) podejmować kroki w celu wykrywania Zakazanych narzędzi i usług oraz Zakazanych praktyk wspomagania gracza i zapobiegania korzystaniu z nich. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób ominięcia, zakłócenia lub zablokowania w jakikolwiek sposób takich czynności, czy to za pomocą stworzonego w tym celu oprogramowania, czy też w inny sposób (takie postępowanie stanowiłoby poważne naruszenie Ogólnych warunków, co czyniłoby je Zakazanym zdarzeniem).

15.2

Firma nie popiera żadnych Dozwolonych narzędzi i usług ani nie udziela w związku z nimi żadnych gwarancji, ponieważ nie ma na nie wpływu. Użytkownik korzysta z nich wyłącznie z własnego wyboru, na własne ryzyko i koszt.

16. Decyzje Firmy w sprawie Gier są ostateczne

Historyczne dane na temat każdej Gry na prawdziwe pieniądze będą zapisywane na serwerach i w bazach danych Firmy. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy wynikiem wyświetlonym na urządzeniu Użytkownika a zapisami na serwerze lub w bazie danych Firmy wiążące są te ostatnie. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że narzędzia „natychmiastowa historia rozdań” oraz „odtwarzacz rozdań” nie stanowią oficjalnego zapisu przebiegu rozdania.

ZAMKNIĘCIE, OGRANICZENIE FUNKCJONALNOŚCI I ZAWIESZENIE KONTA

17. Kiedy Konto zostaje poddane ograniczeniom, zawieszone lub zamknięte w wyniku Zakazanych zdarzeń
17.1

W razie zaistnienia podstaw do uznania, że Użytkownik brał lub bierze udział w Zakazanym zdarzeniu, Firma ograniczy funkcjonalność Konta Użytkownika, zawiesi je, ograniczy zdolność Użytkownika do uczestnictwa w określonych Grach i/lub inne aspekty jego dostępu do Usług lub korzystania z nich.

„Ograniczenie” polega na nałożeniu na Konto Użytkownika limitów dostępu lub korzystania z określonego produktu, funkcji lub części Usług. Przykładem ograniczenia jest uniemożliwienie Użytkownikowi, który brał udział w Nieetycznej grze, siadania przy określonym stole pokerowym i/lub podejmowania gry przy nim lub w określonym turnieju (może ono obejmować grę przy tym samym stole czy w turnieju, co inny Użytkownik lub Użytkownicy, i pozostawiać bez wpływu na wszystkie inne działania, które Firma może podejmować na mocy Ogólnych warunków).

„Zawieszenie” polega na czasowym odebraniu dostępu do Konta Użytkownika lub wszystkich Usług.

17.2

Możliwość korzystania z Usług/Konta pozostaje ograniczona / w zawieszeniu na czas badania sprawy i/lub do chwili zakończenia kontroli. Jeśli dochodzenie zakończy się orzeczeniem Firmy (opartym na racjonalnych działaniach), że uzyskane rozwiązanie jest dla niej zadowalające, ograniczenie/zawieszenie zostanie (w całości lub części) zniesione. Jeśli jednak dochodzenie zakończy się orzeczeniem Firmy (opartym na racjonalnych działaniach), że Użytkownik był zaangażowany w Zakazane zdarzenie, Firma na stałe ograniczy lub zakończy jego korzystanie z Usług/Konta.

17.3

Jeśli Firma ograniczy, zawiesi lub zamknie Użytkownikowi Konto / dostęp do Usług na podstawie sekcji 17, to:

17.3.1 może poinformować inne spółki należące do Flutter Group, co również może skutkować ograniczeniem, zawieszeniem lub zamknięciem dowolnych kont Użytkownika tam posiadanych;

17.3.2 Użytkownik może być tymczasowo lub na stałe pozbawiony dostępu do usług/produktów oferowanych przez inne spółki należące do Flutter Group (w stosownych przypadkach również wydarzeń na żywo);

17.3.3 może – w razie potrzeby – zgłosić Użytkownika odpowiednim władzom lub innym podmiotom zewnętrznym i/lub podjąć przeciwko niemu kroki prawne.

17.4

W okresach zawieszenia Konta Użytkownik nie ma dostępu do środków i nie może ich wypłacić. Saldo pozostaje w tym czasie na Koncie.

