pokercasinosports

BENDROS POKERIO AKCIJŲ SĄLYGOS

Toliau pateiktos bendrosios sąlygos (toliau – "Taisyklės"), taikomos visiems pasiūlymams, prizus dovanojančioms akcijoms ir konkursams (bendrai vadinamiems "Akcijomis"), reklamuojamiems arba prieinamiems interneto svetainėse www.pokerstars.com ir www.pokerstars.eu (toliau – "Svetainė(s)") ir (arba) per internetinę platformą, kurią jums siūlo Svetainė (toliau – "Žaidimo programa"). Kiekvieną Akciją organizuoja TSG Interactive Gaming Europe Limited kompanija (toliau – "mes" / "mus" / "mūsų" / "mūsų kompanija"). Mūsų kompanija priklauso kompanijų grupei, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Flutter Entertainment PLC (toliau – "Flutter Group").

Norėdamas dalyvauti Akcijose, kiekvienas dalyvis (toliau – "Dalyvis" / "jūs") sutinka laikytis: (i) šių Taisyklių; (ii) galutinio vartotojo licencijos susitarimo, reguliuojančio naudojimąsi Svetaine ("EULA"); (iii) turnyrų taisyklių, reguliuojančių dalyvavimą bet kuriame Svetainėje vykstančiame turnyre ("Turnyrų taisyklės"); ir (iv) specialiųjų sąlygų, taikomų tam tikrai Svetainėje vykstančiai Akcijai ("Specialiosios sąlygos").

1. Tinkamumas

1.1 Norėdami dalyvauti Akcijoje, privalote: (a) gyventi ir žaisti jurisdikciją turinčioje teritorijoje, kurioje žaisti Svetainėje bei Žaidimo programoje ir dalyvauti Akcijoje yra legalu; ir (b) būti sulaukę bent 18 (aštuoniolikos) metų arba pilnametystės pagal jūsų gyvenamoje šalyje galiojančius įstatymus (priklausomai nuo to, kuris didesnis); (c) atitikti visus tinkamumo ir (arba) patikrinimo kriterijus, nustatytus atitinkamose Specialiose sąlygose; ir (d) laikytis nurodymų ir atitikti atitinkamose Specialiosiose sąlygose išdėstytus reikalavimus.

1.2 Norėdamas dalyvauti Akcijoje, kiekvienas jos Dalyvis privalo būti būtent tas asmuo, kurio vardas įrašytas mūsų Svetainėje užregistruotoje žaidėjo paskyroje (toliau – "Stars paskyra") (jei Stars paskyra yra reikalaujama pagal Specialiąsias sąlygas). Dalyvaudami Akcijoje, patvirtinate, kad jūsų vardas, pavardė, adresas ir asmeninė informacija, pateikti jūsų Stars paskyroje, yra teisingi ir galiojantys. Jeigu negalėsite pateikti galiojančių mūsų prašomų ir mus tenkinančių dokumentų, patvirtinančių jūsų vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis, būsite automatiškai pašalinti arba diskvalifikuoti iš Akcijos dalyvių sąrašo ir galite netekti jums suteiktų privilegijų, paskirtų prizų ar lėšų. 

1.3 Flutter Group darbuotojai, jų giminės ir (arba) su darbuotojais susiję asmenys negali dalyvauti jokioje Akcijoje. Šiame punkte terminas "giminės" reiškia, bet neapsiriboja sutuoktiniu, (-e), partneriu (-e), tėvais, pusbroliu, pussesere, vaikais, broliu, seserimi, o "susiję asmenys" apima, bet neapsiriboja darbuotojo kambarioku (-ais) ar kitu (-ais) kartu gyvenančiu (-ais) asmeniu (-mis).

1.4 Atvejais kai asmenys gyvena jurisdikcijoje, kurioje dalyvavimas Akcijoje draudžiamas arba Akcija vyksta tik tam tikroje jurisdikcijoje tai bus išdėstyta Išskirtinėse sąlygose.

