Eindgebruikerslicentieovereenkomst voor online software van PokerStars, PokerStars Casino, BetStars en Full Tilt

Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (de 'Overeenkomst') dient voorafgaand aan je gebruik van de diensten en/of producten van PokerStars, PokerStars Casino, BetStars en Full Tilt in haar geheel door jou (de 'Gebruiker' of 'je/jij') te worden gelezen.

Door deze Overeenkomst aan te gaan, erken je dat PokerStars, BetStars, Full Tilt, PokerStars Casino en Sports Jackpots merken zijn die eigendom zijn van en geleid worden door een bedrijfsgroep genaamd 'Rational Group'. De term 'Groep' betekent, waar gebruikt en in de juiste context, Rational Entertainment Enterprises Limited samen met haar dochterondernemingen en elke houdstermaatschappij van Rational Entertainment Enterprises Limited, en elke dochteronderneming van deze houdstermaatschappij, en elk aangesloten bedrijf bij Rational Group.

Let op: deze Overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en Rational Group.

Spellen om 'echt geld'

Rational Group biedt spellen om echt geld zoals poker, kaartspellen, casinospellen, sportweddenschappen met vaste noteringen en groepsweddenschappen ('RM Games'), welke van toepassing is, op de internetsites www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.com, www.betstars.com, www.fulltilt.com en www.betstarsjackpots.com (de 'Sites') op basis van de voorwaarden die van toepassing zijn als je RM Games speelt en die hieronder beschreven staan.

Referenties naar 'Rational Group', 'we/wij' of 'ons' verwijzen naar verschillende bedrijven afhankelijk van of de RM Games die je geboden worden eigendom zijn van Rational Group ('RM Games in eigendom') of dat het RM Games zijn die door ons gelicenseerd zijn van derde partijen ('Derde partijen') om je te bieden ('Gelicenseerde RM Games'). Je gaat een contract aan met een ander bedrijf afhankelijk van welk van de RM Games je speelt en wij zullen je op de juiste momenten duidelijk maken welk bedrijf je welk(e) RM Game(s) biedt. Het gaat om de volgende twee verschillende bedrijven:

 1. RM Games in eigendom worden je geboden door Rational Entertainment Enterprises Limited een bedrijf gevestigd op het eiland Man met haar geregistreerde kantoor op Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, eiland Man, IM3 1DZ onder haar licentie van de Isle of Man Gambling Supervision Commission.
 2. Gelicenseerde RM Games worden je geboden door Rational Gaming Europe Limited, een bedrijf gevestigd op Malta met haar geregistreerde kantoor op Villa Seminia, 8 Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex, XBX 1011, Malta, onder haar licentie verleend door de Malta Gaming Authority.

De voorwaarden die van toepassing zijn als je RM Games speelt volgen hieronder.

'Gratis' spellen

De 'oefengeld'/ 'gratis'-spellen ('PM Games') die je op de Sites geboden worden, worden je geboden door Stars Mobile Limited (Isle of Man), een bedrijf gevestigd op het eiland Man (bedrijfsnummer 008457V) met haar geregistreerde kantoor op Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, eiland Man, IM3 1DZ. Klik hier voor de voorwaarden die van toepassing zijn als je PM Games speelt.

Andere belangrijke voorwaarden en beleid

Behalve van de voorwaarden van deze Overeenkomst raden wij je aan om tevens kennis te nemen van ons privacybeleid, het cookiebeleid, de voorwaarden voor PM Games, de pokerregels, de spelregels, de veelgestelde vragen, de regels voor sportweddenschappen, de voorwaarden voor Sports Jackpots, de voorwaarden voor het verwerken van echt geld en het omwisselen van valuta's ten behoeve van de RM Games en de voorwaarden van Stars Rewards alsmede van de overige regels, het overige beleid en de overige voorwaarden met betrekking tot de op de Sites beschikbare spellen en promoties zoals die daar van tijd tot tijd op worden geplaatst, welke als hierin opgenomen dienen te worden beschouwd, tezamen met het eventuele andere beleid waarvan je van tijd tot tijd door ons op de hoogte zult worden gesteld.

Je instemming met onze voorwaarden

Door (als onderdeel van het software-installatieproces) op de knop 'Ik ga akkoord' te klikken en van de Software (zoals hierna gedefinieerd) gebruik te maken, stem je in met de in deze Overeenkomst neergelegde voorwaarden en met het privacybeleid, het cookiebeleid, de voorwaarden voor PM Games, de pokerregels, de spelregels, de veelgestelde vragen, de regels voor sportweddenschappen, de voorwaarden voor Sports Jackpots en de voorwaarden voor het verwerken van echt geld en het omwisselen van valuta's zoals een en ander van tijd tot tijd in overeenstemming met het hierna bepaalde en in die voorwaarden kan worden geactualiseerd of aangepast.

Onze software

Met het woord 'Software' wordt in deze Overeenkomst bedoeld enige en alle software die we je verstrekken of die we aan je beschikbaar stellen, ongeacht het medium, en of die te downloaden is door jou op je eindgebruikersapparaat of niet. Derhalve wordt met 'Software' bedoeld de software van Rational Group die te downloaden is op je desktop of laptop ('pc') vanaf www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.com, www.betstars.com, www.fulltilt.com en www.betstarsjackpots.com en de webgebaseerde software toegankelijk vanaf www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.com, www.betstars.comwww.fulltilt.com en www.betstarsjackpots.com alsmede de mobiele softwareapplicatie van Rational Group die te downloaden is of die beschikbaar wordt gesteld aan jou op je eindgebruikersapparaat (inclusief, maar niet beperkt tot, een mobiele telefoon, PDA, tablet of elk ander soort draagbaar of mobiel apparaat dat nu bestaat of hierna nog ontwikkeld wordt (een 'Apparaat')) en alle aanvullende software op de software (zowel webgebaseerde software als client/server-software).

1. LICENTIEVERLENING/INTELLECTUELE EIGENDOM

1.1

Behoudens de in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden verleent Rational Group de Gebruiker een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om de Software te installeren op zijn/haar pc of Apparaat, zoals wellicht het geval is, en te gebruiken, teneinde zich toegang tot de servers van Rational Group te kunnen verschaffen en de beschikbare RM Games (de 'Spellen') te kunnen spelen (de Software en de Spellen hierna tezamen de 'Dienst' te noemen).

1.2

De Software wordt je door Rational Group ten behoeve van je eigen, persoonlijke gebruik in licentie gegeven. Let op: de Dienst is niet bedoeld voor gebruik door: (i) personen die jonger zijn dan 18 jaar, (ii) personen die in hun land nog minderjarig zijn en (iii) personen die verbinding zoeken met de Sites vanuit landen waarvandaan dat bij wet verboden is. Rational Group is niet in staat om in elk land de wettigheid van de Dienst te controleren, en het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de Dienst wettig is.

1.3

We behouden ons het recht voor om je te allen tijde om bewijs van je leeftijd te vragen, teneinde ervoor zorg te dragen dat minderjarigen geen gebruik van de Dienst maken. Verder behouden we ons het recht voor om je account te deactiveren dan wel op te heffen, en je al dan niet tijdelijk van gebruikmaking van de Dienst uit te sluiten, als er geen bevredigend bewijs van je leeftijd wordt overgelegd of als wij vermoeden dat je minderjarig bent.

1.4

Rational Group, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en haar licentienemers zijn de enige houders van alle rechten van de Software, de Softwarecode, -structuur en -opbouw, inclusief copyright, bedrijfsgeheim, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten. Je mag, binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wetten, niet:

 1. de Software kopiëren, distribueren, publiceren, reverse engineren, decompileren, deassembleren, aanpassen of vertalen noch proberen toegang te verkrijgen tot de broncode om afgeleide producten van de broncode van de Software te creëren, of anderszins;
 2. de Software verkopen, het eigendom overdragen, sublicenseren, transfereren, distribueren of leasen;
 3. de Software beschikbaar stellen aan enige derde partij via een computernetwerk of op een andere wijze;
 4. de Software exporteren naar een land (fysiek of elektronisch); of
 5. de Software gebruiken op een wijze die verboden is door van toepassing zijnde wetten en regels,

(elk van de hierboven beschreven zaken is 'Ongeautoriseerd Gebruik').

Rational Group, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en haar licentienemers behouden zich alle rechten voor, geïmpliceerd en anders, die hieronder niet uitdrukkelijk verleend zijn aan de Gebruiker en behouden alle rechten, aanspraak en belangen in en op de Software.

Je gaat ermee akkoord dat je volledig aansprakelijk bent voor alle schade, kosten en onkosten die veroorzaakt worden door of verband houden met Ongeautoriseerd Gebruik door jou. Je zult Rational Group onmiddellijk op de hoogte stellen indien je notie hebt van Ongeautoriseerd Gebruik door enig persoon en je zult in redelijkheid meewerken met Rational Group aan elk onderzoek dat het uitvoert naar aanleiding van door jou in dit verband verstrekte informatie.

1.5

De termen ‘PokerStars’, 'BetStars', 'Full Tilt', 'PokerStars Casino’ en ‘Sports Jackpots’, de domeinnamen ‘pokerstars.com’, ‘pokerstarscasino.com’, ‘betstars.com’, ‘fulltilt.com’, ‘betstarsjackpots.com’, ‘pokerstarsmobile.com’ en ‘fulltiltmobile.com’ en alle andere merknamen, servicenamen, logo’s, handelsnamen en/of domeinnamen die door Rational Group op de Sites en/of in de Software van tijd tot tijd gebruikt worden (de 'Merknamen'), zijn de merknamen, servicenamen, logo’s, handelsnamen en/of domeinnamen van Rational Group en/of bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en/of haar licentienemers, en deze (rechts)personen behouden zich alle rechten van zulke Merknamen voor. Daarnaast is alle content op de Sites met inbegrip van maar niet beperkt tot de Software, afbeeldingen, foto’s, graphics, plaatjes, animaties, video’s, muziek, audio en tekst (de 'Sitecontent') eigendom van Rational Group en/of bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en/of haar licentienemers en deze wordt beschermd door copyright en/of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten. Je verklaart hierbij dat door het gebruik van de Dienst en de Sites je geen rechten verkrijgt op de Sitecontent en/of Merknamen, of enig deel hiervan. In geen geval mag je de Sitecontent en/of de Merknamen gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf van Rational Group.