17.5

Gdyby Użytkownik był zaangażowany w jakiekolwiek nielegalne działania, Firma nie ma obowiązku zezwalać mu na wypłacenie ani zwrot jakichkolwiek środków z Konta.

18. Inne sposoby uzasadnionego ograniczania funkcjonalności, zawieszania lub zamykania Konta przez Firmę
18.1

Firma ograniczy, zawiesi lub zamknie Konto Użytkownika, dostęp do Usług (w całości lub części) lub możliwość korzystania z nich, jeśli jest to wymagane ze względów prawnych bądź regulacyjnych lub w razie powodów do przypuszczeń, że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa.


19. Co się dzieje po zamknięciu Konta z dowolnego powodu

Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za działania podejmowane przy użyciu jego Konta do momentu jego zamknięcia. Firma poinformuje Użytkownika o zamknięciu Konta i zwróci mu bieżące dodatnie saldo, chyba że na podstawie Ogólnych warunków będzie uprawniona do opóźnienia zwrotu, anulowania powiązanych transakcji, odzyskania lub niewypłacenia salda, wygranych, środków, nagród czy innych przypisów.

KIEDY FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI I KIEDY NALEŻY JEJ SIĘ ODSZKODOWANIE OD UŻYTKOWNIKA


20. Brak odpowiedzialności za Zdarzenia pozostające poza kontrolą Firmy
20.1

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że hazard wiąże się z nieodłącznym ryzykiem utraty pieniędzy i Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie straty.

20.2

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w części B, sekcji 21.1 Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadną awarię czy przerwę w działaniu jakiejkolwiek części Usług, wypełnienie zobowiązań wynikających z Ogólnych warunków ani za żadne inne zobowiązania lub straty będące skutkiem jakiegokolwiek Zdarzenia pozostającego poza kontrolą Firmy. Na przykład Firma nie ponosi odpowiedzialności, gdy połączenie lub sprzęt Użytkownika są wolniejsze niż u innych, co wpływa na jego efektywność w przypadku produktów, w których czas ma krytyczne znaczenie.

20.3

Firma może zawiesić lub wycofać całość lub dowolną część Usług, jeżeli – mimo podjęcia uzasadnionych starań – nie jest w stanie zapewnić Usług lub dowolnej ich części z powodu Zdarzenia pozostającego poza kontrolą Firmy.

21. Ogólne ograniczenia i zwolnienia z odpowiedzialności Firmy oraz warunki należnych jej odszkodowań

21.1

Żadne z postanowień Ogólnych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Firmy za:

21.1.1 oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd z jej strony;

21.1.2 śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania ze strony Firmy, jej pracowników lub przedstawicieli;

21.1.3 wszelkie inne zobowiązania, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone przez obowiązujące prawo (jak odpowiedzialność na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów właściwego prawa konsumenckiego).

21.2

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w sekcji 21.1 Firma zgodnie z Warunkami ogólnymi nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty:

21.2.1 które nie mogły być realnie przewidziane przez UżytkownikaFirmę w momencie rejestracji Konta lub zawierania transakcji w ramach Usług. W każdym przypadku dotyczy to utraty dochodów, działalności biznesowej, oszczędności lub zysków;

21.2.2 których można było uniknąć poprzez podjęcie przez Użytkownika stosownych działań;

21.2.3 wynikające z dostarczenia Firmie przez Użytkownika jakichkolwiek nieaktualnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych finansowych lub osobowych;

21.2.4 wynikających z jakiegokolwiek Zakazanego zdarzenia;

21.2.5 wynikających z korzystania przez Użytkownika z dowolnych Dozwolonych narzędzi i usług;

21.2.6 wynikających z jakiegokolwiek Błędu, Awarii lub Zakłócenia;

21.2.7 wynikających z ograniczenia, zamknięcia lub zawieszenia Konta Użytkownika lub podjęcia przez Firmę jakichkolwiek działań zgodnie z Ogólnymi warunkami.

21.3

Użytkownik ma obowiązek zrekompensować Firmie wszelkie koszty, opłaty i straty poniesione przez nią w związku z jego udziałem w Zakazanym zdarzeniu.

21.4

Wszelkie ograniczenia całkowitej odpowiedzialności Firmy wobec Użytkownika lub Użytkownika wobec Firmy będą określone w części A. Wszelkie takie ograniczenia odpowiedzialności nie będą miały wpływu na odpowiedzialność Firmy przewidzianą w sekcji 21.1.

