Voorwaarden voor Home Games

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN POKERSTARS HOME GAMES

Deze voorwaarden voor gebruik (de 'Overeenkomst') zijn de voorwaarden waaronder je de online pokerservice van PokerStars die Home Games ('Home Games') wordt genoemd mag gebruiken, en moeten in hun geheel worden gelezen voorafgaand aan gebruikmaking van Home Games. Let op: deze Overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en TSG Interactive Gaming Europe Limited (hierna te noemen 'PokerStars', 'ons' of 'we/wij'). We zijn eigenaar van en exploiteren de internetsites die te vinden zijn op www.pokerstars.com en www.pokerstars.eu (de 'Sites'), waarop Home Games wordt aangeboden. Behalve de voorwaarden van deze Overeenkomst, raden we je ook aan de eindgebruikerslicentieovereenkomst, het privacybeleid, de pokerregels, de voorwaarden voor het verwerken van echt geld en omwisselen van valuta's en de voorwaarden van Stars Rewards te lezen, alsmede de overige regels, het overige beleid en de overige voorwaarden met betrekking tot de op de Sites beschikbare spellen en promoties zoals die daar van tijd tot tijd op worden geplaatst, welke als hierin opgenomen dienen te worden beschouwd, tezamen met het eventuele andere beleid waarvan je van tijd tot tijd door ons op de hoogte zult worden gesteld. Als je een partnerovereenkomst hebt met PokerStars of een van de bedrijven uit onze groep op grond waarvan je de Sites vermarkt en promoot onder de bezoekers van je website ('Partnerovereenkomst'), is deze Partnerovereenkomst ook geldig en hierin vervat.

Let op: Home Games is ontworpen om de pokerbeleving die je thuis met vrienden zou hebben na te bootsen. Hierdoor is het waarschijnlijk dat je pokert met mensen die je kent en waarvan er een aantal, of allemaal, vanaf dezelfde fysieke locatie spelen. Het is voor PokerStars niet mogelijk om na te gaan of Home Games in alle rechtsgebieden legaal is, en het is dan ook je eigen verantwoordelijkheid om vooraf na te gaan of het spelen van Home Games legaal is voor jou.

PokerStars is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag van gebruikers van Home Games dat in strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst of welk ander beleid of andere regel dan ook door PokerStars opgesteld met betrekking tot Home Games.

Omdat PokerStars je het recht geeft om Home Games te gebruiken, stem je, door als onderdeel van het software-installatieproces op de knop ‘Ik ga akkoord’ te klikken en van de Home Games gebruik te maken, in met de in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden, inclusief en zonder enige beperking de disclaimer over aansprakelijkheid die hierboven vermeld is, en met de eindgebruikerslicentieovereenkomst, het privacybeleid, de pokerregels, de voorwaarden voor het verwerken van echt geld en het omwisselen van valuta's en de voorwaarden van Stars Rewards zoals een en ander van tijd tot tijd in overeenstemming met het hierna bepaalde en in die voorwaarden en dat beleid en reglement kan worden geactualiseerd of aangepast.

PokerStars Home Games biedt je de mogelijkheid om je vrienden en bekenden uit te nodigen om homegames te spelen, ongeacht waar ter wereld ze zich bevinden. De essentie van Home Games is dat je ervoor kunt kiezen ringgames en toernooien te spelen in allerlei varianten en het gemak, de competitie en het plezier kunt beleven van online homegames met mensen die je kent. Je gebruik van Home Games moet bijdragen aan en in overeenstemming zijn met de essentie van Home Games. Spelersgegevens, klassementen, clubstatistieken en vele andere spelresultaten ('Datatools') worden via Home Games aangeboden met als enig doel het bevorderen van de sociale en competitieve beleving met je vrienden en bekenden. Geen van de Datatools, noch enige andere informatie die wordt afgeleid van de Datatools mag worden gebruikt of verstrekt aan een Clubmanager, Lid of andere derde partij om er financieel voordeel uit te halen. PokerStars behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken je gebruik van Home Games op te schorten en/of de desbetreffende Club te sluiten in het geval van misbruik of verdenking van misbruik van de essentie van Home Games of het gebruik van Datatools of informatie afgeleid van de Datatools om financieel voordeel te behalen.