Verder verklaar je niets te zullen doen dat de rechten schaadt of kan schaden, inclusief de intellectuele eigendomsrechten, van Rational Group, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en/of de licentienemers in de Software, de Merknamen of de Sitecontent. Ook zul je niets doen dat de naam of reputatie van Rational Group, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep, haar werknemers, directie of consultants kan schaden.

1.6

Je garandeert dat door jou gebruikte namen of afbeeldingen in verband met de Sites of Dienst (bijvoorbeeld, je gebruikersnaam en -afbeelding) geen inbreuk maken op de intellectuele eigendom, privacy, of andere rechten van een derde partij. Hierbij verleen je Rational Group en haar Groep een wereldwijde, onherroepelijke, overdraagbare, sublicentieerbare licentie die vrij is van auteursrechten om deze namen en afbeeldingen te gebruiken voor alle doeleinden met betrekking tot de Sites of Dienst, onder de voorwaarden van ons privacybeleid.

2. GEEN GARANTIES

2.1

Rational Group wijst alle expliciete en impliciete garanties af in verband met de aan jou te verlenen Dienst, welke geleverd wordt ‘As is’. Evenmin geven wij je enigerlei garantie of leggen wij welke verklaring dan ook jegens jou af aangaande de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, volledigheid en/of juistheid van de Dienst.

2.2

Ongeacht onze inspanningen om je de meest hoogwaardige dienstverlening, veiligheid en beveiliging te bieden, garanderen wij niet dat de Dienst ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat gebreken zullen worden hersteld of dat de Software en de Sites vrij van virussen, bugs of andere fouten zullen zijn.

2.3

Rational Group behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om de Dienst met onmiddellijke ingang op te schorten, te staken, aan te passen, te verwijderen of om daar iets aan toe te voegen, waar we dit nodig vinden, inclusief (bijvoorbeeld) als we informatie ontvangen dat je een zelfuitsluitingsovereenkomst bent aangegaan met een andere kansspelaanbieder of als we het nodig achten voor het managen, onderhouden of updaten van de Software, zonder verplicht te zijn om je daarvan in kennis te stellen. In dat verband zijn wij op generlei wijze aansprakelijk voor enigerlei geleden schade ten gevolge van een in dit opzicht door Rational Group genomen besluit.

3. BEVOEGDHEID

3.1

Rational Group blijft bevoegd om Gebruikersaccounts op de Sites aan te bieden, in stand te houden en te sluiten. Besluiten van het management van Rational Group met betrekking tot eender welk aspect van een account van een Gebruiker, het gebruik van de Dienst dan wel de beslechting van een geschil zijn bindend, en kunnen niet aan herziening of beroep worden onderworpen. Het account gecreëerd door een Gebruiker wordt hierna Starsaccount genoemd. Het Starsaccount van een gebruiker biedt toegang tot alle Sites, beschikbaar gesteld onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, van de Rational Group, zoals van toepassing voor je geografische locatie. Met alle referenties in deze Overeenkomst naar het begrip ‘Gebruikersaccount’ of ‘account’ wordt bedoeld je Starsaccount.

4. JOUW VERKLARINGEN EN GARANTIES

Voorafgaand aan jouw gebruik van de Dienst verklaar en garandeer je, en stem je ermee in en ga je er - onafgelaten - mee akkoord dat:

4.1

er een kans bestaat dat je bij gebruikmaking van de Dienst geld verliest en dat Rational Group voor dergelijke verliezen geen verantwoordelijkheid jegens jou draagt;

4.2

je gebruik van de Dienst geheel naar jouw keuze, te jouwer discretie en voor jouw risico is;

4.3

in overeenstemming met onze gereguleerde vereisten en om toegang te krijgen tot en het kunnen gebruiken van onze software en/of onze diensten via een van onze websites, je ons bepaalde persoonlijke gegevens moet verschaffen over jezelf (waaronder nadere bijzonderheden aangaande je betalingswijzen) en dat je ons (of derde partijen die namens ons optreden) toestemming moet geven toegang te hebben tot of gebruik te maken van je locatiegegevens en/of dergelijke andere gegevens of informatie die afgeleid kan worden van je apparaat/computer, opdat de Dienst/software beschikbaar gesteld kan worden aan je. Je geeft ons (of derde partijen die namens ons optreden) hierbij toestemming toegang te verkrijgen tot dergelijke data en ze te gebruiken voor bovenstaande doeleinden. Je mag onze software en/of diensten niet gebruiken als je niet wil worden gehouden aan deze bepaling. Rational Group je persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden en regelgeving van de gegevensbeschermingswetten van het eiland Man, in overeenstemming met en zoals uiteengezet in ons privacybeleid;

4.4

je alleenverantwoordelijk bent voor de van toepassing zijnde belastingen die eventueel over aan jou uitgekeerde (geld)prijzen verkregen uit je gebruik van de Dienst verschuldigd zijn;

4.5

de telecommunicatienetwerken en de internettoegangsdiensten die je nodig hebt om je toegang tot de Dienst te kunnen verschaffen buiten het bereik van Rational Group liggen en dat Rational Group geen enkele aansprakelijkheid draagt voor eventuele storing, vertraging, overbelasting of andere tekortkomingen die hierop van invloed zijn; en

4.6

je 18 jaar of ouder bent en momenteel jezelf niet hebt uitgesloten van het spelen op enige andere online of mobiele kansspelsite en dat je ons direct informeert als je een zelfuitsluitingsovereenkomst aangaat met een kansspelaanbieder.

5. VERBODEN GEBRUIK

5.1

AANPASSINGEN AAN DE SOFTWARE Het is Gebruiker niet toegestaan om te proberen om de Software op enigerlei wijze aan te passen, te decompileren, te reverse-engineren en/of te disassembleren.

5.2

PERSOONLIJK GEBRUIK De Dienst is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker. Het is de Gebruiker uitsluitend toegestaan om voor zijn/haar persoonlijke vermaak te wedden. In geen geval zal het een Gebruiker zijn toegestaan om zijn/haar 'echtgeldrekening' bij Rational Group te gebruiken voor een ander doel dan gebruikmaking van de Dienst. De Gebruiker is verplicht om ten aanzien van alle door hem/haar aan Rational Group verschafte nadere bijzonderheden en inlichtingen volledige en waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen, en om die nadere bijzonderheden ingeval van veranderingen daarvan te actualiseren.

5.3

OVERBOEKEN VAN ECHT GELD. De mogelijkheid van Rational Group om echt geld over te boeken is benaderbaar via de 'Lobby' (klik eerst op 'Kassier' gevolgd door ‘Overboeken naar speler’). Gebruikers moeten het overboekingsbedrag invullen en de Stars-ID van de bedoelde ontvanger. Gebruikers worden eraan herinnerd dat het hun verantwoordelijkheid is om zich ervan te vergewissen wie de andere Gebruikers zijn voordat ze een dergelijke overboeking doen. Overboekingslimieten worden door Rational Group per Gebruiker ingesteld.

Als onderdeel van de licentieovereenkomst van Rational Group en in lijn met antiwitwaswetgeving dienen Gebruikers zich ervan bewust te zijn dat vereist kan worden dat ze persoonlijke documenten overleggen (zoals een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs, bankafschriften en energierekeningen) om hun overboeking te laten verwerken. Dit stelt Rational Group in staat de Gebruikers te beschermen en verhindert dat Rational Group gebruikt wordt als vehikel voor witwassen of fraude.

De volgende voorwaarden zijn ook van toepassing op de mogelijkheid om echt geld over te boeken:

 1. Rational Group behoudt zich het recht voor om een overboekingsverzoek te weigeren of een overboeking terug te draaien wanneer de verdenking bestaat van inbreuk op de voorwaarden van deze Overeenkomst door de verzender en/of de ontvanger.
 2. Een verzendende Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij alleen een overboeking mag doen om een ontvangende Gebruiker in staat te stellen de Spellen te spelen en niet voor enig ander doel.
 3. Een ontvangende Gebruiker gaat ermee akkoord dat het geld verkregen via een overboeking alleen gebruikt mag worden om de Spellen te spelen en niet voor enig ander doel.
 4. Gebruikers kunnen geld ontvangen via een overboeking (zie ook bovenstaand lid c) niet direct laten uitbetalen; gewonnen bedragen die voortkomen uit het spelen van de Spellen met gebruikmaking van overgeboekt geld die leiden tot een uitbetalingsverzoek worden beoordeeld in lijn met interne controles, beleid en procedures van Rational Group.

5.4

SAMENSPANNING Samenspanning tussen Gebruikers, door gesloten kaarten ('hole cards') met elkaar te delen of op basis van andere methoden, is strikt verboden. Rational Group behoudt zich het recht voor om, los van overige maatregelen, deelname aan een spel te beperken en/of om het Gebruikers te verbieden om aan een bepaalde pokertafel of in een toernooi te spelen, waaronder mede wordt verstaan dat het twee of meer Gebruikers onmogelijk wordt gemaakt om samen aan dezelfde tafel of in hetzelfde toernooi te spelen. Daarnaast behoudt Rational Group zich het recht voor om samenspanning of poging tot samenspanning tussen spelers (waaronder begrepen Gebruikers) als een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst op te vatten. Rational Group heeft dan ook het recht om het account van een Gebruiker te beëindigen, als die Gebruiker aan een dergelijke activiteit meedoet of probeert mee te doen, ongeacht het resultaat van die poging.

5.5

EXTERNE SPELERSHULPTOOLS. Rational Group verbiedt externe spelershulptools (External Player Assistance Tools, 'EPA-tools') die spelers een 'oneerlijk voordeel' bieden. Rational Group definieert EPA-tools als computersoftware (niet zijnde de Software) en niet op software gebaseerde systemen (bijvoorbeeld websites, abonnementsdiensten en fysiek materiaal). Rational Group heeft een ruime opvatting over wat een ‘oneerlijk voordeel’ vormt met betrekking tot gebruik van EPA-tools. Meer informatie hierover is te vinden in onze veelgestelde vragen over tools en diensten van derde partijen). Om misverstanden te voorkomen, wat niet is toegestaan omvat, maar is niet gelimiteerd tot, toegang hebben tot informatie over andere spelers of dergelijke informatie verzamelen die meer omvat dan hetgeen de Gebruiker persoonlijk, via het zelf spelen van een spel, heeft waargenomen of het in realtime ontvangen van advies, richtlijnen of hulp over hoe te spelen dat verder gaat dan een basisniveau.