KWESTIE PRAWNE


22. Sposoby wykorzystania danych Użytkownika przez Firmę

Informacje o Użytkowniku przetwarzane są zgodnie z zasadami ochrony prywatności, z którymi również należy się zapoznać.

23. Podejście Firmy do Ogólnych warunków
23.1

Ogólne warunki mają charakter osobisty. Użytkownik nie może przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z Ogólnych warunków na jakąkolwiek inną osobę.

23.2

Firma może przenieść część lub całość swoich praw i/lub obowiązków wynikających z Ogólnych warunków na inną spółkę należącą do Flutter Group lub dowolny inny podmiot prawny (na przykład w ramach przeprowadzania restrukturyzacji lub sprzedaży spółki). Firma dołoży starań, by przeniesienie takie nie wpłynęło negatywnie na prawa Użytkownika wynikające z Ogólnych warunków.

23.3

W przypadku naruszenia przez Użytkownika Ogólnych warunków i niepodjęcia przez Firmę żadnych działań przeciwko niemu Firma nadal będzie uprawniona do korzystania z przysługujących jej praw i środków zaradczych w każdej innej sytuacji, w której Użytkownik naruszy Ogólne warunki (także w przypadku ponownego wystąpienia tego samego naruszenia).

23.4

W przypadku jakiejkolwiek niespójności między postanowieniami różnych części Ogólnych warunków hierarchia ważności jest następująca (1 ma najwyższy priorytet): 1) część A; 2) część B; 3) część C; 4) streszczenie; 5) wprowadzenie.

CZEŚĆ C – DEFINICJE I SPIS TREŚCI

1. Definicje
1.1

Następujące wyrazy i zwroty pisane dużą literą posiadają w Ogólnych warunkach nadane im poniżej znaczenie:

Konto konto Użytkownika prowadzone w ramach Platformy do gry i/lub Strony internetowej (na Stronie internetowejPlatformie do gry nazywane również „Kontem Stars”).

Wymogi dotyczące Konta kryteria decydujące o możliwości utworzenia Konta i korzystania z niego, określone w części A, sekcji 6.

Wymogi dotyczące wpłat wymagania odnoszące się do wpłacania środków, wymienione w części B, sekcji 4.2.

Nadprogramowe Konto termin zdefiniowany w części B, sekcji 3.1.

Błędne uznanie termin zdefiniowany w części B, sekcji 10.4.

Błąd każdy przypadek przeoczenia, braku, pomyłki lub błędu w oferowanych Usługach lub w odnoszących się do nich kwestiach, czy to ludzkiego, technicznego, administracyjnego, operacyjnego, systematycznego, dowolnego połączenia powyższych, czy też innego rodzaju. Na przykład omyłkowe zaoferowanie nieprawidłowych cen lub warunków uczestnictwa w Grze.

Zdarzenie pozostające poza kontrolą Firmy każde wydarzenie niezależne od Firmy, takie jak: (a) wojna, działalność terrorystyczna, zamieszki, celowe zniszczenie, pożar, powódź, burza, wybuch jądrowy, choroba, epidemia czy pandemia (jak Covid-19); (b) działania dowolnego rządu lub organu władzy (w tym wprowadzenie nowego prawa, wszelkie nakazy, zasady, regulacje lub zarządzenia organów rządowych, władz czy sądów, a także odmowa bądź cofnięcie jakiejkolwiek licencji lub zgody); (c) wszelkie wady, przerwy w działaniu, spowolnienia, ograniczenia przepustowości lub inne braki mające wpływ na dowolną sieć telekomunikacyjną, usługę dostępu do Internetu lub urządzenie używane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich; (d) wszelkie opóźnienia, awarie lub ograniczenia mające wpływ na sieć bankową lub inny system przetwarzania płatności wykorzystywany w powiązaniu z Usługami (w tym dowolne opóźnienia w przetworzeniu, ponownym przetworzeniu bądź cofnięciu transakcji, zajęcie lub zamrożenie środków przez dowolną inną firmę zaangażowaną w przetwarzanie środków); czy (e) jakiekolwiek obciążenia lub opłaty nałożone przez wystawcę karty, bank, operatora portfela bądź instytucję finansową w związku z korzystaniem przez UżytkownikaUsług.