1.5 Siekiant išvengti nesusipratimų, kai Akcija apima: (i) nemokamą žaidimą; arba (ii) norėdami dalyvauti joje, dalyviai turi žaisti iš tikrų pinigų, ir abiem atvejais prizai yra piniginiai, arba siūloma piniginė vertė, šalių, esančių bet kurioje iš šių draudžiamų jurisdikcijų teritorijų, gyventojams griežtai draudžiama dalyvauti tokiose Akcijose.

2. Dalyvių elgesys

2.1 Jei pažeidžiate šias Taisykles, EULA, Turnyrų taisykles ar Specialiąsias sąlygas arba mes nustatome ar pagrįstai manome, kad jūs apgaulingai ar nesąžiningai veikėte Akcijos atžvilgiu, turime teisę (i) pašalinti, sustabdyti dalyvavimą arba diskvalifikuoti jus iš Akcijos dalyvių sąrašo; ir (ii) pašalinti jus iš bet kurios ar visų būsimų Akcijų. Sprendimą dėl to, kokie veiksmai ir elgesys laikomi pažeidžiančiais šias Taisykles ar Specialiąsias sąlygas arba kas laikoma nesąžiningu ir negarbingu jūsų elgesiu Akcijos atžvilgiu, priimame mes patys.

2.2 Mes visiškai netoleruojame veiklos, skirtos pasinaudoti Akcijomis, siekiant užsitikrinti pelną nepriklausomai nuo rezultato (nesvarbu, ar šią veiklą vykdote veikdami vieni, ar kaip grupės dalis) (toliau – "Žaidimas turint nesąžiningą pranašumą"). Jei yra pagrindo manyti, kad Žaidėte turėdami nesąžiningą pranašumą, turime teisę: (i) atšaukti Akciją ir iš jūsų Stars paskyros susigrąžinti bet kokį prizą, laimėjimą ar kitokį apdovanojimą, susijusį su Akcija; ir (ii) uždaryti jūsų Stars paskyrą vadovaudamiesi EULA sąlygomis. 

3. Prizai / dovanos

3.1 Kiekvienos Akcijos trukmė ir galutinė data, iki kurios joje galima dalyvauti, bet koks patekimų skaičiaus apribojimas (vienam dalyviui ir (arba) apskritai), kuris galios prieš užbaigiant Akciją, visi atitinkami dalyvio mokesčiai, taip pat konkretūs nurodymai dėl dalyvavimo kiekvienoje Akcijoje, kiekvieno siūlomo prizo (toliau – "Prizas") ar apdovanojimo (toliau – "Dovana") aprašymas ir išsami informacija apie tai, kaip bus išrinktas nugalėtojas (-ai), bus išdėstyti Specialiose sąlygose, kurios bus skelbiamos mūsų Svetainėje kiekvienai Akcijai atskirai.

3.2 Siekiant išvengti nesusipratimų, Prizai, Dovanos ir (arba) visi kiti dalykai, kurie gali būti dovanojami Akcijos metu, yra neperleidžiami ir negrąžinami, ir jų negalima atiduoti, priskirti, parduoti ar apsikeisti su kitu asmeniu ar asmenimis.

3.3 Mes turime teisę pagrįstai elgdamiesi pateikti piniginę alternatyvą bet kokiam Prizui ar Dovanai, įskaitant atvejus, kai originalus Prizas ar Dovana yra neprieinama, arba tokiomis aplinkybėmis, kai Prizo ar Dovanos teikimas mums sukeltų pernelyg didelę finansinę ar logistinę naštą. Teisės reikalauti grynųjų kaip alternatyvos neturite, nebent mes su tuo sutiktume. Prizo ar Dovanos piniginė vertė (tais atvejais, kai mes sutiksime su tokia alternatyva) bus apibrėžta Specialiosiose sąlygose.