5.6

AUTOMATISCHE SPELERS (BOTS) De toepassing van kunstmatige intelligentie, met inbegrip van doch niet beperkt tot 'robots', is in verband met de Dienst strikt verboden. Alle in relatie tot de Dienst door een Gebruiker ondernomen handelingen moeten persoonlijk door de spelers via de gebruikersinterface worden uitgevoerd die via het gebruik van de Software toegankelijk is, en zonder hulp van enige vorm van kunstmatige intelligentie.

5.7

Je stemt ermee in dat het Rational Group is toegestaan om stappen te nemen ter opsporing en voorkoming van het gebruik van verboden EPA-tools. Die stappen kunnen er onder andere uit bestaan, maar zijn niet beperkt tot, dat de softwareprogramma's die samen met de software van Rational Group op de computer van de Gebruiker draaien, worden onderzocht. Je gaat ermee akkoord dat je niet zult trachten deze stappen te omzeilen, bemoeilijken of blokkeren inclusief maar niet beperkt tot het gebruiken van software van derde partijen die deze stappen omzeilen, bemoeilijken of blokkeren.

5.8

CHIPDUMPING Van chipdumping is sprake als een Gebruiker opzettelijk een pokerhand verliest, met het doel zijn/haar chips bewust aan een andere Gebruiker over te dragen. Gebruikers die dit tijdens gebruikmaking van de Dienst met een andere Gebruiker doen of trachten te doen, inclusief het ontvangen van bedragen, kunnen voorgoed van gebruikmaking van de Dienst worden uitgesloten, en hun Gebruikersaccount kan met onmiddellijke ingang beëindigd worden. Onder die omstandigheden is Rational Group niet verplicht om geld aan je te restitueren dat op dat moment in je Gebruikersaccount staat.

5.9

FRAUDULEUS GEDRAG Indien Rational Group van oordeel is dat een Gebruiker tijdens gebruikmaking van de Dienst frauduleuze, onrechtmatige, oneerlijke of onbetamelijke activiteiten heeft ontplooid of heeft getracht te ontplooien, met inbegrip van doch niet beperkt tot ontplooiing van een van de activiteiten vermeld in bepaling 5 dan wel enige andere manipulatie van een spel, of het verrichten van een frauduleuze betaling, met inbegrip van doch niet beperkt tot het gebruik van een gestolen creditcard, een frauduleuze terugstorting of het witwassen van geld, dan heeft Rational Group het recht om die actie te ondernemen die haar goeddunkt, waaronder, maar niet beperkt tot:

 1. het met onmiddellijke ingang blokkeren van toegang tot de Dienst;
 2. het beëindigen van het account van de betreffende Gebruiker bij Rational Group;
 3. het in beslag nemen van al het geld in het account van de Gebruiker;
 4. het verschaffen van die informatie (met inbegrip van de identiteit van de Gebruiker) aan financiële instellingen, de relevante autoriteiten en/of personen of organisaties die een juridisch recht op die informatie hebben; en/of
 5. het nemen van gerechtelijke maatregelen tegen de betreffende Gebruiker.

5.10

GELD OMWISSELEN Gebruikers hebben de mogelijkheid om via de Dienst op hun pc of Apparaat geld dat in hun account staat om te wisselen in een andere valuta (de 'Omwisselmogelijkheid'). Alle transacties die gebruik maken van de Omwisselmogelijkheid geschieden tegen de huidige wisselkoers die Rational Group gebruikt voor dat type transactie. De wisselkoersen zullen regelmatig geüpdatet worden, en het is mogelijk dat er verschillende koersen gebruikt worden, afhankelijk van het soort transactie en de bron- en doelvaluta. Gebruikers moet zich er, voordat ze gebruikmaken van de Omwisselmogelijkheid van bewust zijn dat er fluctuaties in de wisselkoersen plaatsvinden, en weten wat voor effect deze hebben op hun beschikbare geld. Rational Group is niet verantwoordelijk voor winsten en verliezen die Gebruikers maken wanneer ze gebruik maken van de Omwisselmogelijkheid. Gebruikers moeten zich er ook van bewust zijn dat Rational Group kosten in rekening brengt voor het gebruik van de Omwisselmogelijkheid om geld om te wisselen naar een andere valuta, waar zij naar eigen goeddunken van af kan zien voor sommige soorten transacties. Rational Group kan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving de ondersteuning van een bepaalde valuta toevoegen of verwijderen.

Het gebruik van de Omwisselmogelijkheid en/of een account van een Gebruiker om in valuta's te handelen of ermee te speculeren is ten strengste verboden. Om de integriteit van de Omwisselmogelijkheid te waarborgen, hebben we het recht om naar eigen goeddunken:

 1. elke transactie waarin gebruik gemaakt is van de Omwisselmogelijkheid te weigeren of terug te draaien;
 2. het aantal verschillende valuta's dat een Gebruiker in zijn account mag gebruiken te beperken en het bedrag dat omgewisseld mag worden door die Gebruiker te limiteren;
 3. te eisen dat geld dat in het account van een Gebruiker staat en is omgewisseld via de Omwisselmogelijkheid, gebruikt moet worden om te spelen voordat het uitbetaald, overgeboekt of voor een ander doel gebruikt kan worden; en/of
 4. met terugwerkende kracht kosten in rekening te brengen waar eerder vanaf gezien was als deel van een omwisseltransactie.

De Gebruiker gaat akkoord met en accepteert de begrippen & voorwaarden die betrekking hebben op het verwerken van transacties met echt geld en het omwisselen van valuta’s die hier te vinden zijn.

5.11

Rational Group verbiedt personen die zich bevinden in (inclusief tijdelijke bezoekers) of inwoner zijn van bepaalde rechtsgebieden (inclusief rechtsgebieden waar personen verplicht zijn te spelen volgens de regelgeving in een dergelijk rechtsgebied door gebruik te maken van de speciale van toepassing zijnde gelicenseerde spelclient) geld te storten in hun accounts of RM Games te spelen (de 'Rechtsgebieden met een Verbod'). Om misverstanden te voorkomen, de voorgaande restricties voor het spelen om echt geld in Rechtsgebieden met een Verbod geldt zowel voor inwoners van het Rechtsgebied met een Verbod als voor inwoners van andere rechtsgebieden die zich bevinden in het Rechtsgebied met een Verbod. 

Elke poging om deze beperkingen te omzeilen door personen die zich bevinden in een Rechtsgebied met een Verbod, wordt gezien als inbreuk op deze Overeenkomst. Een poging tot omzeilen bevat, maar is niet gelimiteerd tot, het manipuleren van de informatie die Rational Group gebruikt om je locatie vast te stellen en het verschaffen van valse en misleidende informatie aan Rational Group met betrekking tot je locatie of woonplaats. Een dergelijke poging geeft ons het recht naar eigen goeddunken stappen te ondernemen waaronder, maar niet beperkt tot, het in beslag nemen van al het geld in je Gebruikersaccount.

6. UITBETALINGSBELEID

6.1

Het beleid en de criteria voor een Gebruiker om geld uit te kunnen laten betalen van zijn of haar Gebruikersaccount zijn te vinden in ons uitbetalingsbeleid. Rational Group behoudt zich het recht voor om extra criteria te hanteren om te bepalen welke uitbetalingsmethoden op enig moment aangeboden worden aan Gebruikers.

7. AANSTOOTGEVENDE TAAL OF CONTENT

7.1

Het is de Gebruiker verboden om via de Dienst met behulp van de chatfunctie (de regels met betrekking tot de chatfunctie zijn te vinden in de cardroom-regels), de spelersafbeeldingenoptie of in correspondentie met medewerkers van Rational Group onrechtmatig, onfatsoenlijk, racistisch, obsceen, lasterlijk, diffamerend of bedreigend materiaal of enig materiaal dat in strijd zou zijn met een wet of in het algemeen als aanstootgevend zou kunnen worden beschouwd te gebruiken.

8. NIET-NAKOMING

8.1

Indien een Gebruiker een in deze Overeenkomst opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet nakomt, behoudt Rational Group of elk ander bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Groep die diensten aanbiedt aan de Gebruiker zich - onverminderd alle overige rechten - het recht voor om die actie te ondernemen die haar goeddunkt, waaronder het beëindigen van deze Overeenkomst of elke andere overeenkomst gesloten met de Gebruiker, het met onmiddellijke ingang voor die Gebruiker blokkeren van de toegang tot de Dienst of tot elke andere dienst die door de Groep geboden wordt, het beëindigen van het account van die Gebruiker op de Sites of op alle andere Sites die geëxploiteerd worden door de Groep, het in beslag nemen van al het geld in het account van de Gebruiker op de Sites of op alle andere Sites die geëxploiteerd worden door de Groep en/of het nemen van gerechtelijke maatregelen tegen die Gebruiker.

8.2

Je gaat ermee akkoord om Rational Group, de Groep en haar aandeelhouders, directeuren en werknemers geheel te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en onkosten, met inbegrip van juridische kosten en welke overige lasten dan ook, hoe ook ontstaan, die zouden kunnen voortvloeien uit:

 1. je gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van deze Overeenkomst;
 2. je overtreding van een wet of schending van derderechten; en
 3. Uw gebruik van de Dienst dan wel gebruik door anderen die zich toegang tot de Dienst verschaffen met behulp van uw Inloggegevens (zoals hierna gedefinieerd), ongeacht of zulks wel of niet met uw instemming geschiedt.

9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

9.1

In geen geval, met inbegrip van een geval van nalatigheid, is Rational Group of enig ander lid van de Groep aansprakelijk voor welke bijzondere, incidentele, directe, indirecte of gevolgschade dan ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot schadevergoeding in verband met winstderving, onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, het verlies van zakelijke informatie dan wel enig ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik (of het misbruik) van de Dienst, ook als Rational Group al voordien van de mogelijkheid van die schade(vergoeding) kennis had genomen.