1. DEFENITIES EN INTERPRETATIES

 1. Gedefinieerde begrippen die in de eindgebruikerslicentieovereenkomst voorkomen hebben in deze Overeenkomst dezelfde betekenis.

 2. De volgende woorden en zinnen die in deze Overeenkomst worden gebruikt hebben de volgende betekenissen (tenzij de context duidelijk anders vereist):

  1. 'Beheerder' is een Clubmanager of een Lid van de Club die het recht heeft gekregen HG-spellen te organiseren of annuleren, de structuur van HG-spellen aan te passen, de begintijd van HG-spellen te bepalen en anderszins administratieve handelingen te verrichten met betrekking tot de HG-spellen;
  2. 'Club' is een pokerclub die met van behulp Home Games is opgericht door een Gebruiker;
  3. 'Clubmanager' is een Gebruiker die een Club begint;
  4. 'HG-spel' is een spel onlinepoker waarbij gebruik wordt gemaakt van Home Games;
  5. 'HG-toernooi' is een HG-spel dat een toernooi is; en
  6. 'Lid' is een Gebruiker die lid is van een Club maar niet de Clubmanager is.
 3. Met betrekking tot de eindgebruikerslicentieovereenkomst:

  1. je bent een Gebruiker;
  2. Home Games is een Spel;
  3. de door PokerStars ontwikkelde software in relatie tot Home Games maakt onderdeel uit van de Software;
  4. het woord en het logo 'HOME GAMES' zijn merknamen; en
  5. alle inloggegevens in relatie tot Home Games, inclusief accountnummers, Club-ID's, gebruikersnamen en uitnodigingscodes voor Home Games zijn Inloggegevens.
 4. In een zin waarin de term 'inclusief', 'bevat', 'met inbegrip van', 'waaronder' of 'bijvoorbeeld' voorkomt, betekent dit 'inclusief maar niet beperkt tot', waardoor de woorden die voorafgaan aan deze term niet worden beperkt.

 5. Met enkelvoudige woorden wordt ook het meervoud bedoeld en andersom en met woorden die een geslacht aanduiden worden alle geslachten bedoeld.

 6. Een verwijzing naar een 'Bepaling' is een verwijzing naar een bepaling in deze Overeenkomst.

2. BEVOEGDHEID

 1. PokerStars blijft bevoegd ten aanzien van het:

  1. openen, in stand houden en sluiten van Clubs;
  2. verlenen, in stand houden en verwijderen van de status van Clubmanager;
  3. verlenen, in stand houden en verwijderen van de status van Lid; en
  4. verlenen, in stand houden en verwijderen van de status van Beheerder.
 2. Besluiten van het management van PokerStars met betrekking tot eender welk aspect van een Club of je gebruik van Home Games (inclusief je Club- en ledenstatus) zijn bindend en kunnen niet aan herziening of beroep worden onderworpen.

3. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE CLUBMANAGER

 1. Als je een Clubmanager bent, moet je alle uitleg, instructies en richtlijnen op de Sites met betrekking tot Home Games van tijd tot tijd lezen en je hieraan houden.

 2. Clubmanagers zijn ambassadeurs van PokerStars en moeten een goed beeld neerzetten van PokerStars en Home Games, zowel naar Leden als naar de buitenwereld toe. Het is niet toegestaan geen handelingen welke dan ook te verrichten waardoor PokerStars of een van de bedrijven uit zijn groep naar onze mening reputatieschade oploopt of kan oplopen, dan wel die in materiële zin nadelig zijn voor de belangen van PokerStars of een van de bedrijven uit zijn groep.