3.4 Jei Išskirtinėse sąlygose nenurodyta kitaip, Prizų / Dovanų laimėtojams apie laimėjimą bus pranešta telefonu, el. laišku ar kitais Akcijos Išskirtinėse sąlygose apibrėžtais komunikavimo būdais per 30 (trisdešimt) dienų nuo laimėjimo. Jūs patys privalote užtikrinti, kad Stars paskyroje esanti kontaktinė informacija ir el. pašto adresas, taip pat kontaktinė informacija, kurią galėjote pateikti registruodamiesi į Akciją ir (arba) Akcijos metu, yra galiojanti ir teisinga. Prizo / Dovanos neišsiųsime, kol jums nebus pranešta apie laimėjimus, ir Prizas / Dovana bus pervesta(s) į jūsų Stars paskyrą arba išsiųsta(s) Stars paskyroje užregistruotu adresu (priklausomai nuo to, kuris būdas bus tinkamas).

3.5 Prizus / Dovanas reikia atsiimti per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie Prizą / Dovaną, nebent Specialiosiose sąlygose ir (arba) iš mūsų gautame pranešime yra nurodyta kitaip. Jeigu per nurodytą laiką Prizo / Dovanos neatsiimsite, jis / ji bus anuliuota(s). Anuliuotus prizus galime atiduoti kitam Dalyviui arba pasiūlyti per kitą Akciją.

3.6 Jums pranešus, kad laimėjote Prizą arba turite teisę gauti Dovaną, Prizas / Dovana bus jums išsiųsta(s) arba taps prieinama(s) ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų pasibaigus Akcijai, nebent Specialiosiose sąlygose būtų nurodyta kitaip. Kai Prizas / Dovana turės būti įskaityta(s) jūsų Stars paskyroje, tai bus padaryta kuo greičiau ir laikantis Specialiųjų sąlygų. Atminkite, kad jeigu Prizo / Dovanos sudėtinė dalis bus susijusi su ateityje vyksiančiu renginiu, Prizu / Dovana ar Prizo / Dovanos dalimi iki tos datos pasinaudoti negalėsite. 

3.7 Kad galėtumėte atsiimti ir (arba) pasinaudoti tam tikru Prizu ar Dovana, Prizo arba Dovanos tiekėjas gali iškelti papildomų sąlygų (toliau – "Trečiosios šalies taisyklės"), ir mes nebūsime atsakingi už tai, kad nesilaikėte Trečiosios šalies taisyklių. Be to, jūsų gali būti paprašyta sudaryti atskirą įpareigojantį susitarimą su mumis dėl Prizo ir (arba) Dovanos, ir (arba) bet kurios Prizo ir (arba) Dovanos dalies naudojimo sąlygų. Jei šių sąlygų nesilaikysite, galite netekti atitinkamo(s) Prizo / Dovanos.

3.8 Laimėtojai neturi teisės ir nėra įgalioti be mūsų išankstinio raštiško sutikimo įpareigoti mus sudaryti kokią nors sutartį arba patirti išlaidas ar kaštus.

3.9 Prizas arba Dovana nebus paskirta(s) Dalyviui, kuriam / kuris:

3.9.1 dėl kokios nors priežasties tokia dovana ar prizas laikomi neteisėtais ir (arba) naudojimas laikomi neteisėtais arba jeigu tokios Prizo / Dovanos suteikimas Dalyviui laikomas neteisėtu; arba

3.9.2 išsiregistravo arba save pašalino iš žaidimo, atsisakė gauti pranešimus apie mūsų produktus bei paslaugas, jei minėtą Prizą / Dovaną galima laimėti naudojantis tais produktais bei paslaugomis.

3.10 Bet kuris Dalyvis, gavęs Akcijos Prizą / Dovaną, yra visiškai atsakingas už visus muitus, mokesčius ar rinkliavas, kurie gali būti mokami atitinkamai institucijai ir taikomi kaip išskaičiuojamasis mokestis išmokant Prizą / Dovaną arba kaip mokestis gavus Prizą / Dovaną, priklausomai nuo galiojančių įstatymų. Jei prireiktų Prizui / Dovanai taikyti mokesčius, jūsų gautas kiekis gali būti mažesnis nei Prizo / Dovanos reklamoje. 