Flutter Group grupa przedsiębiorstw, które są kontrolowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez Flutter Entertainment Plc (z tą spółką włącznie).

Gry Gry na prawdziwe pieniądzeGry na wirtualne pieniądze (termin „Gra” oznacza dowolną z nich).

Platforma do gry platforma do uczestnictwa w grach udostępniana Użytkownikowi w powiązaniu ze Stroną internetową.

Zakłócenie dowolna przerwa w ciągłości lub stabilności Usług, ich zakłócenie lub opóźnienie w całości lub części (na przykład, gdy Gra się zawiesza lub następuje utrata połączenia z Internetem).

Dane do logowania Nazwa użytkownika, hasło i wszelkie inne dane uwierzytelniające używanie przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Konta (takie jak wieloczynnikowe uwierzytelnianie, token RSA czy dowolny PIN – w zależności od ich dostępności na Stronie internetowej).

Awaria sytuacja, gdy dowolna technologia, oprogramowanie, zautomatyzowany proces lub zestaw instrukcji, danych lub programów używanych do wykonywania określonych zadań nie działa zgodnie z założeniami lub przeznaczeniem. Na przykład, jeśli wirus zaatakuje Usługi, jeśli sprzęt komputerowy bądź oprogramowanie będzie odbiegać od zamierzonych specyfikacji czy parametrów działania, jeśli dwa elementy oprogramowania nie będą współdziałać lub komunikować się ze sobą w sposób zaprojektowany bądź planowany, czyli gdy wynik działania nie będzie wynikiem przewidzianym lub zamierzonym.

Dozwolone narzędzia i usługi wszelkie narzędzia lub usługi działające online lub offline i mające na celu poprawienie wyników UżytkownikaGrze, nieudostępniane przez firmę, ale jednoznacznie dopuszczone przez nią do użytku w powiązaniu z Usługami zgodnie z informacją na Stronie internetowej i/lub Platformie do gry.

Gry na wirtualne pieniądze dowolne gry na „fikcyjne pieniądze” lub bezpłatne, udostępniane poprzez Stronę internetową lub Platformę do gry.

PokerStars/Firma odnośna strona umowy w ramach Flutter Group, określona w części A, sekcji 2.2.

Zakazane zdarzenia określone działania i praktyki, które są niedozwolone w powiązaniu z Usługami lub Oprogramowaniem, zdefiniowane w części B, sekcji 14.1.

Zakazane praktyki wspomagania gracza rozpatrywane w powiązaniu z Usługami następujące praktyki: (a) eksploracja/gromadzenie danych (datamining) w zakresie rozdań, wyników, statystyk lub przekazów (na przykład obserwowanie Gier bez uczestnictwa w nich w celu stworzenia bazy danych zawierającej archiwalne rozdania do wglądu w przyszłości); (b) wykorzystywanie rozdań, wyników, statystyk lub przekazów uzyskanych w wyniku eksploracji/gromadzenia danych; (c)  masowe udostępnianie rozdań, wyników, statystyk lub przekazów w celu analizowania przeciwników.

Zakazane narzędzia i usługi wszelkie działające online lub offline narzędzia czy usługi (w tym sztuczna inteligencja, „boty” i inne programy komputerowe / oprogramowanie), które są wykorzystywane do wykonania lub pomocy w wykonaniu jakiegokolwiek działania związanego z Usługami i mają na celu zapewnienie Użytkownikom nieuczciwej przewagi, w tym takie, które: (a) grają bez ludzkiej interwencji lub zmniejszają konieczność podejmowania decyzji przez człowiek (na przykład, pomagając Użytkownikowi zdecydować, jakie działanie podjąć w odniesieniu do zakładu lub dokładnej relatywnej wysokości dowolnego zakładu lub przebicia, w tym poprzez „automatyczne pasowanie” i narzędzia do losowego dobierania wysokości zakładów); (b) oferują porady w czasie rzeczywistym w zakresie działań, jakie należy podjąć; (c) udostępniają dane dotyczące zakrytych kart gracza innym Użytkownikom lub usługom; (d) są ukierunkowane na manipulację przeciwnikami w Grach, w których Użytkownik nie może wybrać określonego stołu do gry; (e) mają na celu efektywny wybór stołów, na przykład przez filtrowanie lub sortowanie dostępnych turniejów, bądź też pełną lub częściową automatyzację procesu przyłączania się do dostępnych turniejów na podstawie statystyk z gier przeciwników lub notatek na ich temat; (f) mają na celu efektywny wybór gier stolikowych; (g) automatyzują klikanie myszą lub symulują wprowadzanie danych z klawiatury („auto-clickers”); (h) opóźniają ruchy gracza o określony lub losowy przedział czasu; lub (i) w trakcie Gry: (I) udzielają porad wykraczających poza podstawowy poziom (jak duży zbiór wykazów oferujących zalecenia wykraczające poza porady dotyczące kart do rozegrania przed rozpoczęciem licytacji); (II) mają na celu ułatwienie korzystania z opracowań źródłowych; (III) wykonują zaawansowane obliczenia udziałów w puli (na przykład symulatory zakresów w odniesieniu do innych zakresów, programy oparte na ICM lub równowadze Nasha).

