pokercasinosports

OGÓLNY REGULAMIN POKEROWYCH PROMOCJI

Poniższy ogólny regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) odnosi się do ofert, promocji z nagrodami i konkursów (łącznie „Promocje”) reklamowanych i udostępnianych poprzez strony mieszczące się pod adresami: www.pokerstars.com i www.pokerstars.eu („Serwis(y)”) i/lub przez internetową platformę oferowaną przez Serwis(„Oprogramowanie”). Wszystkie Promocje organizowane są przez TSG Interactive Gaming Europe Limited (Firma”). Firma wchodzi w skład grupy kapitałowej, która jest w sposób bezpośredni lub pośredni zarządzana przez Flutter Entertainment PLC („Flutter Group”).

Wzięcie udziału w dowolnej Promocji jest równoznaczne ze zgodą na zastosowanie się uczestnika („Uczestnik”) do następujących przepisów: (I) niniejszego Regulaminu; (II) umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania regulującej korzystanie z Serwisu („EULA”); (III) zasad turniejowych regulujących udział w każdym organizowanym przez Serwis turnieju („Regulamin turniejów”); (IV) wszelkich specjalnych regulaminów odnoszących się do poszczególnych Promocji, które mogą się pojawić w Serwisie („Specjalne regulaminy”).

1. Kwalifikowalność

1.1 Żeby móc wziąć udział w dowolnej Promocji, Uczestnik musi: (a) mieszkać i grać w jurysdykcji, w której legalna jest zarówno gra w Serwisie i Oprogramowaniu, jak i branie udziału w Promocji; (b) mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat lub osiągnąć pełnoletniość w miejscu zamieszkania, jeśli granica ta jest wyższa; (c) spełniać wszelkie kryteria kwalifikowalności i/lub weryfikacji określone we właściwym Specjalnym regulaminie; oraz (d) postępować zgodnie z instrukcjami i spełniać wymagania określone we właściwym Specjalnym regulaminie.

1.2 Każdy Uczestnik Promocji musi być tą samą osobą, której imię i nazwisko widnieje na koncie gracza („Konto Stars”) zarejestrowanego w Serwisie i użytego do uczestnictwa w Promocji (w takim zakresie, w jakim Konto Stars jest potrzebne w świetle Specjalnego regulaminu). Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem, że imię, nazwisko, adres i dane osobowe zarejestrowane na Koncie Stars są poprawne i aktualne. Osoba, która nie będzie w stanie przedstawić na żądanie satysfakcjonujących, aktualnych dokumentów potwierdzających jej imię, nazwisko, adres lub inne dane osobowe, zostanie automatycznie wykluczona/zdyskwalifikowana z Promocji i może utracić wszelkie przywileje, nagrody lub środki, które jej przyznano. 

1.3 Pracownicy oraz krewni i/lub osoby powiązane z pracownikami Flutter Group nie mogą brać udziału w żadnej Promocji. W tym przypadku określenie „krewni” oznacza: małżonka, partnera, rodzica, kuzyna, dziecko lub rodzeństwo, a określenie „powiązane” odnosi się między innymi do wszystkich mieszkających z pracownikami osób.

1.4 Jeśli osobom przebywającym w określonej jurysdykcji nie wolno brać udziału w jakiejkolwiek części Promocji lub gdy Promocja obejmuje tylko wybraną jurysdykcję, będzie to określone w Specjalnych regulaminach.

1.5 Gdy Promocja: (I) opiera się na bezpłatnej grze lub (II) stawia jako warunek uczestnictwa grę na prawdziwe pieniądze i (w obu przypadkach) oferuje nagrody pieniężne lub o wartości pieniężnej, mieszkańcom krajów zaliczanych do zakazanych jurysdykcjach nie wolno brać w niej udziału.

2. Zachowania Uczestników

2.1 W razie wykrycia przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, EULA, Regulaminu turniejów lub Specjalnych regulaminów stwierdzimy, bądź też stwierdzenia czy podjęcia uzasadnionych podejrzeń, że Użytkownik działał w odniesieniu do Promocji podstępnie lub nieuczciwie, Firma będzie uprawniona do (I) wykluczenia Uczestnika z Promocji, zawieszenia go lub zdyskwalifikowania; a także (II) wykluczenia go z dowolnej lub ze wszystkich przyszłych Promocji. Decyzja w sprawie tego, jakie działanie można uznać za naruszenie niniejszego Regulaminu lub Specjalnego regulaminu oraz co można uznać za podstęp lub nieuczciwość w odniesieniu do postępowania Uczestnika podczas udziału w Promocji, należy wyłącznie do Firmy – według uznania jej przedstawicieli.