9.2

Niets in deze Overeenkomst beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Rational Group of de Groep uit voor: (a) overlijden of persoonlijke schade ten gevolge van verwaarlozing; of (b) fraude of frauduleuze valse voorstellingen.

10. BEVEILIGING EN JE ACCOUNT

10.1

Ieder Gebruikersaccount is toegankelijk door middel van toepassing van een combinatie van een unieke Stars-ID ('Stars-ID'), een uniek en geheim wachtwoord ('Wachtwoord') en andere numerieke authenticatiemethoden die de Gebruiker kan kiezen (de Stars-ID; het Wachtwoord en alle andere authenticatiemethoden worden hierna tezamen de 'Inloggegevens' genoemd). De Gebruiker is verplicht om zijn eigen Stars-ID en Wachtwoord in overeenstemming met de daarop betrekking hebbende regels te kiezen.

10.2

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij alleenverantwoordelijk is voor alle gebruik van de Dienst onder zijn/haar Inloggegevens en dat hij/zij de Inloggegevens niet aan wie dan ook zal openbaren of een andere persoon toestemming zal geven om via zijn Gebruikersaccount gebruik te maken van de Dienst.

10.3

De Gebruiker is verplicht om zijn Inloggegevens te allen tijde geheim en vertrouwelijk te houden, en om zich alle mogelijke inspanningen te getroosten om die geheimhouding en vertrouwelijkheid te beschermen. Het ongeoorloofde gebruik van de Inloggegevens is de alleenverantwoordelijkheid van de Gebruiker en wordt geacht zijn gebruik te betreffen. Alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid komt aan de Gebruiker toe.

10.4

Een Gebruiker kan maximaal één Gebruikersaccount bij Rational Group hebben en zal de Dienst slechts door middel van dat ene account gebruiken. Het is de Gebruiker niet toegestaan meerdere accounts te openen bij Rational Group. Mocht Rational Group ontdekken dat een Gebruiker meerdere accounts heeft geopend, kan Rational Group deze accounts zonder kennisgeving sluiten en kunnen de saldi worden geconfisqueerd.

10.5

Let op: over het geld op je account bij Rational Group bouw je geen rente op.

10.6

Je kunt met behulp van de Dienst niet een bedrag inzetten dat groter is dan het totale geldbedrag op je account bij Rational Group.

10.7

Je bent geheel verantwoordelijk voor voldoening van alle aan Rational Group verschuldigde bedragen. Je gaat ermee akkoord om geen terugstortingen te verrichten en/of geen door jou ten aanzien van de Dienst verrichte betalingen te weigeren of ongedaan te maken. Je dient terugstortingen en door jou geweigerde of ongedaan gemaakte betalingen, alsmede de ten gevolge daarvan door ons geleden schade, aan Rational Group te vergoeden.

10.8

Rational Group behoudt zich het recht voor om de kredietwaardigheid en/of identiteit van een Gebruiker bij kredietinformatiebureaus of -diensten te controleren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door die Gebruiker bij inschrijving voor de Dienst aan ons verschafte informatie. De kredietinformatiebureaus en -diensten mogen de informatie vastleggen maar niet gebruiken voor enig ander doel.

10.9

Rational Group behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van derdeverwerkers van elektronische betalingen en/of van financiële instellingen voor het verwerken van door en aan jou in verband met jouw gebruik van de Dienst verrichte betalingen.

10.10

Je erkent en gaat ermee akkoord dat als je Gebruikersaccount 'actief' is (i.e. als je in de afgelopen periode van 12 maanden hebt ingelogd op je Gebruikersaccount), gelden door jou gestort in je gebruikersaccount namens jou worden gehouden in een trustaccount en gezien worden als 'Eindgebruikersstortingen' in overeenkomst met de trustafspraken met de Treasury-afdeling van het eiland Man. Als je Gebruikersaccount 'inactief' is (i.e. als je 12 opeenvolgende maanden niet hebt ingelogd op je Gebruikersaccount), zijn gelden door jou gestort in je Gebruikersaccount niet langer 'Eindgebruikersstortingen' en worden niet in trust gehouden, maar zijn onmiddellijk voor jou beschikbaar om uit te laten betalen of te gebruiken in de Dienst in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Zodra je inlogt op je Gebruikersaccount, zijn deze gelden automatisch weer 'Eindgebruikersstortingen'.

10.11

Het beleid en de procedure voor een Gebruiker om zichzelf voor een bepaalde periode uit te sluiten van spelen wordt uiteengezet op de pagina verantwoord spelen bij Rational Group op de Sites.

10.12

Kansspelen op internet kunnen illegaal zijn in het rechtsgebied waar je je bevindt. Indien dit het geval is, is het je niet toegestaan je betaalkaart te gebruiken om deze transactie te voltooien.

10.13

Belangrijke informatie over VAT, GST en andere dienstenbelasting, hierna genoemd (‘Omzetbelasting’): als Omzetbelasting van toepassing is, zien we onze omzet als inclusief alle Omzetbelasting. We zijn verantwoordelijk voor deze belasting en betalen deze, indien van toepassing, namens onze klanten, waardoor er in deze zaak geen verdere actie vereist is van jou.

11. SOFTWARE VAN DERDE PARTIJEN

11.1

De Software bevat software van derde partijen, waaronder casinospelsoftware aan ons in licentie gegeven door diverse derde partijen, software voor sportweddenschappen ontwikkeld en aan ons in licentie gegeven door Amelco UK Limited, software ontwikkeld door het OpenSSL Project voor toepassing in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); cryptografische software geschreven door Eric Young; ungif-software geschreven door Eric S. Raymond; PSTCollectionView-software geschreven door Peter Steinberger, en fontsoftware die eigendom is van de licentiegever of zijn leveranciers en onderworpen is aan de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden (de 'Gelicenseerde Software').

11.2

Het gebruik door de Gebruiker van de Gelicenseerde Software moet in overeenstemming zijn met alle voorwaarden uit deze Overeenkomst.

11.3

De Gelicenseerde Software mag niet aangepast, veranderd, of onttrokken worden uit de Software.

11.4

Het gebruik door de Gebruiker is gelimiteerd tot 'intern gebruik', wat betekent dat de Gelicenseerde Software alleen door de Gebruiker mag worden gebruikt voor regulier gebruik en normale interne zaken of persoonlijk gebruik, en niet voor doorverkoop, het uitgeven van sublicenties of distributie. 'Regulier gebruik en normale interne zaken' betekent voor een Eindgebruiker die een onderneming is, het gebruik van deze Gebruiker of zijn werknemers of geautoriseerde agenten voor regulier gebruik en normale interne zaken van de Gebruiker. 'Regulier gebruik en normale persoonlijke zaken' betekent gebruik door een Gebruiker die een persoon is, gebruik door deze Gebruiker of een lid van zijn huishouden voor interne persoonlijk doeleinden. Al deze werknemers, agenten en leden van de huishouding moeten door de Gebruiker op de hoogste gesteld worden van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

11.5

Alle rechten die niet expliciet zijn toegekend in de Gelicenseerde Software zijn voorbehouden.

11.6

De OpenSSL Toolkit, de ungif-software, de PSTCollectionView-software en de cryptografische software zijn verstrekt door het OpenSSL Project, Eric S. Raymond, Peter Steinberger en Eric Young 'as is' en alle expliciete en impliciete garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleinde zijn afgewezen. In geen enkel geval zijn OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger of hun medewerkers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, opgelegde of gevolgschades (inclusief, maar niet beperkt tot, aanschaf van vervangende goederen of diensten; het niet kunnen gebruiken, verlies van data, of winst of bedrijfsonderbreking) hoe dan ook veroorzaakt en op basis van welke theoretische aansprakelijkheid dan ook, hetzij in contract, strikt genomen aansprakelijkheid, of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins) voortkomend op welke wijze dan ook uit het gebruik van de OpenSSL Toolkit, de ungif-software, de PSTCollectionView-software en de cryptografische software, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

12. GESCHILLEN

12.1

De Gebruiker aanvaardt dat de historische gegevens van ieder spel zijn zoals op de servers van Rational Group is vastgelegd. In geval van een discrepantie tussen de op jouw computer getoonde pokerkaarten en de spelgegevens op de server van Rational Group, prevaleren de laatste. De Gebruiker aanvaardt dat de 'Directe Handgeschiedenis'- en ‘Handherhalings’-feature van de Software niet worden geacht het officiële historische gegevensbestand van een hand te vormen.

Als een Gebruiker een klacht wil indienen, kan hij contact opnemen met de klantenservice. Mocht een geschil niet naar wens worden opgelost, dan kan hij contact opnemen met de Isle of Man Gambling Supervision Commision (GSC) via gaming@gov.im.

13. WIJZIGING

13.1

Rational Group behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst of enig deel daarvan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of aan te passen. Je bent binnen 14 dagen na plaatsing van de gewijzigde Overeenkomst op de Sites aan die gewijzigde Overeenkomst gebonden. We raden je dan ook aan om de Sites regelmatig te bezoeken en de in de versie van de dan geldende Overeenkomst opgenomen voorwaarden te checken. Kopieën van voorgaande versies van de Overeenkomst kunnen opgevraagd worden door een brief te schrijven naar Rational Group, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Je voortgezette gebruik van de Sites wordt geacht een bevestiging te vormen van je instemming met eventuele wijzigingen van de Overeenkomst.