Gry na prawdziwe pieniądzeprodukty związane z grą i hazardem przy użyciu prawdziwych pieniędzy udostępniane przez Stronę internetowąPlatformę do gry.

Regulaminywszelkie dodatkowe przepisy i zasady określone w części A jako element składowy Ogólnych warunków.

UsługiStrona internetowa, Platforma do gry oraz Gry.

Oprogramowaniecałe oprogramowanie, na którym oparte są Usługi (zarówno przeznaczone do pobrania, jak i inne).

Niedopuszczalne postępowanie termin zdefiniowany w części B, sekcji 12.1.

Nieautoryzowane treści wszelkie treści (w tym zdjęcia, obrazy i teksty), które: (a) są napastliwe, rasistowskie, dyskryminujące, świętokradcze, pornograficzne, obsceniczne, wulgarne, bluźniercze, nieprzyzwoite, obelżywe, zawierające groźby, nękające, znieważające, zastraszające, zniesławiające, przejawiające rasizm, fanatyzm, nienawiść lub nawołujące do nich, nielegalne bądź niezgodne z prawem; (b) reklamują, promują jakiekolwiek dostępne online lub offline przedsięwzięcia, produkty lub usługi – inne niż Usługi Firmy – lub w inny sposób odnoszą się do nich; (c) naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, prywatności, do wizerunku lub inne prawa; i/lub (d) których Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać.

Nieuprawnione wykorzystanie termin zdefiniowany w części B, sekcji 13.3.

Nieetyczna gra oszukiwanie, gra w zmowie, gra zespołowa, manipulacja grą lub inne formy niemoralnych działań w grze w ramach korzystania z Usług, w tym: (a) udostępnianie/ujawnianie komuś kart własnych (zakrytych) w pokerze; (b) granie mniej agresywnie przeciwko partnerowi w Grze pokerowej (tzw. „soft playing”); (c) prowadzenie Gry w określony sposób na korzyść innego Użytkownika, na przykład poprzez celowe przegrywanie rozdania pokerowego, by umyślnie przekazać żetony innemu Użytkownikowi (tzw. „chip-dumping”); (d) celowe manipulowanie Grą pokerową, by zakończyć ją szybko lub przedwcześnie (na przykład tzw. „flipping”); (e) liczenie kart (z wyjątkiem Gier pokerowych peer-to-peer); (f) omawianie podczas Gry strategii, rozdań w toku lub angażowanie się w jakiekolwiek inne formy komunikacji, które mogą dać przewagę innym Użytkownikom.

Użytkownik każdy użytkownik końcowy dowolnych Usług.

Nazwa Użytkownika unikalna nazwa użytkownika używana do identyfikacji / logowania się na Konto.

Prośby o weryfikację wszelkie kierowane do Użytkownika prośby o udowodnienie, że jest on tym, za kogo się podaje, w tym o potwierdzenie tożsamości, adresu, wieku, okoliczności, środków finansowych i/lub innych informacji.

Wirtualne elementy określone wirtualne elementy występujące w Grach, zdefiniowane w części B, sekcji 11.1.

Strona internetowa strona lub strony internetowe wyszczególnione w części A, sekcji 5 wraz z wszystkimi powiązanymi aplikacjami i stronami mobilnymi.

Ty – Użytkownik korzystający z Usług.