4. Sveikata ir sauga – prizai, susiję su renginiais ir atostogomis

4.1 Privalote vykdyti visus su jūsų dalyvavimu Akcijoje susijusius sveikatos ir saugumo reikalavimus ir (arba) nurodymus, kuriuos galime pateikti mes arba kuriuos jūs kitaip sužinosite, ir prireikus laikytis visų galiojančių teisinių ir norminių reikalavimų. Jei nesilaikysite nustatytų reikalavimų, galite būti diskvalifikuoti iš Akcijos.

4.2 Privalote imtis visų veiksmų siekiant apsaugoti savo sveikatą ir saugumą kai dalyvaujate bet kuriame renginyje ar veikloje, kuri yra akcijos ar Prizo / Dovanos sudedamoji dalis. Bet koks jūsų elgesys ar veiksmas, kuris, mūsų nuomone, kelia medicininę arba saugumo riziką (įskaitant įžeidžiantį fizinį ar psichologinį veiksmą), bus laikomas netinkamu, ir jūs iš karto būsite diskvalifikuoti iš Akcijos.

4.3 Privalote imtis visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintumėte, jog visi atitinkami saugos standartai ir bendras tinkamumo dalyvauti Akcijoje reikalavimas yra įvykdyti, bei sutikti, kad dalyvaudami Akcijoje prisiimate visą riziką.

4.4 Iškilus medicininėms ar kitoms problemoms, dėl kurių Akcijoje dalyvauti nebegalite, apie tai nedelsdami privalote pranešti mums. Mes turime teisę pagrįstai elgdamiesi panaikinti jūsų vietą Akcijoje arba nebeskirti jums Prizo arba Dovanos (jei priklauso) be atsakomybės ir kompensacijos, jei, mūsų pagrįsta nuomone, galite sukelti sau arba kitiems asmenims riziką susirgti arba susižeisti, arba tapti Akcijos atšaukimo, sutrikdymo ar sutrumpinimo priežastimi.

5. Nuosavybės teisės

5.1 Šis 5 punktas taikomas tik tuo atveju, jei Akcijos sąlygose reikalaujama, kad, norėdami dalyvauti Akcijoje, pateiktumėte turinį mums apsvarstyti. Tai gali būti (tačiau tuo neapsiribojama) trumpi pasakojimai, straipsniai, tinklaraščiai, garso ir vaizdo įrašai, reklaminiai kadrai ir nuotraukos (kartu vadinami "Turiniu").

5.2 Garantuojate ir patvirtinate, kad esate visų intelektinės nuosavybės teisių ir kitos medžiagos, esančios jūsų pateiktame Turinyje, savininkas ir (arba) kad esate įgaliotas bei turite visus mūsų reikalaujamus rašytinius leidimus Akcijos metu panaudoti Turinį ir gavote visus mūsų reikalaujamus leidimus, įgaliojimus ir sutikimus įtraukti visus Turinyje paminėtus asmenis (įskaitant jų vardus, atvaizdus, pasirodymus, balsus, prekių ženklus, portretus ir (arba) biografijas). Be to, patvirtinate, kad pateikdami Turinį suteikiate mums besąlygišką, neatšaukiamą, neišimtinę, neatlygintiną, visiškai apmokėtą, visiškai perleidžiamą, amžiną, pasaulinę teisę ir licenciją naudoti, skelbti ar perduoti arba leisti trečiosioms šalims naudoti, skelbti ar perduoti Turinį bet kokiu formatu ir bet kurioje platformoje, kuri žinoma dabar arba bus išrasta ateityje, be jokio atlyginimo jums ar bet kuriam kitam asmeniui (plačiąja prasme, įskaitant, tačiau neapsiribojant asmenimis, įmonėmis, partnerystėmis ir kitomis organizacijomis), bet kokiu būdu pasirodančiam Turinyje.