 3. Ook ga je er als Clubmanager mee akkoord dat je:

  1. de Club verantwoordelijk en in goed vertrouwen zult managen;
  2. zonder je verplichtingen uit de eindgebruikerslicentieovereenkomst te beperken je Gebruikersaccount en toegang tot de features voor clubmanagement beschermt tegen ongeautoriseerd gebruik (we raden je ten zeerste aan onze RSA-beveiligingstoken te gebruiken);
  3. hulp biedt aan Leden die problemen hebben die te maken hebben met de Club (met uitzondering van disputen tussen Leden) en je naar vermogen inspant om deze problemen op te lossen (met waar nodig hulp van de klantenservice van PokerStars);
  4. het eerste contactpunt bent voor elk dispuut tussen Leden met betrekking tot je Club en je naar vermogen inspant om een dergelijk dispuut op te lossen zonder tussenkomst van PokerStars;
  5. Leden op een eerlijke manier en met respect behandelt;
  6. de privacy van Leden respecteert en hun persoonsgegevens alleen verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten;
  7. geen misbruik maakt van de optie om Leden te blokkeren en pas iemand blokkeert als dit in het belang is van de Club;
  8. voor elke Club waarvan je Clubmanager bent een van de Leden benoemt tot je opvolger als je de Club verlaat of anderszins je verantwoordelijkheden als Clubmanager niet meer kunt uitvoeren;
  9. ons er onmiddellijk van op de hoogte stelt als je je ervan bewust wordt dat er binnen je Club sprake of verdenking is van fraude, chipdumping, samenspel, het witwassen van geld of andere activiteiten die illegaal of door ons verboden zijn (zoals aangegeven in deze Overeenkomst, de eindgebruikerslicentieovereenkomst of anderszins op of via de Sites); en
  10. je houdt aan alle redelijke aanwijzingen die PokerStars je geeft met betrekking tot je Club, je gebruik van Home Games en (voor zover je daar controle over hebt) het gebruik van je Leden van Home Games.
 4. Bij de oprichting van een Club moet de Clubmanager een clubnaam en -logo kiezen. Zodra de clubnaam is goedgekeurd, kan deze niet meer gewijzigd worden, behalve als er later geconstateerd wordt dat de naam niet voldoet aan bepaling 3.5.

 5. Naast hetgeen bepaald is in bepaling 3.4 mag de Clubmanager geen clubnaam, -logo of -afbeelding kiezen die:

  1. beledigend, onwettig, obsceen, ongepast, grof, pornografisch, lasterlijk, beschadigend, bedreigend, haatzaaiend of godslasterlijk is;
  2. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van PokerStars of een derde partij, of in strijd is met de wet;
  3. een URL bevat, welke dan ook;
  4. de gebruikersnaam van een andere gebruiker bevat (op een denigrerende manier);
  5. de naam van een pokerprofessional of andere beroemdheid bevat (behalve als dat ook je eigen naam is of die persoon de Clubmanager of een Lid van je Club is);
  6. speciale karakters bevat; of
  7. de naam van een concurrent van PokerStars of de diensten die zij aanbieden bevat of promoot.
 6. Zonder afbreuk te doen aan bepaling 3.4 en 3.5 hierboven, moeten alle clubnamen en -logo's bekeken en goedgekeurd worden door PokerStars. PokerStars behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken een clubnaam, -logo of -afbeelding af te wijzen zonder hiervoor een reden te hoeven geven.

 7. De Clubmanager mag niet spammen of andere opdringerige methoden gebruiken om Clubleden te werven. Elke Clubmanager is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de e-mails die hij verzendt.