1.2

Użyte w Ogólnych warunkach określenia „w tym”, „między innymi”, „na przykład/przykładowo”, „takie jak”, „a w szczególności” oraz wszelkie podobne wyrażenia oznaczają, że to, do czego się odnoszą, ma jedynie charakter ilustracyjny, i nie ograniczają zakresu znaczeniowego słów je poprzedzających.

1.3

Nagłówki stosowane w Warunkach ogólnych służą wyłącznie wygodzie, pomagając Użytkownikowi rozeznać się w treści dokumentu i zorientować się, czego w ogólnym zarysie dotyczy dana sekcja. Pozostają one bez wpływu na interpretację Warunków ogólnych.


2. Spis treści

CZĘŚĆ A – WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO STRONY INTERNETOWEJ

INFORMACJE NA TEMAT KONTA ORAZ UMOWY UŻYTKOWNIKAFIRMĄ

1. Informacje o Firmie
2. Umowa UżytkownikaFirmą

3. Zmiany w Ogólnych warunkach

4. Informacje dotyczące licencji

5. Strony internetowe

6. Wymogi dotyczące Konta

7. Dane osobowe potrzebne do założenia Konta

8. Kiedy są weryfikowane dane Użytkownika

9. Ograniczenia geograficzne

10. Wpłaty na Konto

11. Zlecanie wypłaty

12. Przelewy pieniężne

13. Opłaty naliczane za nieaktywne Konta i inne sposoby postępowania z nimi

14. Zakazane zdarzenia – kiedy dochodzi do anulowania transakcji, odzyskiwania środków lub niewypłacania wygranych

15. Zamknięcie Konta bez podania przyczyny

16. Maksymalna kwota odszkodowania dla Użytkownika

17. Jak uzyskać pomoc lub zgłosić zażalenie w związku z Usługami

18. Prawo właściwe i jurysdykcja

19. Nadrzędny język

INFORMACJE NA TEMAT GIERUSŁUG

20. Dostępność Usług
21. Pozostałe postanowienia stanowiące część Warunków ogólnych

CZĘŚĆ B OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI

ZAKŁADANIE KONTA

1. Jak założyć Konto
2. Bezpieczeństwo Konta i wybór Nazwy Użytkownika

3. Postępowanie w przypadku Nadprogramowych Kont

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UŻYTKOWNIKA

4. Wpłaty
5. Salda

6. Stawianie zakładów

7. Wymiana walut

8. Wygrane a podatki

9. Realizacja wypłat i zwrotów

KIEDY DOCHODZI DO ANULOWANIA TRANSAKCJI, ODZYSKIWANIA ŚRODKÓW LUB NIEWYPŁACANIA SALDA I WYGRANYCH

10. Błędy, AwarieZakłócenia – kiedy dochodzi do anulowania transakcji, odzyskiwania środków lub niewypłacania wygranych

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI WIRTUALNYMI

11. Wirtualne elementy

KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA

12. Co oznacza „Niedopuszczalne postępowanie
13. Własność intelektualna Firmy i znaczenie „Nieuprawnionego wykorzystania

14. Zakazane zdarzenia

15. Zasady korzystania z zewnętrznych narzędzi i usług

16. Decyzje Firmy w sprawie Gier są ostateczne

ZAMKNIĘCIE, OGRANICZENIE FUNKCJONALNOŚCI I ZAWIESZENIE KONTA

17. Kiedy Konto zostaje poddane ograniczeniom, zawieszone lub zamknięte w wyniku Zakazanych zdarzeń
18. Inne sposoby uzasadnionego ograniczania funkcjonalności, zawieszania lub zamykania Konta przez Firmę

19. Co się dzieje po zamknięciu Konta z dowolnego powodu

KIEDY FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI I KIEDY NALEŻY JEJ SIĘ ODSZKODOWANIE OD UŻYTKOWNIKA

20. Brak odpowiedzialności za Zdarzenia pozostające poza kontrolą Firmy
21. Ogólne ograniczenia i zwolnienia z odpowiedzialności Firmy oraz warunki należnych jej odszkodowań

KWESTIE PRAWNE

22. Sposoby wykorzystania danych Użytkownika przez Firmę
23. Podejście Firmy do Ogólnych warunków


Powrót do najważniejszych kwestii

Wersja 1.1

Obowiązuje od 7 grudnia 2023 r.