14. TOEPASSELIJK RECHT

14.1

Deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van het eiland Man (met betrekking tot RM Games in eigendom) en het recht van Malta (met betrekking tot Gelicenseerde RM Games) en door het recht van het eiland Man in alle andere gevallen. Je gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de desbetreffende rechter op het eiland Man exclusief bevoegd zal zijn met betrekking tot een vordering, geschil of verschil van mening betreffende deze Overeenkomst en met betrekking tot RM Games in eigendom en alle andere aangelegenheden die geen betrekking hebben op Gelicenseerde RM Games en dat de rechters van Malta exclusief bevoegd zullen zijn met betrekking tot Gelicenseerde RM Games en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden, en je doet onherroepelijk afstand van elk recht dat je eventueel hebt om bezwaar te maken tegen een daar aangespannen geding, of om te stellen dat het geding bij de verkeerde rechter is aangespannen of dat die rechter niet bevoegd is. Niets in deze bepaling beperkt het recht van Rational Group gerechtelijke stappen tegen je te ondernemen bij een andere bevoegde rechtbank, noch zal het ondernemen van gerechtelijke stappen in enige ander rechtsgebied uitsluiten dat gerechtelijke stappen worden ondernomen in andere rechtsgebieden, of dit nu tegelijkertijd is of niet, en voor zover de wet van een dergelijke ander rechtsgebied dit toestaat.

15. NIETIGHEDENBEPALING

15.1

Indien een bepaling van deze Overeenkomst in een bepaald rechtsgebied in strijd met de wet is of raakt, of ongeldig of onafdwingbaar is of raakt, dan laat dat de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van een andere bepaling van deze Overeenkomst, of de geldigheid of afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van die of een andere bepaling van deze Overeenkomst, onverlet.

16. CESSIE

16.1

Rational Group behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te cederen. Het is de Gebruiker niet toegestaan om zijn/haar rechten of verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst te cederen.

17. OVERIG

17.1

Indien Rational Group afstand doet van enigerlei niet-nakoming van een bepaling van deze Overeenkomst (waaronder het niet verlangen door Rational Group dat een bepaling van deze Overeenkomst strikt en letterlijk wordt uitgevoerd of nageleefd), dan dient dit op geen enkele wijze te worden opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot een eventuele latere niet-nakoming van die bepaling of met betrekking tot de niet-nakoming van een andere bepaling van deze Overeenkomst.

17.2

Niets in deze Overeenkomst doet enigerlei rechten of andere voordelen voor derden die geen partij bij deze Overeenkomst zijn, anders dan in relatie tot bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en tot Derde partijen, ontstaan of kent deze daaraan toe.

17.3

Niets in deze Overeenkomst doet een maatschap, agentuurverhouding, trustregeling, fiduciaire relatie of joint venture tussen jou en ons ontstaan, of wordt geacht deze te doen ontstaan.

17.4

Deze Overeenkomst vormt de gehele afspraak en overeenkomst tussen jou en ons aangaande de Dienst, en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken en/of regelingen tussen jou en ons.

17.5

De Gebruiker dient volledige en betrouwbare informatie te verstrekken in relatie tot alle verzoeken van Rational Group om gegevens en informatie verband houdende met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, welke altijd onderhevig zijn aan de voorwaarden van het privacybeleid.

17.6

Bij strijdigheid tussen de Engelstalige versie van deze overeenkomst en vertalingen daarvan in enige andere taal is de Engelstalige versie bindend.

Copyright © 2017 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle 
rechten voorbehouden.

Met betrekking tot de OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Alle rechten voorbehouden

Met betrekking tot de PSTCollectionView-software:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

Met betrekking tot de ungif-software:
De distributie van GIFLIB is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Meer informatie is beschikbaar op www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.comwww.betstars.comwww.fulltilt.com en www.betstarsjackpots.com.

Je kunt contact opnemen met Rational Group via de klantenservice.

Versienr. 44.4 van de eindgebruikerslicentieovereenkomst van Rational Entertainment Enterprises Ltd.

Van kracht met ingang van maart 2017.

EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST - PM GAMES

Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (de 'Overeenkomst') dient voorafgaand aan je gebruik van de diensten of producten van Stars Mobile in haar geheel door jou (de 'Gebruiker' of 'je/jij') te worden gelezen. Let op: deze Overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en Stars Mobile Limited (hierna te noemen 'Stars Mobile', 'ons' of 'we/wij').

Stars Mobile verzorgt de poker- en casinospellen om ‘oefengeld’ ('PM Games') die je aangeboden worden op de internetsites www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com en www.fulltilt.com (de ‘Sites’). De voorwaarden die van toepassing zijn als je PM Games speelt staan hieronder.

Door deze Overeenkomst aan te gaan, erken je dat Stars Mobile deel uitmaakt van een groep van bedrijven. De term 'Groep' betekent, waar gebruikt en in de juiste context, Stars Mobile samen met haar dochterondernemingen en elke houdstermaatschappij van Stars Mobile, en elke dochteronderneming van deze houdstermaatschappij, en elk aangesloten bedrijf bij Stars Mobile, inclusief, maar niet beperkt tot aangesloten bedrijven die diensten bieden onder de merknamen ‘PokerStars Casino’, 'Full Tilt', 'BetStars’ en ‘Sports Jackpots’.

Behalve van de voorwaarden van deze Overeenkomst raden wij je aan om tevens kennis te nemen van ons privacybeleidcookiebeleid, de pokerregels, en de voorwaarden van Stars Rewards alsmede van de overige regels, het overige beleid en de overige voorwaarden met betrekking tot de op de Sites beschikbare spellen en promoties zoals die van tijd tot tijd op de Sites worden geplaatst, welke als hierin opgenomen dienen te worden beschouwd, tezamen met het eventuele andere beleid waarvan je van tijd tot tijd door ons op de hoogte zult worden gesteld.

Door hieronder als onderdeel van het software-installatieproces op de knop 'Ik ga akkoord' te klikken en van de Software (zoals hierna gedefinieerd) gebruik te maken, stem je in met de in deze Overeenkomst neergelegde voorwaarden en met het privacybeleid, cookiebeleid en de pokerregels zoals een en ander van tijd tot tijd in overeenstemming met het hierna bepaalde en in die voorwaarden en dat beleid en reglement kan worden geactualiseerd of aangepast.

Met het woord 'Software' wordt in deze Overeenkomst bedoeld enige en alle software die we je verstrekken of die we aan je beschikbaar stellen, ongeacht het medium, en of die te downloaden is door jou op je eindgebruikersapparaat of niet. Derhalve wordt met 'Software' bedoeld de software van Stars Mobile die te downloaden is op je desktop of laptop ('pc') vanaf www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.fulltilt.com en de webgebaseerde software toegankelijk vanaf www.pokerstars.com, www.betstars.com en www.fulltilt.com alsmede de softwareapplicatie van Stars Mobile die te downloaden is of die beschikbaar wordt gesteld aan jou op je eindgebruikersapparaat (inclusief, maar niet beperkt tot, een mobiele telefoon, PDA, tablet of elk ander soort draagbaar of mobiel apparaat dat nu bestaat of hierna nog ontwikkeld wordt (een 'Apparaat')) en alle aanvullende software op de software (zowel webgebaseerde software als client/server-software).

1. LICENTIEVERLENING/INTELLECTUELE EIGENDOM

1.1

Behoudens de in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden verleent Stars Mobile de Gebruiker een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om de Software te installeren op zijn/haar pc of Apparaat, zoals wellicht het geval is, en te gebruiken, teneinde zich toegang tot de servers van Stars Mobile te kunnen verschaffen en de beschikbare PM Games (de 'Spellen') te kunnen spelen (de Software en de Spellen hierna tezamen de 'Dienst' te noemen).

1.2

De Software wordt je door Stars Mobile ten behoeve van je eigen, persoonlijke gebruik in licentie gegeven. Let op: de Dienst is niet bedoeld voor gebruik door: (i) personen die jonger zijn dan 18 jaar, (ii) personen die in hun land nog minderjarig zijn en (iii) personen die verbinding zoeken met de Sites vanuit landen waarvandaan dat bij wet verboden is. Stars Mobile is niet in staat om in elk land de wettigheid van de Dienst te controleren, en het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de Dienst wettig is.

1.3

We behouden ons het recht voor om je te allen tijde om bewijs van je leeftijd te vragen, teneinde ervoor zorg te dragen dat minderjarigen geen gebruik van de Dienst maken. Verder behouden we ons het recht voor om je account te deactiveren dan wel op te heffen, en je al dan niet tijdelijk van gebruikmaking van de Dienst uit te sluiten, als er geen bevredigend bewijs van je leeftijd wordt overgelegd of als wij vermoeden dat je minderjarig bent.

1.4

Stars Mobile, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en haar licentienemers zijn de enige houders van alle rechten van de Software, de Softwarecode, -structuur en -opbouw, inclusief copyright, bedrijfsgeheim, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten. Je mag, binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wetten, niet:

 1. de Software kopiëren, distribueren, publiceren, reverse engineren, decompileren, deassembleren, aanpassen of vertalen noch proberen toegang te verkrijgen tot de broncode om afgeleide producten van de broncode van de Software te creëren, of anderszins;
 2. de Software verkopen, het eigendom overdragen, sublicenseren, transfereren, distribueren of leasen;
 3. de Software beschikbaar stellen aan enige derde partij via een computernetwerk of op een andere wijze;
 4. de Software exporteren naar een land (fysiek of elektronisch); of
 5. de Software gebruiken op een wijze die verboden is door van toepassing zijnde wetten en regels,

(elk van de hierboven beschreven zaken is 'Ongeautoriseerd Gebruik').

Stars Mobile, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en haar licentienemers behouden zich alle rechten voor, geïmpliceerd en anders, die hieronder niet uitdrukkelijk verleend zijn aan de Gebruiker en behouden alle rechten, aanspraak en belangen in en op de Software.

Je gaat ermee akkoord dat je volledig aansprakelijk bent voor alle schade, kosten en onkosten die veroorzaakt worden door of verband houden met Ongeautoriseerd Gebruik door jou. Je zult Stars Mobile onmiddellijk op de hoogte stellen indien je notie hebt van Ongeautoriseerd Gebruik door enig persoon en je zult in redelijkheid meewerken met Stars Mobile aan elk onderzoek dat het uitvoert naar aanleiding van door jou in dit verband verstrekte informatie.