 8. Clubmanagers mogen Leden geen contributie vragen om lid te mogen worden van een Club.

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN EEN LID

 1. Als Lid ga je ermee akkoord dat je:

  1. alleen lid wordt van een Club als je de Clubmanager kent en vertrouwt;
  2. verantwoordelijk en in goed vertrouwen handelt in je rol als Lid;
  3. andere Leden op een eerlijke manier en met respect behandelt;
  4. de privacy van andere Leden respecteert en hun persoonsgegevens alleen verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten;
  5. je Gebruikersaccount en toegang tot de features voor clubmanagement beschermt tegen ongeautoriseerd gebruik (we raden je ten zeerste aan onze RSA-beveiligingstoken te gebruiken);
  6. je Clubmanager als eerste aanspreekpunt gebruikt voor al je vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot je Club;
  7. ons er onmiddellijk van op de hoogte stelt als je je ervan bewust wordt dat er binnen je Club verdenking is van fraude, chipdumping, samenspel, het witwassen van geld of andere activiteiten die illegaal of door ons verboden zijn (zoals aangegeven in deze Overeenkomst, de eindgebruikerslicentieovereenkomst of anderszins op of via de Sites); en
  8. geen handelingen welke dan ook verricht waardoor PokerStars of een van de bedrijven uit zijn groep naar onze mening reputatieschade oploopt of kan oplopen, dan wel die in materiële zin nadelig zijn voor de belangen van PokerStars of een van de bedrijven uit zijn groep.
 2. Voor zover je andere mensen uitnodigt om lid te worden van je Club, mag je als Lid niet spammen of andere opdringerige methoden gebruiken om Leden te werven, inclusief, maar niet beperkt tot, het ongevraagd adverteren in andere Clubs. Elk Lid is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de e-mails die hij verzendt.

5. PARTNERS

 1. Als je partij bent in een Partnerovereenkomst, ben je gebonden aan de volgende voorwaarden met betrekking tot het gebruik van Home Games (begrippen met een hoofdletter die in deze bepaling 5 worden gebruikt en niet elders in deze Overeenkomst worden gedefinieerd hebben de betekenis zoals deze is gegeven in de Partnerovereenkomst):

 2. Je hebt het recht Home Games te vermarkten en promoten door de Marketingcodes en/of Links op je Website te plaatsen als onderdeel van je marketing en promotie van de Sites, mits je de recentste versie van de Partnerovereenkomst naleeft. Elke Club die als resultaat van ongeoorloofde marketing en promotie door jou is begonnen, kan met onmiddellijke ingang worden gesloten door PokerStars.

 3. Het is je toegestaan om, ook via e-mail, de gebruikers van je Website uit te nodigen om Clubmanager te worden en je Marketingcode en/of Link aan deze uitnodiging toe te voegen. ECHTER, het is ten strengste verboden voor elke derde partij, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikers van je Website, Clubmanagers of Leden, om potentiële Clubleden uit te nodigen en daarbij de Link en/of Marketingcode te gebruiken die je ingevolge deze Partnerovereenkomst is verstrekt.

 4. Het is je ten strengste verboden een Marketingcode en/of Link die je ingevolge deze Partnerovereenkomst is verstrekt te vermelden, of een beloning in welke vorm dan ook aan te bieden, in een uitnodiging die je naar een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikers van je Website, stuurt om Lid te worden van een Club die je hebt opgericht.

 5. Het is je verboden een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikers van je Website, te verzoeken potentiële Clubleden uit te nodigen en daarbij de Link en/of Marketingcode te gebruiken die je ingevolge deze Partnerovereenkomst is verstrekt.

 6. Het is je ingevolge de voorwaarden van deze Overeenkomst verboden via e-mail, websitepublicatie of welke andere media dan ook (online of offline) een beloning in wat voor vorm dan ook (expliciet of impliciet, financieel of anderszins) aan te bieden of te verstrekken (of te bewerkstellingen dat een derde partij deze aanbiedt of verstrekt) aan een derde partij door gebruik te maken van Home Games met inbegrip van het delen door jou van enige commissie die door jou is verdiend door gebruik te maken van Home Games.

 7. Het is verboden om Home Games te gebruiken op een manier, welke dan ook, die het product misbruikt (inclusief het gebruik ervan om commissie of vergoedingen te verhogen die anders aan je betaald zouden worden).

 8. In het geval van niet-nakoming van bepaling 5 of het ondernemen van acties door jou om de verboden hierin te omzeilen, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken naar onze mening gepaste actie te ondernemen inclusief het sluiten van alle relevante Clubs en/of het beëindigen van de Partnerovereenkomst.