2.2 Firma nie toleruje działań, które mają na celu wykorzystanie Promocji do uzyskania gwarantowanego zysku niezależnie od wyniku (czy to przeprowadzanych samodzielnie, czy we współpracy z innymi) („Gra dla uzyskania niezasłużonej korzyści"). W razie zaistnienia powodów do przypuszczeń, że Uczestnik podejmował Grę dla uzyskania niezasłużonej korzyści, Firma będzie uprawniona do: (I) wycofania Promocji i odebrania wszystkich nagród, wygranych czy innych uzyskanych w niej korzyści z Konta Stars Uczestnika; a także (II) zamknięcia jego Konta Stars – zgodnie z postanowieniami EULA

3. Nagrody/Prezenty

3.1 Czas trwania, ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do danej Promocji, ewentualne ograniczenia liczby zgłoszeń (na jednego Uczestnika i/lub łącznie) przyjmowanych przed zamknięciem Promocji, wszystkie ewentualne opłaty za udział, szczególne instrukcje dotyczące prawidłowego uczestnictwa w danej Promocji, opisy wszystkich nagród („Nagroda”) lub oferowanych gratyfikacji („Prezent”) i szczegóły dotyczące sposobów wyłaniania zwycięzcy/-ów będą określane w Specjalnych regulaminach publikowanych w Serwisie dla poszczególnych Promocji.

3.2 Nagród, Prezentów i /lub czegokolwiek innego przyznawanego w ramach Promocji nie można nikomu podarować, przepisać, przekazać, sprzedać ani wymienić. Nie podlegają one też refundacji.

3.3 Firma ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, zapewnić ekwiwalent pieniężny dowolnej Nagrody lub Prezentu, gdyby – na przykład – oryginalna Nagroda lub Prezent były niedostępne lub gdyby przekazanie Nagrody lub Prezentu stanowiło dla Firmy nadmierne obciążenie finansowe lub logistyczne. Uczestnik nie ma prawa żądać ekwiwalentu pieniężnego bez uzyskania zgody Firmy. Wartość pieniężna każdej Nagrody lub Prezentu (o ile Firma umożliwi w danej Promocji otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego) zostanie określona w Specjalnych regulaminach.

3.4 O ile nie zaznaczono inaczej w Specjalnych regulaminach, zdobywcy Nagród lub Prezentów zostaną o nich powiadomieni w ciągu 30 (trzydziestu) dni od wygranej drogą telefoniczną, mailową lub dowolnym innym kanałem komunikacyjnym, który wskazano dla poszczególnych Promocji w Specjalnych regulaminach. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za aktualność i poprawność danych kontaktowych oraz adresu e-mail na swoim Koncie Stars oraz danych kontaktowych podanych ewentualnie przy zgłaszaniu się do Promocji i/lub podczas jej trwania. Firma nie przekaże Nagrody/Prezentu, dopóki Uczestnik nie zostanie powiadomiony o wygranych. Nagroda lub Prezent będą przekazane na Konto Stars lub wysłane na adres zarejestrowany na Koncie Stars (w zależności od sytuacji).

3.5 O ile nie zaznaczono inaczej w Specjalnym regulaminie i/lub otrzymanym od Firmy powiadomieniu, Nagrody/Prezenty muszą zostać odebrane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od powiadomienia o nich Uczestnika. Jeśli Uczestnik nie odbierze Nagrody/Prezentu we wskazanym czasie, ulegnie ona/on przepadkowi. Nagrody, które ulegną przepadkowi, mogą zostać ponownie udostępnione i zaoferowane innemu Uczestnikowi lub w innej Promocji.

3.6 O ile nie zaznaczono inaczej w Specjalnym regulaminie, po powiadomieniu Uczestnika o wygranej Nagrodzie lub przysługującym mu Prezencie, Firma wyśle lub udostępni mu Nagrodę/Prezent w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia Promocji. W przypadku przekazywania Nagrody/Prezenty na Konto Stars następuje to tak szybko, jak jest to wykonalne, i w zgodzie ze Specjalnym regulaminem. Jeśli element Nagrody/Prezentu ma związek z przyszłym wydarzeniem, Uczestnik może nie mieć szansy jej/jego wykorzystania w całości lub części aż do wyznaczonego terminu. 