1.5

De termen ‘Stars Mobile’, de domeinnamen ‘pokerstars.com’, ‘pokerstarscasino.com’, ‘fulltilt.com’, ‘betstars.com’, ‘fulltiltmobile.com’, ‘betstarsjackpots.com’ en ‘pokerstarsmobile.com’ en alle andere merknamen, servicenamen, logo’s, handelsnamen en/of domeinnamen die door Stars Mobile op de Sites en/of in de Software van tijd tot tijd gebruikt worden (de 'Merknamen'), zijn de merknamen, servicenamen, logo’s, handelsnamen en/of domeinnamen van Stars Mobile en/of bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en/of haar licentienemers, en deze (rechts)personen behouden zich alle rechten van zulke Merknamen voor. Daarnaast is alle content op de Site met inbegrip van maar niet beperkt tot de Software, afbeeldingen, foto’s, graphics, plaatjes, animaties, video’s, muziek, audio en tekst (de 'Sitecontent') eigendom van Stars Mobile en/of bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en/of haar licentienemers en deze wordt beschermd door copyright en/of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten. Je verklaart hierbij dat door het gebruik van de Dienst en de Site je geen rechten verkrijgt op de Sitecontent en/of Merknamen, of enig deel hiervan. In geen geval mag je de Sitecontent en/of de Merknamen gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf van Stars Mobile.

Verder verklaar je niets te zullen doen dat de rechten schaadt of kan schaden, inclusief de intellectuele eigendomsrechten, van Stars Mobile, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en/of de licentienemers in de Software, de Merknamen of de Sitecontent. Ook zul je niets doen dat de naam of reputatie van Stars Mobile, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep, haar werknemers, directie of consultants kan schaden.

1.6

Je garandeert dat door jou gebruikte namen of afbeeldingen in verband met de Sites of Diensten (bijvoorbeeld, je gebruikersnaam en -afbeelding) geen inbreuk maken op de intellectuele eigendom, privacy, of andere rechten van een derde partij. Hierbij verleen je Stars Mobile en haar Groep een wereldwijde, onherroepelijke, overdraagbare, sublicentieerbare licentie die vrij is van auteursrechten om deze namen en afbeeldingen te gebruiken voor alle doeleinden met betrekking tot de Sites of Dienst, onder de voorwaarden van ons privacybeleid.

1.7

Tijdens gebruikmaking van de Dienst, kun je virtuele chips 'verdienen', 'kopen' of 'aankopen' voor gebruik in de Dienst (de 'Virtuele Chips'). Hierbij bevestig je dat deze termen uit de 'echte wereld' alleen figuurlijk worden gebruikt, en je gaat ermee akkoord dat je geen recht hebt of aanspraak maakt op Virtuele Chips die in een Spel verschijnen of ontstaan, of deze nu 'verdiend' zijn in een Spel of 'gekocht' van Stars Mobile, noch enig ander attribuut gerelateerd aan een account of opgeslagen in de Dienst. Het saldo 'virtueel geld' dat in je Gebruikersaccount wordt weergegeven, vormt geen saldo in de 'echte wereld' en geeft geen opgeslagen waarde aan, maar vormt een maatstaf voor de reikwijdte van je licentie.

1.8

Stars Mobile verbiedt en erkent geen vermeende overdrachten van Virtuele Chips buiten de Dienst, noch vermeende verkoop, gift of ruil in de 'echte wereld' van alles dat verschijnt of ontstaat in de Dienst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Stars Mobile goedgekeurd. Ingevolge hiervan mag je Virtuele Chips in het spel niet sublicenseren, ruilen, verkopen of proberen te verkopen buiten het Spel voor iets van waarde. Deze overdrachten of pogingen tot overdracht zijn verboden en ongeldig, en je account kan hierdoor gesloten worden door Stars Mobile. Verder bevestig je dat we wettelijke stappen tegen je mogen ondernemen voor alle schade die toegebracht wordt door overdracht of poging tot overdracht van Virtuele Chips buiten de Dienst.

LICENTIE VOOR VIRTUELE CHIPS

1.9

Je kunt een licentie kopen om Virtuele Chips te gebruiken, door naar de aankooppagina in de Dienst te gaan, je rekeninggegevens te verstrekken, je specifieke aankoop te bevestigen en je akkoord met deze Overeenkomst opnieuw te bevestigen.

1.10

Als je een licentie voor Virtuele Chips koopt, kunnen we je een bevestigingse-mail sturen met de informatie over de Virtuele Chips die je besteld hebt. Controleer zo snel mogelijk of de informatie in deze bevestigingse-mail juist is en bewaar een kopie voor je archief. Als je nog vragen hebt, kun je contact met de klantenservice opnemen. Stars Mobile houdt een archief van transacties bij om alle vragen te kunnen behandelen.

1.11

Voor de aankoop van een licentie voor gebruik van Virtuele Chips is je bestelling een aanbod aan ons om een licentie voor gebruik van dergelijke Virtuele Chips te kopen, die door ons geaccepteerd wordt als we de Virtuele Chips beschikbaar maken in je account voor gebruik in onze PM Games (de 'Acceptatie'). Je licentie voor gebruik van Virtuele Chips in onze PM Games is een dienst die door Stars Mobile geboden wordt en begint vanaf het moment van Acceptatie door Stars Mobile van je aankoop. Er wordt door Stars Mobile geen geld teruggegeven op een aankoop van een licentie voor het gebruik van Virtuele Chips.

1.12

Stars Mobile kan de prijzen voor de Dienst en de Virtuele Chips die zij via de Dienst aan je licenseert te allen tijde herzien. Je bevestigt dat Stars Mobile onder geen enkele omstandigheid verplicht is geld terug te geven, en dat je geen geld of andere compensatie ontvangt voor ongebruikte Virtuele Chips als een Gebruikersaccount gesloten wordt, of deze sluiting nu vrijwillig of onvrijwillig plaats heeft gevonden.

1.13

Om misverstanden te voorkomen wordt hierbij verduidelijkt dat de aankoop van een licentie om Virtuele Chips te gebruiken je op geen enkele manier rechten geeft anders dan de rechten die gepaard gaan met de licentie. Het zij verder ook verduidelijkt dat een gekochte licentie alleen overgedragen kan worden zoals expliciet beschreven binnen de voorwaarden van de licentie, en dat deze licentie niet ingewisseld, verkocht, nagelaten, in lease gegeven, verhuurd of op een andere manier verwijderd mag worden in ruil voor een vergoeding van waarde.

2. GEEN GARANTIES

2.1

Stars Mobile wijst alle expliciete en impliciete garanties af in verband met de aan jou te verlenen Dienst, welke geleverd wordt ‘As is’. Evenmin geven wij je enigerlei garantie of leggen wij welke verklaring dan ook jegens jou af aangaande de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, volledigheid of juistheid van de Dienst.

2.2

Ongeacht onze inspanningen om je de meest hoogwaardige dienstverlening, veiligheid en beveiliging te bieden, garanderen wij niet dat de Dienst ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat gebreken zullen worden hersteld of dat de Software en de Sites vrij van virussen, bugs of andere fouten zullen zijn.

2.3

Stars Mobile behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om de Dienst met onmiddellijke ingang op te schorten, te staken, aan te passen, te verwijderen of om daar iets aan toe te voegen, waar we dit nodig vinden, inclusief (bijvoorbeeld) als we informatie ontvangen dat je een zelfuitsluitingsovereenkomst bent aangegaan met een andere kansspelaanbieder of als we het nodig achten voor het managen, onderhouden of updaten van de Software, zonder verplicht te zijn om je daarvan in kennis te stellen. In dat verband zijn wij op generlei wijze aansprakelijk voor enigerlei geleden schade ten gevolge van een in dit opzicht door Stars Mobile genomen besluit.

3. BEVOEGDHEID

Stars Mobile blijft bevoegd om Gebruikersaccounts op de Sites aan te bieden, in stand te houden en te sluiten. Besluiten van het management van Stars Mobile met betrekking tot eender welk aspect van een account van een Gebruiker, het gebruik van de Dienst dan wel de beslechting van een geschil zijn bindend, en kunnen niet aan herziening of beroep worden onderworpen.

4. JOUW VERKLARINGEN EN GARANTIES

Voorafgaand aan jouw gebruik van de Dienst verklaar en garandeer je, en stem je ermee in en ga je er - onafgelaten - mee akkoord dat:

4.1

je gebruik van de Dienst geheel naar jouw keuze, te jouwer discretie en voor jouw risico is;

4.2

In overeenstemming met onze gereguleerde vereisten en om toegang te krijgen tot en het kunnen gebruiken van onze software en/of onze diensten via een van onze websites, je ons bepaalde persoonlijke gegevens moet verschaffen over jezelf (waaronder nadere bijzonderheden aangaande je betalingswijzen) en dat je ons (of derde partijen die namens ons optreden) toestemming moet geven toegang te hebben tot of gebruik te maken van je locatiegegevens en/of dergelijke andere gegevens of informatie die afgeleid kan worden van je apparaat/computer, opdat de Dienst/software beschikbaar gesteld kan worden aan je. Je geeft ons (of derde partijen die namens ons optreden) hierbij toestemming toegang te verkrijgen tot dergelijke data en ze te gebruiken voor bovenstaande doeleinden. Je mag onze software en/of diensten niet gebruiken als je niet wil worden gehouden aan deze bepaling. Stars Mobile je persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden en regelgeving van de gegevensbeschermingswetten van het eiland Man, in overeenstemming met en zoals uiteengezet in ons privacybeleid;

4.3

de telecommunicatienetwerken en de internettoegangsdiensten die je nodig hebt om je toegang tot de Dienst te kunnen verschaffen buiten het bereik van Stars Mobile liggen en dat Stars Mobile geen enkele aansprakelijkheid draagt voor eventuele storing, vertraging, overbelasting of andere tekortkomingen die hierop van invloed zijn;

4.4

de Dienst op geen enkele manier gebruikt mag worden om enig financieel gewin of andere voordelen van geldswaarde te behalen, te ontvangen of de transfer of ontvangst ervan te faciliteren door jou of enige derde partij (al dan niet handelend namens jou). Virtuele Chips hebben op zichzelf geen waarde en zijn niet-overdraagbaar en niet-inwisselbaar binnen een Gebruikersaccount. Verder hebben dergelijke Virtuele Chips op zichzelf geen waarde en kunnen deze niet ingewisseld worden voor 'echt' geld of een 'echte' prijs. Het is je niet toegestaan je Gebruikersaccount of Virtuele Chips in je Gebruikersaccount aan een derde persoon te sublicenseren, verhuren, in lease te geven, verkopen, verruilen, cadeau te geven of na te laten; en

4.5

je 18 jaar of ouder bent en momenteel jezelf niet hebt uitgesloten van het spelen op enige andere online of mobiele kansspelsite en dat je ons direct informeert als je een zelfuitsluitingsovereenkomst aangaat met een kansspelaanbieder.