 9. Je recht om Home Games te gebruiken zoals je dat in deze bepaling 5 wordt verleend kan op elk moment naar eigen goeddunken door PokerStars worden herroepen en is onderworpen aan verdere voorwaarden en/of beperkingen welke PokerStars van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan afkondigen, zoals, maar niet beperkt tot, het begrenzen van het aantal of percentage Leden in een Club dat via een Tracker aan je gelinkt is.

6. ADVERTEREN

 1. Je mag Home Games niet gebruiken om een dienst of product te promoten van een andere partij dan PokerStars of bedrijven uit zijn groep (door bijvoorbeeld naar de websites van derde partijen te linken of de reclame van derde partijen weer te geven), of Leden op wat voor manier dan ook aan te sporen online te pokeren op de websites van concurrenten van PokerStars.

 2. Je mag geen links publiceren op, of anderszins linken vanaf de Sites of enig onderdeel daarvan (met inbegrip van de onderdelen van de Sites welke verbonden zijn met je Club) naar enige website van derden die reclame maakt voor een concurrent van PokerStars, die een verbintenis met, goedkeuring of aanbeveling van de Club door PokerStars suggereert, of die in strijd is met de bepalingen van deze Overeenkomst of de eindgebruikerslicentieovereenkomst.

 3. Je mag vanaf elke website die je eigendom is of in e-mails die door jou worden verzonden linken naar de Sites als (i) je dit doet op een eerlijke en legale manier die onze naam niet schaadt of er misbruik van maakt en (ii) je geen enkele vorm van associatie, goedkeuring of aanbeveling van ons suggereert als deze er niet is. Het recht om te linken ingevolge deze bepaling 6.3 kun je niet sublicenseren, toewijzen of overdragen. We behouden ons te allen tijde het recht voor om dit recht om te linken in te trekken.

7. FINANCIEEL GEWIN

 1. Home Games is uitsluitend bedoeld voor je persoonlijke vermaak (of je het nu gebruikt als Clubmanager of als Lid) en mag op geen enkele wijze worden gebruikt om financieel gewin of andere voordelen van geldswaarde te behalen voor jou of voor andere Gebruikers van Home Games. Verboden gedrag met betrekking tot het gebruik van Home Games is (maar is niet beperkt tot):

  1. het opzetten van een escrowaccount of welke andere methode, welk ander programma of systeem dan ook, zowel online als offline, waarmee bedragen worden uitgekeerd aan personen gebaseerd op de resultaten van ringgames of toernooien van Home Games;
  2. het vragen of ontvangen van inschrijfgeld van Leden voor het lid worden van de Club; of
  3. zonder afbreuk te doen aan bepaling 6.1 of 6.2, het verdienen van geld of een andere vorm van vergoeding door te adverteren.

8. PRIVACY EN IDENTITEIT

 1. Je erkent en accepteert dat er in een HG-spel waarschijnlijk spelers zitten die elkaar kennen en dat een aantal van of al deze spelers dit HG-spel misschien vanaf dezelfde fysieke locatie spelen. Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst, bevestig je dat het in jouw rechtsgebied legaal is om deel te nemen aan Home Games.

 2. Je PokerStarsgebruikersnaam is ook je naam als Clubmanager of Lid en is te zien door de Clubmanager en Leden in de Home Games-lobby, de clublobby en (als de Clubmanager ervoor kiest om hierin te worden opgenomen) in publieke bestanden van Clubs. Mensen die je kennen via Home Games en/of je Club, kennen dus ook je PokerStarsgebruikersnaam. Als je hiermee niet akkoord gaat, maak dan geen gebruik van Home Games. Gebruikers mogen niet meer dan één, unieke, gebruikersnaam hebben.

 3. PokerStars kan om welke reden dan ook chatlogs van Clubs bekijken, inclusief het controleren of je je aan deze Overeenkomst en de eindgebruikerslicentieovereenkomst houdt.