3.7 Dostawca Nagrody lub Prezentu może zastosować dodatkowe warunki („Regulaminy Podmiotów Zewnętrznych”) w zakresie odbioru i wykorzystania określonej Nagrody lub Prezentu, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Uczestnika do takich Regulaminów Podmiotów Zewnętrznych. Ponadto Uczestnik może być zobowiązany do zawarcia z Firmą odrębnej umowy określającej warunki odnoszące się do Nagrody i/lub Prezentu i/lub wykorzystania dowolnego jej/jego elementu. Nieprzestrzeganie takich warunków może spowodować utratę odnośnej Nagrody / odnośnego Prezentu.

3.8 Zwycięzcy nie są uprawnieni ani w żaden sposób upoważnieni do zobowiązywania Firmy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub ponoszenia jakichkolwiek wydatków czy kosztów bez uprzedniego uzyskania od Firmy pisemnej zgody.

3.9 Nagrody ani Prezenty nie zostaną przyznane Uczestnikom, którzy:

3.9.1 z jakichkolwiek powodów nie będą ich mogli w świetle stosownych przepisów prawa otrzymać i wykorzystać lub gdyby dostarczenie tym osobom Nagrody bądź Prezentu było niezgodne z prawem;

3.9.2 wypisali się lub dokonali samowykluczenia z gry, uczestnictwa lub otrzymywania wiadomości na temat produktów lub usług Firmy, gdy dana Nagroda lub dany Prezent jest do wygrania w wyniku korzystania z takich produktów i usług.

3.10 Każdy Uczestnik otrzymujący Nagrodę lub Prezent w ramach dowolnej Promocji ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich ceł, podatków lub innych opłat, które mogą być należne właściwym organom – czy to w formie podatku od Nagrody lub Prezentu potrącanego u źródła czy podatku wiążącego się z otrzymaniem Nagrody lub Prezentu – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli Firma jest zobowiązana do potrącenia podatku od Nagrody lub Prezentu, otrzymywana przez Uczestnika kwota będzie mniejsza niż reklamowana. 

4. Przepisy bezpieczeństwa – nagrody związane z wydarzeniami i wyjazdami

4.1 Uczestnicy winni przestrzegać wszelkich otrzymanych od Firmy wytycznych i/lub instrukcji odnośnie do ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa lub innych, których powinni być świadomi, uczestnicząc w danej Promocji, i przestrzegać wszelkich obowiązujących wymogów prawnych oraz przepisów. Niezastosowanie się do jakichkolwiek otrzymanych wytycznych może spowodować wykluczenie z Promocji.

4.2 Uczestnicy są zobowiązani do podjęcia w rozsądnych granicach wszelkich kroków w celu ochrony własnego zdrowia i zapewnienia sobie bezpieczeństwa podczas uczestnictwa we wszystkich turniejach i wydarzeniach będących częścią Promocji lub Nagrody/Prezentu. Każde zachowanie lub działanie, które Firma może uznać za stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa lub grożące interwencją medyczną (w tym m.in. zachowanie agresywne w sensie fizycznym i psychologicznym), będzie prowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji z Promocji.

4.3 Uczestnik jest zobowiązany do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu zachowania wszystkich odpowiednich standardów bezpieczeństwa i stosownego postępowania podczas uczestnictwa w Promocji oraz potwierdza, że udział w Promocji bierze na własne ryzyko.

4.4 Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia Firmy o ewentualnych medycznych lub innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w Promocji, jak tylko się dowie o ich zaistnieniu. Firma ma prawo – w uzasadnionych przypadkach – odmówić Uczestnikowi brania udziału w Promocji lub przyznania mu Nagrody lub Prezentu (w zależności od sytuacji) bez odszkodowania lub innych zobowiązań, jeśli – w opartej na racjonalnych podstawach opinii przedstawicieli Firmy – Uczestnik może narazić siebie lub innych na ryzyko zachorowania lub uszkodzenia ciała, bądź też spowodować w jakikolwiek sposób odwołanie, zakłócenie lub skrócenie Promocji.

5. Prawa własności

5.1 Niniejszy punkt Regulaminu (5.) ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy Promocja wymaga dostarczenia przez Uczestnika treści będących jednym z wymogów kwalifikacyjnych takiej Promocji, a mogących obejmować między innymi opowiadania, artykuły, blogi, nagrania audiowizualne, fotosy i zdjęcia (łącznie „Treści”).