5.3 Garantuojate, kad į jūsų Turinį nėra įtraukti ir jame nėra naudojamasi jaunesniais nei 18 metų asmenimis, kad Turinys nėra rasistinio, nepadoraus, niekinančio, grasinančio, persekiojančio, šmeižiančio, apgaulingo, klaidinančio, kitų asmenų privatumą pažeidžiančio, įžeidžiančio, šventvagiško, bet kurį kitą asmenį šmeižiančio pobūdžio, taip pat kad jame nėra nieko kenksmingo (įskaitant virusus ir (arba) panašius teršalus), nelegalaus, neteisėto ir (arba) pažeidžiančio kito asmens teises. Garantuojate, kad jūsų pateiktas Turinys nepažeidžia jokio patento, prekių ženklo, komercinės paslapties, autorių teisių arba kitos intelektinės ar nuosavybės teisės, arba bet kurios šalies ar asmens teisės į privatumą. Sutinkate nenaudoti ir nepateikti Turinyje nieko, kas: (i) gali nuliūdinti kitus ar jiems pakenkti; (ii) terorizuoja, priekabiauja, žemina ar baugina asmenį arba asmenų grupę dėl: religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, odos spalvos, įsitikinimų, etninės kilmės, tautybės, pilietybės, amžiaus, šeimyninės padėties, karinės padėties, negalios ir kitų dalykų; (iii) reikštų ar kitaip paskatintų nusikalstamą veiką, užtrauktų civilinę atsakomybę arba pažeistų bet kurį taikomą įstatymą; arba (iv) skirta komerciniams tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant siekiu gauti materialinės naudos arba reklamuoti prekes ar paslaugas.

5.4 Pripažįstate, kad siųsdami ar kitaip su mumis pasidalindami savo Turiniu, susijusiu su bet kokia Akcija, tai darote savo nuožiūra ir prisiimate su tuo susijusią riziką bei esate visiškai atsakingi už visą Turinį sudarančią medžiagą. Pripažįstate, kad mes nesame įsipareigoję tikrinti, kontroliuoti, peržiūrėti ar redaguoti jūsų pateiktą Turinį, susijusį su Akcija.

5.5 Pateikę Turinį pripažįstate, kad mes arba įgaliotos trečiosios šalys, veikiančios mūsų vardu, pasiliekame teisę atsisakyti publikuoti, pašalinti, iškirpti, apkarpyti ar koreguoti jūsų Turinį savo nuožiūra arba įgaliotų trečiųjų šalių, veikiančių mūsų vardu, nuožiūra. Jūs leidžiate mums atlikti bet kuriuos ir visus pirmiau paminėtus veiksmus savo nuožiūra, ir mes neįsipareigojame naudoti, įkelti, transliuoti ir (arba) pateikti jūsų Turinio savo Svetainėje ar kitose žiniasklaidos priemonėse (įskaitant mūsų socialinių tinklų platformas).

6. Atsakomybės apribojimai.

6.1 Dalyvaudami bet kokioje Akcijoje, įskaitant bet kokio Turinio pateikimą, sutinkate atleisti mūsų kompaniją ir jos teisinius atstovus, filialus, dukterines įmones, agentūras bei atitinkamus pareigūnus, direktorius, darbuotojus ir Flutter Group agentus nuo bet kokių kaštų, išlaidų ir ieškinių dėl nuostolių atlyginimo, jūsų (arba trečiųjų šalių jūsų vardu) iškeltų bylų arba kreipimosi į teismą (toliau – "Pretenzijos") dėl jūsų dalyvavimo Akcijoje ir (arba) bet kokio Prizo / Dovanos, kuri(s) gali būti jums paskirta(s). Neprisiimame visiškai jokios atsakomybės, susijusios su tokiomis Pretenzijomis (išskyrus Pretenzijas dėl išlaidų, susijusių konkrečiai su šios Akcijos Prizu / Dovana (jei tokių yra), apmokėjimu). Šis apribojimas neapima mūsų įsipareigojimų jums dėl: (i) aplaidumo, (ii) mirties ar asmens sužalojimo dėl mūsų ar mūsų darbuotojų neatsargumo ar aplaidumo, (iii) apgaulingo faktų iškraipymo; arba (iv) bet kokių įsipareigojimų, kurie negali būti pašalinti arba apriboti pagal taikytinus įstatymus. Siekiant išvengti nesusipratimų, šis 6.1 punktas taip pat taikomas bet kuriam trečiosios šalies teikiamam Prizui ir (arba) Dovanai.