5. VERBODEN GEBRUIK

5.1

AANPASSINGEN AAN DE SOFTWARE Het is Gebruiker niet toegestaan om te proberen om de Software op enigerlei wijze aan te passen, te decompileren, te reverse-engineren en/of te disassembleren.

5.2

PERSOONLIJK GEBRUIK De Dienst is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik door en ter vermaak van de Gebruiker en niet voor geld, en mag op geen enkele manier gebruikt worden om enig financieel gewin of andere voordelen van geldswaarde te behalen. De Gebruiker is verplicht om ten aanzien van alle door hem aan Stars Mobile verschafte nadere bijzonderheden en inlichtingen volledige en waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen, en om die nadere bijzonderheden ingeval van veranderingen daarvan te actualiseren.

5.3

SAMENSPANNING Samenspanning tussen Gebruikers, door gesloten kaarten ('hole cards') met elkaar te delen of op basis van andere methoden, is strikt verboden. Stars Mobile behoudt zich het recht voor om, los van overige maatregelen, deelname aan een spel te beperken en/of om het Gebruikers te verbieden om aan een bepaalde pokertafel of in een toernooi te spelen, waaronder mede wordt verstaan dat het twee of meer Gebruikers onmogelijk wordt gemaakt om samen aan dezelfde tafel of in hetzelfde toernooi te spelen. Daarnaast behoudt Stars Mobile zich het recht voor om samenspanning of poging tot samenspanning tussen spelers (waaronder begrepen Gebruikers) als een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst op te vatten. Stars Mobile heeft dan ook het recht om het account van een Gebruiker te beëindigen, als die Gebruiker aan een dergelijke activiteit meedoet of probeert mee te doen, ongeacht het resultaat van die poging.

5.4

EXTERNE SPELERSHULPTOOLS. Stars Mobile verbiedt externe spelershulptools (External Player Assistance Tools, 'EPA-tools') die spelers een 'oneerlijk voordeel' bieden. Stars Mobile definieert EPA-tools als computersoftware (niet zijnde de Software) en niet op software gebaseerde systemen (bijvoorbeeld websites, abonnementsdiensten en fysiek materiaal). Stars Mobile heeft een ruime opvatting over wat een ‘oneerlijk voordeel’ vormt met betrekking tot gebruik van EPA-tools. Meer informatie hierover is te vinden in onze veelgestelde vragen over tools en diensten van derde partijen). Om misverstanden te voorkomen, wat niet is toegestaan omvat, maar is niet gelimiteerd tot, toegang hebben tot informatie over andere spelers of dergelijke informatie verzamelen die meer omvat dan hetgeen de Gebruiker persoonlijk, via het zelf spelen van een spel, heeft waargenomen of het in realtime ontvangen van advies, richtlijnen of hulp over hoe te spelen dat verder gaat dan een basisniveau.

5.5

AUTOMATISCHE SPELERS (BOTS). De toepassing van kunstmatige intelligentie, met inbegrip van doch niet beperkt tot 'robots', is in verband met de Dienst strikt verboden. Alle in relatie tot de Dienst door een Gebruiker ondernomen handelingen moeten persoonlijk door de spelers via de gebruikersinterface worden uitgevoerd die via het gebruik van de Software toegankelijk is, en zonder hulp van enige vorm van kunstmatige intelligentie.

5.6

Je stemt ermee in dat het Stars Mobile is toegestaan om stappen te nemen ter opsporing en voorkoming van het gebruik van verboden EPA-tools. Die stappen kunnen er onder andere uit bestaan, maar zijn niet beperkt tot, dat de softwareprogramma's die samen met de software van Stars Mobile op de computer van de Gebruiker draaien, worden onderzocht. Je gaat ermee akkoord dat je niet zult trachten deze stappen te omzeilen, bemoeilijken of blokkeren inclusief maar niet beperkt tot het gebruiken van software van derde partijen die deze stappen omzeilen, bemoeilijken of blokkeren.

5.7

CHIPDUMPING Van chipdumping is sprake als een Gebruiker opzettelijk een pokerhand verliest, met het doel zijn/haar Virtuele Chips bewust aan een andere Gebruiker over te dragen. Gebruikers die dit tijdens gebruikmaking van de Dienst met een andere Gebruiker doen of trachten te doen, kunnen voorgoed van gebruikmaking van de Dienst worden uitgesloten, en hun Gebruikersaccount kan met onmiddellijke ingang beëindigd worden. Onder dergelijke omstandigheden is Stars Mobile in het geheel niet verplicht om Virtuele Chips aan je terug te geven of bij te schrijven die op dat moment in je Gebruikersaccount staan.

5.8

FRAUDULEUS GEDRAG Indien Stars Mobile van oordeel is dat een Gebruiker tijdens gebruikmaking van de Dienst frauduleuze, onrechtmatige, oneerlijke of onbetamelijke activiteiten heeft ontplooid of heeft getracht te ontplooien, met inbegrip van doch niet beperkt tot ontplooiing van een van de activiteiten vermeld in bepaling 5 dan wel enige andere manipulatie van een spel, of het verrichten van een frauduleuze betaling, met inbegrip van doch niet beperkt tot het gebruik van een gestolen creditcard, een frauduleuze terugstorting of het witwassen van geld, dan heeft Stars Mobile het recht om die actie te ondernemen die haar goeddunkt, waaronder, maar niet beperkt tot:

 1. het met onmiddellijke ingang blokkeren van toegang tot de Dienst;
 2. het beëindigen van het account van de betreffende Gebruiker bij Stars Mobile;
 3. het in beslag nemen van alle Virtuele Chips in het account van de Gebruiker; en/of
 4. het nemen van gerechtelijke maatregelen tegen de betreffende Gebruiker.

6. AANSTOOTGEVENDE TAAL OF CONTENT

Het is de Gebruiker verboden om via de Dienst met behulp van de chatfunctie (de regels met betrekking tot de chatfunctie zijn te vinden in de cardroom-regels), de spelersafbeeldingenoptie of in correspondentie met medewerkers van Stars Mobile onrechtmatig, onfatsoenlijk, racistisch, obsceen, lasterlijk, diffamerend of bedreigend materiaal of enig materiaal dat in strijd zou zijn met een wet of in het algemeen als aanstootgevend zou kunnen worden beschouwd te gebruiken.

7. NIET-NAKOMING

7.1

Indien een Gebruiker een in deze Overeenkomst opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet nakomt, behoudt Stars Mobile of elk ander bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Groep die diensten aanbiedt aan de Gebruiker zich - onverminderd alle overige rechten - het recht voor om die actie te ondernemen die haar goeddunkt, waaronder het beëindigen van deze Overeenkomst of elke andere overeenkomst gesloten met de Gebruiker, het met onmiddellijke ingang voor die Gebruiker blokkeren van de toegang tot de Dienst of tot elke andere dienst die door de Groep geboden wordt, het beëindigen van het account van die Gebruiker op de Sites of op elke andere Site die geëxploiteerd wordt door de Groep, het in beslag nemen van alle Virtuele Chips in het account van de Gebruiker op de Sites of op elke andere site die geëxploiteerd wordt door de Groep en/of het nemen van gerechtelijke maatregelen tegen die Gebruiker.

7.2

Je gaat ermee akkoord om Stars Mobile, de Groep en haar aandeelhouders, directeuren en werknemers geheel te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en onkosten, met inbegrip van juridische kosten en welke overige lasten dan ook, hoe ook ontstaan, die zouden kunnen voortvloeien uit:

 1. je gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van deze Overeenkomst;
 2. je overtreding van een wet of schending van derderechten; en
 3. Uw gebruik van de Dienst dan wel gebruik door anderen die zich toegang tot de Dienst verschaffen met behulp van uw Inloggegevens (zoals hierna gedefinieerd), ongeacht of zulks wel of niet met uw instemming geschiedt.

8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

8.1

In geen geval, met inbegrip van een geval van nalatigheid, is Stars Mobile of enig ander lid van de Groep aansprakelijk voor welke bijzondere, incidentele, directe, indirecte of gevolgschade dan ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot schadevergoeding in verband met winstderving, onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, het verlies van zakelijke informatie dan wel enig ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik (of het misbruik) van de Dienst, ook als Stars Mobile al voordien van de mogelijkheid van die schade(vergoeding) kennis had genomen.

8.2

Niets in deze Overeenkomst beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Stars Mobile of de Groep uit voor: (a) overlijden of persoonlijke schade ten gevolge van verwaarlozing; of (b) fraude of frauduleuze valse voorstellingen.

9. BEVEILIGING EN JE ACCOUNT

9.1

Ieder Gebruikersaccount is toegankelijk door middel van toepassing van een combinatie van een unieke Stars-ID ('Stars-ID'), een uniek en geheim wachtwoord ('Wachtwoord') en andere numerieke authenticatiemethoden die de Gebruiker kan kiezen (de Stars-ID; het Wachtwoord en alle andere authenticatiemethoden worden hierna tezamen de 'Inloggegevens' genoemd). De Gebruiker is verplicht om zijn eigen Stars-ID en Wachtwoord in overeenstemming met de daarop betrekking hebbende regels te kiezen.

9.2

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij alleenverantwoordelijk is voor alle gebruik van de Dienst onder zijn/haar Inloggegevens en dat hij/zij de Inloggegevens niet aan wie dan ook zal openbaren of een andere persoon toestemming zal geven om via zijn Gebruikersaccount gebruik te maken van de Dienst.

9.3

De Gebruiker is verplicht om zijn Inloggegevens te allen tijde geheim en vertrouwelijk te houden, en om zich alle mogelijke inspanningen te getroosten om die geheimhouding en vertrouwelijkheid te beschermen. Het ongeoorloofde gebruik van de Inloggegevens is de alleenverantwoordelijkheid van de Gebruiker en wordt geacht zijn gebruik te betreffen. Alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid komt aan de Gebruiker toe.