 4. Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde partijen indien we vermoeden dat je betrokken bent bij frauduleus gedrag (zoals gedefinieerd in bepaling 10.1 hieronder). Echter, indien we dergelijke informatie doorgeven doen we dit in overeenstemming met het privacybeleid.

 5. Je gaat ermee akkoord e-mails van ons te ontvangen met betrekking tot de activiteiten van je Club, waaronder programma's voor HG-spellen, uitslagen en standen. Je kunt het ontvangen van deze e-mails altijd per Club uitschakelen. Let op: tenzij je het ontvangen van e-mail voor een bepaalde Club hebt uitgeschakeld, ontvang je deze e-mails, ook als je het ontvangen van promotionele of andere e-mails van de Sites hebt uitgeschakeld.

9. SYSTEEMONDERHOUD

 1. PokerStars kan Home Games van tijd tot tijd onderbreken om noodzakelijk onderhoud te plegen (of om elke andere reden die is toegestaan op basis van de eindgebruikerslicentieovereenkomst), maar als het mogelijk is proberen we dit van tevoren aan te geven. In het geval van een onderbreking kan het noodzakelijk zijn om geplande HG-spellen te annuleren. De Clubmanager is niet verantwoordelijk voor deze onderbrekingen.

 2. Als je een Lid bent, erken je dat onderbrekingen zoals beschreven in bepaling 9.1 buiten de verantwoordelijkheid van de Clubmanager vallen. Mocht je vragen hebben over onderbrekingen, ga dan in eerste instantie naar je Clubmanager.

 3. Als je Clubmanager bent, ga je ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor het beantwoorden van vragen van Leden over onderbrekingen zoals beschreven in bepaling 9.1.

 4. Je kunt je tot twee minuten voor de geplande begintijd altijd uitschrijven van een HG-toernooi. Als je je niet op tijd uitschrijft van een HG-toernooi verlies je je buy-in en zal PokerStars dit niet vergoeden.

10. FRAUDULEUS GEDRAG

 1. PokerStars staat je toe gebruik te maken van Home Games onder voorwaarde dat je je onthoudt van fraude en oplichting. Je gaat ermee akkoord dat je geen fraude, oplichting of andere activiteiten die illegaal zijn of verboden door ons (zoals aangegeven in deze Overeenkomst, en de eindgebruikerslicentieovereenkomst, of anderszins op of via de Sites) zult plegen, aanmoedigen, steunen of goedkeuren in relatie tot een Club of het gebruik van Home Games ('Frauduleus Gedrag').

 2. PokerStars neemt Frauduleus Gedrag zeer serieus. Naast de andere rechten en middelen die PokerStars heeft onder deze Overeenkomst, de eindgebruikerslicentieovereenkomst, wettelijk of anders, kan elke gebruiker die betrokken is bij Frauduleus Gedrag worden aangegeven bij de relevante autoriteiten.

 3. De Clubmanager moet binnen zijn Club letten op tekenen van Frauduleus Gedrag, en dient direct te rapporteren aan de klantenservice als er sprake of een vermoeden is van Frauduleus Gedrag zoals beschreven in bepaling 3.3(i).

 4. Zonder bepaling 10.3 te beperken moet elk Lid binnen zijn Club letten op tekenen van Frauduleus Gedrag, en dient direct te rapporteren aan de klantenservice als er sprake of een vermoeden is van Frauduleus Gedrag zoals beschreven in bepaling 4.1(f).