5.2 Uczestnik niniejszym zapewnia i oświadcza, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej i jest właścicielem innych materiałów zawartych w Treściach, które dostarcza oraz/lub że posiada upoważnienia i wszystkie wymagane przez Firmę pisemne zezwolenia na ich wykorzystanie w ramach danej Promocji i że zapewnił sobie wszelkie przez Firmę zgody, autoryzacje i zezwolenia na uwzględnienie w Treściach dowolnych osób (w tym ich nazwisk, wizerunków, wystąpień, głosów, znaków towarowych, podobizn i/lub danych biograficznych) w nich występujących. Ponadto potwierdza, że dostarczając Treści udziela Firmie bezwarunkowych, nieodwołalnych, niewyłącznych, nieodpłatnych, uznanych za w całości opłacone, w pełni zbywalnych, wieczystych, obowiązujących na całym świecie praw i licencji na używanie, publikowanie lub transmitowanie Treści lub na uprawnienie podmiotów zewnętrznych do ich używania, publikowania lub transmitowania w dowolnym formacie, na jakiejkolwiek platformie, zarówno obecnie znanej, jak i mogącej się pojawić w przyszłości, bez żadnego wynagrodzenia dla Uczestnika lub jakiejkolwiek osoby (w najszerszym znaczeniu, w tym między innymi osoby fizycznej, firmy, spółki czy innego podmiotu).

5.3 Uczestnik gwarantuje, że Treści nie prezentują i nie wykorzystują żadnej osoby, która nie ukończyła 18 lat, nie zawierają treści rasistowskich, obscenicznych, obraźliwych, zawierających groźby, napastliwych, zniesławiających, zwodzących, oszukańczych lub naruszających prywatność innych osób, obelżywych, bluźnierczych, zniesławiających jakąkolwiek osobę, czy też w inny sposób zawierających lub popierających cokolwiek szkodliwego (w tym wirusy i/lub podobne zagrożenia), nielegalnego, niezgodnego z prawem ani cokolwiek, co narusza prawa jakiejkolwiek osoby. Uczestnik gwarantuje, że dostarczone przez Treści nie naruszają żadnego patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich lub innej wartości intelektualnej ani żadnych innych praw własności lub prywatności żadnej jednostki czy podmiotu. Uczestnik zobowiązuje się nie zawierać i nie przedstawiać w dostarczanych Treściach żadnych przekazów, które: (I) mają na celu skrzywdzenie innych osób lub zaszkodzenie im; (II) można odebrać jako prześladowanie, dręczenie, poniżanie lub zastraszanie jednostki lub grupy osób na podstawie jakichkolwiek kryteriów, w tym między innymi religii, płci, orientacji seksualnej, rasy, koloru skóry, wyznania, pochodzenia etnicznego, narodowości, obywatelstwa, wieku, stanu cywilnego, stosunku do służby wojskowej czy niepełnosprawności; (III) stanowią czyny przestępcze, zachęcają do nich, lub mogą powodować odpowiedzialność cywilną bądź naruszać jakiekolwiek obowiązujące prawo; (IV) są przeznaczone do celów komercyjnych, w tym między innymi zbierania funduszy, promowania, reklamowania lub zachęcania do zakupu jakichkolwiek dóbr czy usług.

5.4 Uczestnik potwierdza, że wysyłając lub w inny sposób udostępniając Firmie Treści w związku z dowolną Promocją, robi to na własne ryzyko i według własnego uznania oraz że ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za materiały w nich zawarte. Uczestnik potwierdza że Firma nie ma obowiązku wstępnego przeglądania, monitorowania, kontrolowania lub edytowania jakichkolwiek Treści dostarczonych przez niego w ramach danej Promocji.

5.5 Po dostarczeniu Treści Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Firma lub upoważniona osoba trzecia w jej imieniu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, usunięcia, skrócenia, cięcia lub edytowania Treści Uczestnika według własnego uznania lub według uznania osób trzecich w przypadku ich upoważnienia do działania w imieniu Firmy. Uczestnik zezwala Firmie na wykonanie wszystkich wyżej wymienionych czynności w niezbędnym zakresie i Firma nie ma obowiązku wykorzystania, zamieszczenia, prezentowania i/lub transmitowania Treści w swoim Serwisie ani żadnych innych mediach (w tym na swoich platformach w mediach społecznościowych).