9.4

Een Gebruiker kan maximaal één Gebruikersaccount bij Stars Mobile hebben en zal de Dienst slechts door middel van dat ene account gebruiken. Het is de Gebruiker niet toegestaan meerdere accounts te openen bij Stars Mobile. Mocht Stars Mobile ontdekken dat een Gebruiker meerdere accounts heeft geopend, kan Stars Mobile deze accounts zonder kennisgeving sluiten en kunnen de Virtuele Chips in deze extra accounts worden geconfisqueerd.

9.5

Je kunt met behulp van de Dienst niet een inzet plaatsen (met Virtuele Chips) groter dan het totale aantal Virtuele Chips in je Gebruikersaccount.

9.6

Je bent geheel verantwoordelijk voor voldoening van alle aan Stars Mobile verschuldigde bedragen. Je gaat ermee akkoord om geen terugstortingen te verrichten en/of geen door jou ten aanzien van de Dienst verrichte betalingen te weigeren of ongedaan te maken. Je dient terugstortingen en door jou geweigerde of ongedaan gemaakte betalingen, alsmede de ten gevolge daarvan door ons geleden schade, aan Stars Mobile te vergoeden.

9.7

Stars Mobile behoudt zich het recht voor om de kredietwaardigheid en/of identiteit van een Gebruiker bij kredietinformatiebureaus of -diensten te controleren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door die Gebruiker bij inschrijving voor de Dienst aan ons verschafte informatie. De kredietinformatiebureaus en -diensten mogen de informatie vastleggen maar niet gebruiken voor enig ander doel.

9.8

Stars Mobile behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van derdeverwerkers van elektronische betalingen en/of van financiële instellingen voor het verwerken van door en aan jou in verband met jouw gebruik van de Dienst verrichte betalingen.

10. SOFTWARE VAN DERDE PARTIJEN

10.1

De Software bevat als component software van derde partijen, waaronder software die door het OpenSSL Project voor toepassing in de OpenSSL Toolkit is ontwikkeld (http://www.openssl.org); cryptografische software geschreven door Eric Young; ungif-software geschreven door Eric S. Raymond; PSTCollectionView-software geschreven door Peter Steinberger en fontsoftware die eigendom is van de licentiegever of zijn leveranciers en onderworpen is aan de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden (de 'Gelicenseerde Software').

10.2

Het gebruik door de Gebruiker van de Gelicenseerde Software moet in overeenstemming zijn met alle voorwaarden uit deze Overeenkomst.

10.3

De Gelicenseerde Software mag niet aangepast, veranderd, of onttrokken worden uit de Software.

10.4

Het gebruik door de Gebruiker is gelimiteerd tot 'intern gebruik', wat betekent dat de Gelicenseerde Software alleen door de Gebruiker mag worden gebruikt voor regulier gebruik en normale interne zaken of persoonlijk gebruik, en niet voor doorverkoop, het uitgeven van sublicenties of distributie. 'Regulier gebruik en normale interne zaken' betekent voor een Eindgebruiker die een onderneming is, het gebruik van deze Gebruiker of zijn werknemers of geautoriseerde agenten voor regulier gebruik en normale interne zaken van de Gebruiker. 'Regulier gebruik en normale persoonlijke zaken' betekent gebruik door een Gebruiker die een persoon is, gebruik door deze Gebruiker of een lid van zijn huishouden voor interne persoonlijk doeleinden. Al deze werknemers, agenten en leden van de huishouding moeten door de Gebruiker op de hoogste gesteld worden van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

10.5

Alle rechten die niet expliciet zijn toegekend in de Gelicenseerde Software zijn voorbehouden.

10.6

De OpenSSL Toolkit, de ungif-software, de PSTCollectionView-software en de cryptografische software zijn verstrekt door het OpenSSL Project, Eric S. Raymond, Peter Steinberger en Eric Young 'as is' en alle expliciete en impliciete garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleinde zijn afgewezen. In geen enkel geval zijn OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger of hun medewerkers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, opgelegde of gevolgschades (inclusief, maar niet beperkt tot, aanschaf van vervangende goederen of diensten; het niet kunnen gebruiken, verlies van data, of winst of bedrijfsonderbreking) hoe dan ook veroorzaakt en op basis van welke theoretische aansprakelijkheid dan ook, hetzij in contract, strikt genomen aansprakelijkheid, of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins) voortkomend op welke wijze dan ook uit het gebruik van de OpenSSL Toolkit, de ungif-software, de PSTCollectionView-software en de cryptografische software, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

11. GESCHILLEN

De Gebruiker aanvaardt dat de historische gegevens van ieder PM Game zijn zoals op de servers van Stars Mobile is vastgelegd. In geval van een discrepantie tussen de op jouw computer getoonde pokerkaarten en de spelgegevens op de server van Stars Mobile, prevaleren de laatste. De Gebruiker aanvaardt dat de 'Directe Handgeschiedenis'- en ‘Handherhalings’-feature van de Software niet worden geacht het officiële historische gegevensbestand van een hand te vormen.

12. WIJZIGING

Stars Mobile behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst of enig deel daarvan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of aan te passen. Je bent binnen 14 dagen na plaatsing van de gewijzigde Overeenkomst op de Sites aan die gewijzigde Overeenkomst gebonden. We raden je dan ook aan om de Sites regelmatig te bezoeken en de in de versie van de dan geldende Overeenkomst opgenomen voorwaarden te checken. Kopieën van voorgaande versies van de Overeenkomst kunnen opgevraagd worden door een brief te schrijven naar Stars Mobile, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Je voortgezette gebruik van de Sites wordt geacht een bevestiging te vormen van je instemming met eventuele wijzigingen van de Overeenkomst.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van het eiland Man. Je gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de desbetreffende rechter op het eiland Man exclusief bevoegd zal zijn in relatie tot een vordering, geschil of verschil van mening betreffende deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden, en je doet onherroepelijk afstand van elk recht dat je eventueel hebt om bezwaar te maken tegen een daar aangespannen geding, of om te stellen dat het geding bij de verkeerde rechter is aangespannen of dat die rechter niet bevoegd is. Niets in deze bepaling beperkt het recht van Stars Mobile gerechtelijke stappen tegen je te ondernemen bij een andere bevoegde rechtbank, noch zal het ondernemen van gerechtelijke stappen in enige ander rechtsgebied uitsluiten dat gerechtelijke stappen worden ondernomen in andere rechtsgebieden, of dit nu tegelijkertijd is of niet, en voor zover de wet van een dergelijke ander rechtsgebied dit toestaat.

14. NIETIGHEDENBEPALING

Indien een bepaling van deze Overeenkomst in een bepaald rechtsgebied in strijd met de wet is of raakt, of ongeldig of onafdwingbaar is of raakt, dan laat dat de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van een andere bepaling van deze Overeenkomst, of de geldigheid of afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van die of een andere bepaling van deze Overeenkomst, onverlet.

15. CESSIE

Stars Mobile behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te cederen. Het is de Gebruiker niet toegestaan om zijn/haar rechten of verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst te cederen.

16. OVERIG

16.1

Indien Stars Mobile afstand doet van enigerlei niet-nakoming van een bepaling van deze Overeenkomst (waaronder het niet verlangen door Stars Mobile dat een bepaling van deze Overeenkomst strikt en letterlijk wordt uitgevoerd of nageleefd), dan dient dit op geen enkele wijze te worden opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot een eventuele latere niet-nakoming van die bepaling of met betrekking tot de niet-nakoming van een andere bepaling van deze Overeenkomst.

16.2

Niets in deze Overeenkomst doet enigerlei rechten of andere voordelen voor derden die geen partij bij deze Overeenkomst zijn, anders dan in relatie tot bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep, ontstaan of kent deze daaraan toe.

16.3

Niets in deze Overeenkomst doet een maatschap, agentuurverhouding, trustregeling, fiduciaire relatie of joint venture tussen jou en ons ontstaan, of wordt geacht deze te doen ontstaan.

16.4

Deze Overeenkomst vormt de gehele afspraak en overeenkomst tussen jou en ons aangaande de Dienst, en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken en/of regelingen tussen jou en ons.

16.5

De Gebruiker dient volledige en betrouwbare informatie te verstrekken in relatie tot alle verzoeken van Stars Mobile om gegevens en informatie verband houdende met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, welke altijd onderhevig zijn aan de voorwaarden van het privacybeleid.

16.6

Bij strijdigheid tussen de Engelstalige versie van deze overeenkomst en vertalingen daarvan in enige andere taal is de Engelstalige versie bindend.

Copyright © 2017 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle rechten voorbehouden.

Met betrekking tot de OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Alle rechten voorbehouden

Met betrekking tot de PSTCollectionView-software:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

Met betrekking tot de ungif-software:
De distributie van GIFLIB is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Meer informatie is beschikbaar op www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.com en www.fulltilt.com.

Je kunt contact opnemen met Stars Mobile via de klantenservice.

Versienr. 44.4 van de eindgebruikerslicentieovereenkomst van Stars Mobile. Van kracht met ingang van maart 2017.

Verantwoord spelen

Responsible Gaming

We vinden verantwoord spelen erg belangrijk en willen graag dat je een plezierige en positieve speelervaring beleeft.

Veelgestelde vragen Klantenservice

FAQ

Onze klantenservice heeft een lijst van vragen opgesteld die vaak door spelers gesteld worden, samen met de antwoorden.

Veelgestelde vragen over pokerspellen

faq games

Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop over het pokeren bij PokerStars.

Speciale aanbiedingen

Special Offers

PokerStars heeft het hele jaar door speciale aanbiedingen, met geldprijzen, plaatsen voor de beste live-evenementen en nog veel meer.

Pokeren

How to Play Poker

Je vindt de pokerregels, tips voor beginners en uitgebreide strategieën in de sectie over het spelen van poker bij PokerStars.

Spelen om echt geld

Chip Stack

Stort voor het eerst echt geld en begin met spelen bij PokerStars. Stortingen zijn snel en veilig.