11. OPSCHORTING EN NIET-NAKOMING

 1. In het geval dat we vermoeden dat je een bepaling uit deze Overeenkomst of de eindgebruikerslicentieovereenkomst niet nakomt, of als er een andere gerechtvaardigde reden is, behoudt PokerStars zich het recht voor om onmiddellijk (zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten of middelen in deze Overeenkomst, de eindgebruikerslicentieovereenkomst, wettelijk of anders):

  1. je toegang tot de Sites of een onderdeel van de Sites op te schorten of te blokkeren, inclusief maar niet beperkt tot elke Club waarvan je Clubmanager of Lid bent of Home Games in het algemeen;
  2. elk HG-spel of andere activiteit met betrekking tot een Club op te schorten of te annuleren;
  3. de activiteiten van een Club op te schorten, en/of
  4. een Club te sluiten;
 2. In het geval dat je een bepaling uit deze Overeenkomst of de eindgebruikerslicentieovereenkomst niet nakomt, of als er een andere gerechtvaardigde reden is, behoudt PokerStars zich het recht voor om onmiddellijk (zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten of middelen in deze Overeenkomst, de eindgebruikerslicentieovereenkomst, wettelijk of anders):

  1. deze Overeenkomst te beëindigen;
  2. je toegang tot de Sites of een onderdeel van de Sites op te schorten of permanent te blokkeren, inclusief maar niet beperkt tot elke Club waarvan je Clubmanager of Lid bent of Home Games in het algemeen;
  3. elk HG-spel of andere activiteit met betrekking tot een Club op te schorten of te annuleren;
  4. de activiteiten van een Club op te schorten, of de Club permanent te sluiten;
  5. al het geld in je Gebruikersaccount in beslag te nemen;
  6. je Gebruikersaccount te beëindigen;
  7. juridische stappen tegen je te ondernemen; en/of
  8. enige andere actie te ondernemen die PokerStars passend acht.

12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Je gaat ermee akkoord om PokerStars, de bedrijven uit zijn groep en zijn aandeelhouders, directeuren en werknemers geheel te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en onkosten, met inbegrip van juridische kosten en welke overige lasten dan ook, hoe ook ontstaan, die zouden kunnen voortvloeien uit:

  1. je gehele of gedeeltelijke niet-nakoming of vermeende niet-nakoming van deze Overeenkomst;
  2. je overtreding of niet-nakoming of vermeende overtreding of niet-nakoming van enige wet of schending van rechten van derde partijen met betrekking tot Home Games;
  3. Frauduleus Gedrag of vermeend Frauduleus Gedrag waarbij je betrokken was met betrekking tot Home Games; en
  4. je gebruik van Home Games dan wel gebruik door anderen die zich toegang tot Home Games verschaffen met behulp van jouw Inloggegevens, ongeacht of zulks wel of niet met je instemming geschiedt.
 2. In geen geval, met inbegrip van nalatigheid, is PokerStars aansprakelijk voor welke bijzondere, incidentele, directe, indirecte of gevolgschade dan ook (met inbegrip van schadevergoeding in verband met winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van zakelijke informatie dan wel enig ander geldelijk verlies) voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Overeenkomst, ook als PokerStars al voordien van de mogelijkheid van die schade(vergoeding) kennis had genomen of als dergelijke verliezen redelijkerwijs waren te voorzien.

 3. Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van een partij voor persoonlijke schade of de dood als gevolg van nalatigheid, diefstal of fraude gepleegd door die partij.

13. RANGORDE

 1. Als er met betrekking tot je gebruik van Home Games een conflict is tussen hetgeen is bepaald in bepaling 6 en 7 van deze Overeenkomst en je Partnerovereenkomst, dan heeft je Partnerovereenkomst op dat moment voorrang.

14. WIJZIGING

 1. PokerStars kan van tijd tot tijd de voorwaarden van deze Overeenkomst of enig onderdeel daarvan actualiseren of aanpassen. We zullen je via de Sites of op een andere manier op de hoogte stellen van wezenlijke wijzigingen die worden aangebracht in deze overeenkomst voor zulke wijzigingen van kracht worden. Je moet zulke wijzigingen uitdrukkelijk accepteren om de Dienst te kunnen blijven gebruiken en de wijzigingen zijn direct na je uitdrukkelijke acceptatie van kracht. We raden je aan de Sites regelmatig te bezoeken en de voorwaarden opgenomen in de versie van de Overeenkomst die op dat moment van kracht is te lezen. Je voortgezette gebruik van de Sites wordt geacht een bevestiging te vormen van je instemming met eventuele wijzigingen van de Overeenkomst.

15. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van Malta. Je gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de desbetreffende rechter in Malta exclusief bevoegd zal zijn in relatie tot een vordering, geschil of verschil van mening betreffende deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden, en je doet onherroepelijk afstand van elk recht dat je eventueel hebt om bezwaar te maken tegen een daar aangespannen geding, of om te stellen dat het geding bij de verkeerde rechter is aangespannen of dat die rechter niet bevoegd is. Niets in deze bepaling beperkt het recht van PokerStars gerechtelijke stappen tegen je te ondernemen bij een andere rechtbank of rechtsgebied, noch zal het ondernemen van gerechtelijke stappen in enige ander rechtsgebied uitsluiten dat gerechtelijke stappen worden ondernomen in andere rechtsgebieden, of dit nu tegelijkertijd is of niet, en voor zover de wet van een dergelijk ander rechtsgebied dit toestaat.

16. NIETIGHEDENBEPALING

 1. Indien een bepaling van deze Overeenkomst in een bepaald rechtsgebied in strijd met de wet, ongeldig of onafdwingbaar is of raakt, dan laat dat de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van een andere bepaling van deze Overeenkomst, of de geldigheid of afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van die of een andere bepaling van deze Overeenkomst, onverlet. Als een bepaling ongeldig is, maar wel geldig zou zijn als een deel van de bepaling zou worden verwijderd of gewijzigd, dan geldt de betreffende bepaling met de aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn om deze geldig te maken.

17. CESSIE

 1. PokerStars behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te cederen. Het is niet toegestaan om je rechten of verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst te cederen.

18. OVERIG

 1. Indien PokerStars (direct of indirect) afstand doet van enigerlei niet-nakoming van een bepaling van deze Overeenkomst (waaronder het niet verlangen door PokerStars dat een bepaling van deze Overeenkomst strikt en letterlijk wordt uitgevoerd of nageleefd), dan dient dit op geen enkele wijze te worden opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot een eventuele latere niet-nakoming van die bepaling of met betrekking tot niet-nakoming van een andere bepaling van deze Overeenkomst.

 2. Behalve voor de bedrijfsgroep van PokerStars doet niets in deze Overeenkomst enigerlei rechten of andere voordelen ontstaan of kent deze daaraan toe voor andere personen die geen deel uitmaken van deze Overeenkomst (inclusief Clubmanagers of Leden van je Club buiten jou).

 3. Niets in deze Overeenkomst doet een werkrelatie, maatschap, agentuurverhouding, trustregeling, fiduciaire relatie of joint venture tussen jou en ons ontstaan, of wordt geacht deze te doen ontstaan.

 4. Deze Overeenkomst en de documenten waarnaar wordt verwezen vormen de gehele afspraak en overeenkomst tussen jou en ons aangaande Home Games, en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken en/of regelingen tussen jou en ons met betrekking tot Home Games.

 5. Je dient volledige en betrouwbare informatie te verstrekken in relatie tot alle verzoeken van PokerStars om gegevens en informatie verband houdende met je gebruik van Home Games, en als je Clubmanager bent, het gebruik van Home Games door je Leden, welke altijd onderhevig zijn aan de voorwaarden van het privacybeleid.

 6. In geval van een discrepantie tussen de Engelstalige versie van deze Overeenkomst en vertalingen van deze Overeenkomst in een andere taal is de Engelstalige versie bindend.

Pokeren

How to Play Poker

Je vindt de pokerregels, tips voor beginners en uitgebreide strategieën in de sectie over het spelen van poker bij PokerStars.

Spelen om echt geld

Chip Stack

Stort voor het eerst echt geld en begin met spelen bij PokerStars. Stortingen zijn snel en veilig.

Klantenservice

Support

De klantenservice staat 24 uur per dag klaar om je te helpen, en kan alle vragen beantwoorden die niet te vinden zijn in de veelgestelde vragen.