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1 Wzięcie udziału w dowolnej Promocji, w tym przekazanie jakichkolwiek Treści, jest równoznaczne ze zwolnieniem Firmy, jej prawnych przedstawicieli, partnerów, spółki zależne, agencje oraz członków jej zarządu, kierowników, pracowników i agentów Flutter Group, z wszystkich kosztów, odszkodowań, roszczeń, skarg i postępowań prawnych wnoszonych przez Uczestnika (lub dowolny podmiot zewnętrzny w jego imieniu) („Roszczenia”) w wyniku jego uczestnictwa w Promocji i/lub w odniesieniu do jakichkolwiek Nagród lub Prezentów, które mogą być w niej przyznane, a Firma całkowicie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do takich Roszczeń (innych niż wypłaty wszelkich kosztów i wydatków dostarczanych w ramach Nagrody lub Prezentu – jeżeli któreś z nich Uczestnikowi przysługuje – w Promocji). To ograniczenie nie obejmuje żadnej odpowiedzialności ze strony Firmy wobec Gracza za: (I) zaniedbania; (II) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania Firmy lub jej pracowników; (III) świadomego wprowadzenia w błąd; lub (IV) zobowiązań, które nie mogą być wyeliminowane lub ograniczone przez odnośne prawo. Punkt 6.1 ma zastosowanie również w odniesieniu do wszystkich Nagród i/lub Prezentów dostarczanych przez osoby trzecie.

6.2 Z zastrzeżeniem tego, na co zezwala punkt 6.1, Uczestnik potwierdza i zgadza się – w pełnym dopuszczalnym przez odnośne prawo zakresie, niezależnie od formy działania, czy chodzi o kontrakt, delikt czy inny przypadek – na to, że Firma, Flutter Group lub ich współpracownicy, do których należą m.in. członkowie zarządu, kierownicy, pracownicy, następcy prawni i cesjonariusze, w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności przed Uczestnikiem lub jakimkolwiek podmiotem (w tym dowolną osobą trzecią uczestniczącą w Treściach) za: (I) jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, moralne, uboczne, wtórne (w tym m.in. szkody spowodowane przerwami w działalności, straty gospodarcze lub inne straty zysków, programów, koszty wymiany sprzętu lub oprogramowania, archiwów, informacji czy dowolnych danych) czy związane z nimi odszkodowania, ani też dowolne inne szkody w jakiejkolwiek formie powstałe w wyniku udziału Uczestnika w dowolnej Promocji lub w powiązaniu z nim (lub niemożności wzięcia udziału), nawet jeśli Firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód; (II) jakiekolwiek roszczenia związane z błędami, zaniedbaniami lub innymi nieścisłościami w Promocji.

6.3 Firma nie ponosi przed Uczestnikiem odpowiedzialności za niepowodzenie w realizacji jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Promocji lub odnoszących się do Nagrody lub Prezentu, jeśli nie jest w stanie ich zrealizować w wyniku okoliczności pozostających poza kontrolą Firmy i jednocześnie może dążyć do zapewnienia zastępczej Nagrody lub Prezentu, nie ponosząc odpowiedzialności za wypłacenie żadnemu Uczestnikowi w takich okolicznościach jakiejkolwiek rekompensaty.

6.4 Uczestnik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Firmę, jej prawnych reprezentantów, partnerów, podmioty zależne, agencje oraz członków zarządu, kierowników i pracownikom Flutter Group za wszelkie koszty, straty, szkody, pokryć wydatki, grzywny nałożone przez jakiekolwiek organy regulacyjne i zobowiązania (w tym wynagrodzenie za utratę reputacji oraz wartości Firmy, a także poniesienie kosztów i opłacenie profesjonalnych doradców) poniesione i/lub nałożone na Firmę w wyniku naruszenia, niewykonania lub nieprzestrzegania przez Uczestnika zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, EULA, Regulaminu Turniejów i/lub Specjalnych regulaminów bądź w związku z niezastosowaniem się do otrzymanych od Firmy instrukcji, lub też w odniesieniu do jakiejkolwiek kwestii dotyczącej udziału Uczestnika w Promocji.

7. Pozostałe postanowienia

7.1 W razie sporów lub niezgody odnośnie do dowolnego aspektu Promocji, w tym m.in. dowolnych lub wszystkich spraw związanych z przyznawaniem Nagród lub Prezentów, prawem Uczestnika do udziału w Promocji, stosowania się Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu, EULA, Regulaminu Turniejów lub Specjalnych regulaminów, ostateczna decyzja należeć będzie do Firmy, a każda podjęta decyzja będzie ostateczna i wiążąca, i nie będzie podlegać weryfikacji ani odwołaniu przez Uczestnika ani żaden podmiot zewnętrzny. Postanowienie to stosuje się bez uszczerbku dla wszelkich innych praw czy należnych świadczeń, jakie mogą przysługiwać Uczestnikowi na mocy obowiązującego prawa.

