pokercasinosports

Transakcje finansowe i wymiana walut

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

1.1

Firma dołoży uzasadnionych starań, aby zapewnić terminową realizację przelewów w obie strony. Nie daje jednak żadnych gwarancji odnośnie do czasu koniecznego do całkowitego przetworzenia transakcji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez sieci bankowe, awarie systemu płatności lub działania stron trzecich zaangażowanych w realizację transakcji, które mogą spowodować spowolnienie realizacji płatności, konieczność ich ponowienia lub odwrócenie transakcji, zajęcie lub zamrożenie środków, ani też za jakiekolwiek bezpośrednie lub wynikowe szkody spowodowane przez zaistnienie opóźnień lub konfiskat.

1.2

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wynikowe szkody spowodowane przez opóźnienia ani za straty wynikające z dostarczenia przez Użytkownika przy zlecaniu przelewów nieprawidłowych, niepełnych lub błędnych danych osobowych lub finansowych.

1.3

Przez wzgląd na zapisy umowy licencyjnej i przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, aby móc dokonać transferu, Użytkownicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie na żądanie dokumentacji potwierdzającej ich tożsamość (np. dowodu osobistego wystawionego przez organ państwowy, wyciągów bankowych i rachunków za media). Procedura ta służy ochronie Użytkowników i zapobiega wykorzystywaniu platformy do prania brudnych pieniędzy lub innych oszustw.

1.4

Anulowane lub odrzucone przelewy z konta zostaną zwrócone na konto Użytkownika w kwocie i walucie pobranej wcześniej z konta Stars w ramach pierwotnego zlecenia, czyli przed dokonaniem jakiejkolwiek wymiany walut.

1.5

Wszelkie cofnięte przelewy przychodzące będą pobierane z konta w kwocie i walucie, jaka wpłynęła na konto Stars Użytkownika zgodnie z pierwotnym zleceniem, czyli po dokonaniu ewentualnej wymiany walut.

1.6

Serwis nie jest kantorem (punktem wymiany walut) i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane zmianami kursów walut.

1.7

Kursy walut są aktualizowane codziennie, a Użytkownicy są odpowiedzialni za samodzielne zapoznanie się z właściwymi kursami w oknie „Kasjer” przed zainicjowaniem transakcji wymagającej wymiany walut. Do wpłat i wypłat w większości walut do średnich kursów rynkowych publikowanych przez firmę XE (Source XE) doliczana jest marża. Regulamin XE.

1.8

Jeśli metoda przelewu nie zapewnia realizacji płatności od ręki, opisane w punkcie 7. kursy walut zostaną zastosowane w chwili otrzymania potwierdzenia przelewu przez system płatności serwisu.