6.2 Išskyrus tai, kas leidžiama pagal 6.1 punktą, pripažįstate ir sutinkate, kad pagal galiojančius teisės aktus, nepriklausomai nuo veiksmų formos, pagal sutartį, civilinę teisę ar kitu pagrindu, jokiu atveju mes, Flutter Group ar mūsų filialai, įskaitant (bet neapsiribojant) jų pareigūnus, vadovus, darbuotojus, įpėdinius ir įgaliotinius, neatsako jums ar bet kuriai šaliai (įskaitant bet kurią trečiąją šalį, dalyvaujančią Turinyje) dėl: (i) bet kokio netiesioginių, ypatingų, pavyzdinių, nuobaudų, atsitiktinių aplinkybių (įskaitant, bet neapsiribojant, žalos dėl verslo pertraukimo, verslo praradimo ir nuostolių, programų nuostolio, išlaidų keičiant programinę įrangą ar informacijos ar duomenų praradimą), arba bet kokios kitos žalos, kylančios iš ar susijusios su jūsų dalyvavimą bet kurioje Akcijoje (ar nesugebėjimo joje dalyvauti), net jei jau žinojome apie tokią galimą žalą, arba (ii) bet koks reikalavimas dėl klaidų, praleidimų arba kitų netikslumų Akcijoje.

6.3 Neprisiimsime jokios atsakomybės, jei negalėsime įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su Akcija ir (arba) Prizu / Dovana dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių, ir, nors galime skirti alternatyvų Prizą / Dovaną, nebūsime įpareigoti Dalyviams atlyginti, jei tokiomis aplinkybėmis nepavyks to padaryti.

6.4 Sutinkate atlyginti mūsų kompanijai, teisiniams atstovams, filialams, dukterinėms įmonėms, agentūroms ir atitinkamiems Flutter Group pareigūnams, direktoriams, darbuotojams visus kaštus, nuostolius, žalą, išlaidas, baudas iš bet kokių reguliavimo institucijų ir įsipareigojimus (įskaitant reputacijos ir prestižo praradimą ir mokesčius bei išlaidas profesionaliems konsultantams), kuriuos patyrėme jums pažeidus arba nesugebėjus įvykdyti ar laikytis savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles, EULA, Turnyrų taisykles ir (arba) Specialiąsias sąlygas, arba jums nesilaikant mūsų nurodymų, arba dėl su jūsų dalyvavimu Akcijoje susijusių priežasčių.

7. Įvairios sąlygos

7.1 Kilus nesutarimui ar ginčui dėl bet kurio Akcijos aspekto, įskaitant, bet neapsiribojant bet kuriuo ar visais atvejais, susijusiais su Prizo / Dovanų skyrimu, Dalyvio teise dalyvauti Akcijoje, Dalyvio elgesiu, šiomis Taisyklėmis, EULA, Turnyrų taisyklėmis arba Specialiosiomis sąlygomis, galutinis sprendimas priklausys nuo mūsų. Bet koks mūsų priimtas sprendimas bus galutinis ir jus įpareigojantis bei negalės būti svarstomas iš naujo arba jūsų ar trečiųjų šalių apskundžiamas. Siekiant išvengti abejonių, tai nepažeidžia jokių teisių ar teisių gynimo būdų, numatytų pagal taikomus įstatymus.

7.2 Jei Specialiosiose sąlygose bus nurodyta, kad norint nustatyti nugalėtoją remiantis subjektyvia analize ar aiškinimu, bus reikalinga teisėjų kolegija, paskirsime vieną nepriklausomą asmenį į teisėjų kolegiją.