7.2 W przypadku gdyby w zgodzie ze Specjalnym regulaminem potrzebne było powołanie jury decydującego o ustanowieniu zwycięzcy na podstawie subiektywnej analizy lub interpretacji, Firma wyznaczy w tym celu niezależną jednostkę.

7.3 Dane osobowe dostarczone przez Uczestników podczas przy zgłaszaniu się do dowolnej Promocji lub podczas jej trwania będą przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane przez Firmę zgodnie z Zasadami ochrony prywatności. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego nazwa użytkownika oraz kraj pochodzenia mogą zostać dla celów związanych z Promocją opublikowane w rankingu, ale Firma nie będzie wykorzystywać w związku z wygranymi żadnych danych osobowych bez uzyskania zgody Uczestnika. Jednak w przypadku gdyby Firma chciała, żeby Uczestnik wziął udział powiązanych z Promocją kampaniach marketingowych i reklamowych, poprosi ona o udzielenie na to z góry jego pisemnej zgody.

7.4 Niniejszy Regulamin, Umowa licencyjna (EULA), Regulamin Turniejów i wszystkie stosowne Specjalne regulaminy stanowią całość umowy między Uczestnikiem a Firmą w związku z każdą Promocją, w której Uczestnik bierze udział, i zastępują wszystkie wcześniejsze oświadczenia, umowy, negocjacje i porozumienia (ustne lub pisemne) pomiędzy Uczestnikiem a Firmą. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie wszystkie warunki, zasady, gwarancje i oświadczenia (wyrażone przez prawo lub z niego wynikające) zostają wyłączone. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność całości lub jakiejkolwiek części niniejszych Postanowień nie mają wpływu na utrzymanie w mocy pozostałej części Regulaminu.

7.5 Jeśli Uczestnik zgłosi się do Promocji, której warunkiem zakwalifikowania się jest dokonanie wpłaty środków na konto Stars Uczestnika, wypłacenie pieniędzy z jego konta Stars przed dopełnieniem tego warunku spowoduje utratę możliwości uzyskania płynących z Promocji korzyści. Żeby zapobiec nieświadomemu postradaniu tej szansy, przy próbie zlecenia wypłaty pojawia się okienko informujące o ryzyku utraty Nagród/Prezentów w razie kontynuowania tego procesu.

7.6 Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania Nagród/Prezentów, jeśli istnieją podstawy do podejrzeń, że wpłata została dokonana w nieuczciwy sposób lub bez zamiaru użycia środków w grze na prawdziwe pieniądze w Serwisie.

7.7 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie dla dobra graczy i/lub Uczestników drobnych poprawek lub zmian w niniejszym Regulaminie lub Specjalnych regulaminach w celu poprawienia błędów lub zwiększenia ich przejrzystości i zrozumiałości. Ponadto – ale tylko w uzasadnionych przypadkach – Firma może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie lub Specjalnych regulaminach oraz kasować, modyfikować lub zawieszać dowolne Promocje, bądź też je wycofywać w przypadku określonych graczy i/lub Uczestników, jeśli: (a) będzie mieć uzasadnione powody, by sądzić, że Promocja jest nadużywana przez osobę lub grupę osób, co zagraża jej uczciwości; (b) będzie to konieczne w wyniku jakiejkolwiek zmiany prawnej lub regulacyjnej; lub (c) zaistnieją inne ważne powody, które uniemożliwią kontynuowanie Promocji, pod warunkiem że będą one wystarczająco poważne, takie jak awaria firmowych systemów lub oczywisty błąd. Wszelkie proponowane istotne zmiany w niniejszym Regulaminie lub Specjalnych regulaminach będą bezpośrednio komunikowane Uczestnikom i/lub publikowane w Serwisie. Żadne poprawki, zmiany lub przypadki wycofania Promocji nie będą miały negatywnego wpływu na Uczestników, którzy już zgłosili się do danej Promocji, z wyjątkiem przypadków pozostających poza kontrolą Firmy (np. względy prawne i/lub regulacyjne).

7.8 W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności lub niespójności pomiędzy niniejszym Regulaminem a Specjalnymi regulaminami pierwszeństwo mają warunki określone w tych ostatnich.

Pytania na temat konkretnych Promocji należy kierować do działu obsługi klienta.

Uzupełniono w kwietniu 2022 r.