7.3 Asmeninę informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi bet kurioje Akcijoje arba jos metu, apdorosime, saugosime ir naudosime vadovaudamiesi Privatumo politika. Jūs pripažįstate, kad Akcijos tikslais jūsų vartotojo vardas ir kilmės šalis gali būti skelbiami lyderių lentelėje, tačiau mes nenaudosime jokių asmens duomenų, susijusių su jūsų laimėjimais, nebent konkrečiai sutiksite, kad tai darytumėme. Tačiau atminkite, jog norėdami, kad dalyvautumėte bet kokiose reklamos ar rinkodaros kampanijose, susijusiose su jūsų dalyvavimu tokioje Akcijoje, mes turėsime iš anksto gauti jūsų raštišką sutikimą šiuo klausimu.

7.4 Šios taisyklės, EULA, Turnyrų taisyklės ir bet kokios Specialiosios sąlygos apibrėžia visą susitarimą tarp jūsų ir mūsų, susijusį su kiekviena Akcija, kurioje dalyvaujate, ir pakeičia visus ankstesnius pareiškimus, sutartis, derybas ar susitarimus (nesvarbu, žodinius ar rašytinius) tarp mūsų ir jūsų. Išskyrus išdėstytas šiame dokumente, jokios sąlygos, garantijos, pareiškimai ir nuostatos (išreikštos ar numanomos pagal įstatymą) visiškai netaikomos. Neteisėtumas ar išieškojimas visos arba bet kurios šių taisyklių dalies neturi įtakos ir nepakenkia tolimesniam Taisyklių galiojimui.

7.5 Jei įsiregistruosite Akcijoje, kuri reikalauja įmokėti lėšų į Stars paskyrą, kad galėtumėte dalyvauti toje Akcijoje, išsiėmę lėšų iš savo Stars paskyros dar nepervedę įmokos, neteksite teisės gauti Akcijos naudą. Siekiant išvengti šios teisės praradimo dėl nežinojimo, pateikiant pinigų išėmimo prašymą, pasirodo pranešimas, informuojantis, kad tęsdami prašymo vykdymą, žaidėjai neteks Prizų / Dovanų.

7.6 Pasiliekame teisę atsiimti Prizus / Dovanas, jei yra priežastis įtarti, jog įmoka yra apgaulinga arba ji nebuvo atlikta ketinant ją panaudoti tikrų pinigų žaidimuose mūsų Svetainėje.

7.7 Pasiliekame teisę bet kuriuo metu atlikti nedidelius šių Taisyklių ar Specialiųjų sąlygų pakeitimus, kad ištaisytume klaidas arba kad mūsų žaidėjams ir (arba) Dalyviams jos būtų aiškesnės ir suprantamesnės. Be to, bet visais atvejais, veikdami protingai, galime pakeisti šias Taisykles ar Specialiąsias sąlygas, taip pat atšaukti, pakeisti ar sustabdyti bet kurią Akciją arba atšaukti pasiūlymą konkretiems žaidėjams, jei: (a) pagrįstai manome, kad asmuo ar asmenų grupė piktnaudžiauja Akcija, o tai kenkia Akcijos sąžiningumui; arba (b) privalome tai padaryti dėl bet kokių teisinių ar reguliavimo pakeitimų; arba (c) yra kitų pagrįstų priežasčių, dėl kurių negalime tęsti Akcijos, jei priežastis yra pakankamai rimta, pvz., mūsų sistemų gedimas arba akivaizdi klaida. Apie bet kokius siūlomus esminius šių Taisyklių ar Specialiųjų sąlygų pakeitimus jums bus pranešta tiesiogiai ir (arba) jie bus paskelbti mūsų Svetainėje. Atminkite, kad joks Akcijos pakeitimas ar atšaukimas neturės neigiamo poveikio dalyviams, kurie jau yra įsiregistravę toje Akcijoje, išskyrus atvejus, kurių mes negalime kontroliuoti (pvz., dėl teisinių ir (arba) reguliavimo priežasčių).

7.8 Esant bet kokiam prieštaravimui ar neatitikimui tarp šių Taisyklių ir Specialiųjų sąlygų, pirmenybė teikiama Specialiųjų sąlygų tekstui.

Jeigu turite klausimų apie bet kokią akciją, rašykite palaikymo komandai.

Atnaujinta 2022 m. balandžio mėn.