PokerStars Online Poker Software Terms of Service

POKERSTARS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

Print Me

Sluttbrukeren (heretter ”Brukeren”, ”Du” eller ”Deg”) plikter å lese denne sluttbrukeravtalen (heretter ”Avtalen”) i sin helhet, før PokerStars produkter eller tjenester benyttes. Denne Avtalen er rettslig bindende mellom deg, og PokerStars.

Ved å inngå denne avtalen, anerkjenner du at PokerStars utgjør del av en Gruppe selskaper. Som såden, hvor brukt og hvor sammenhengen tillater, vil uttrykket ”Gruppe” bety PokerStars sammen med sine partnere, og ethvert holdingselskap av PokerStars og enhver underliggende aktør i slikt holdingselskap og ethvert selskap assosiert med PokerStars inkludert, men ikke begrenset til, assosierte selskaper som yter tjenester under varemerket “Full Tilt Poker”.

Spill for «ekte penger»

PokerStars tilbyd spill for ekte penger slik som poker, blackjack, rulett, og sportsbetting med satt odds («EP spill») på Internettsiden som finnes på www.pokerstars.com («Siden») på vilkårene og betingelsene gjeldende for ditt spill på EP-spill satt under.

Referanser til «PokerStars», «vi» eller «oss» refererer til to forskjellige selskaper avhengig av hvorvidt EP-spillene tilbudt til deg er eid av PokerStars-gruppen («Eide EP-spill») eller er EP-spill som er lisensiert fra tredjeparts-eiere («Tredjepartsleverandører») av oss for å gi til deg («Lisensierte EP-spill»). Du har kontrakt med et forskjellig selskap avhengig av hvilken sort EP-spill du spiller og vi vil gjøre det klart for deg ved egnede knutepunkter hvilket selskapet som tilbyr hvilket EP-spill til deg. De to forskjellige selskapene er som følger:

 1. I relasjon til Eide EP-spill, tilbys disse til deg av Rational Entertainment Enterprises Limited som er et selskap innlemmet på Isle of Man med sitt registrerte kontor på Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ under sin Isle of Man Gambling Supervision Commission lisens;
 2. I relasjon til Lisensierte EP-spill, tilbys disse til deg av Rational Gaming Europe Limited som er et selskap innlemmet på Malta med sitt registrerte kontor på Villa Seminia, 8 Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xibex, XBX 1011, Malta, under sin lisens gitt av de Maltesiske Spillmyndigheter.

Vilkårene og betingelsene som styrer spillet ditt på EP-spill følger under.

«Spill gratis» spill

«Lekepenge» / «spill gratis» spillene («LP-spill») tilbudt til deg på Siden tilbys til deg av Rational Social Projects Limited (Isle of Man) et selskap innlemmet i Isle of Man (organisasjonsnummer 008457V) med sitt registrerte kontor på Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Klikk her for LP-spillenes Vilkår og betingelser som styrer ditt spill på LP-spill.

Andre viktige vilkår og policyer

Brukeren skal i tillegg til de vilkår som fremgår av denne Avtalen, sette seg inn i vår Personvernpolicy, Cookie Policy, LP-spill brukervilkår, Pokerregler, Spilleregler, FAQ’er, sportsbettingregler, Vilkår og Betingelser for behandling og veksling av ekte penger med formål om EP-spill og Vilkår og Betingelser for VIP-klubben samt andre regler, poliser og vilkår som gjelder de spill og tilbud som er tilgjengelig på Nettstedet, og som publiseres på Nettstedet fra tid til annen, og utgjør en del av denne Avtalen sammen med andre vilkår som du vil bli informert om fra tid til annen.

Ditt samtykke til våre vilkår

Ved å klikke på (”Jeg godtar”)-knappen som en del av installasjonsprosessen av programvaren, og ved å bruke programvaren (som er nærmere definert under), aksepterer Du denne Avtalens vilkår,Personvernpolicy, Cookie Policy, LP-spill brukervilkår, Pokerregler, spilleregler, FAQ’er, sportsbettingregler og Vilkår og Betingelser for behandling og veksling av ekte penger, og de oppdateringer eller endringer som gjøres i disse fra tid til annen i overensstemmelse med de betingelser som følger under og betingelser i det forannevnte.

Vår programvare

I denne Avtalen skal definisjonen av  "Programvare" inkludere PokerStars’ programvare som kan lastes ned til din personlige datamaskin eller laptop (“PC”) fra www.pokerstars.com (“PC-programvaren”) og PokerStars’ mobile programvareapplikasjon ("Mobile-programvaren") som kan lastes ned til en mobil enhet (inkludert, uten begrensning, mobiltelefon, PDA, nettbrett eller hvilken som helst annen innretning som måtte finnes opp) (hver en “Innretning”) så vel som hjelpeprogramvare til programvaren (uansett nettbasert programvare eller klient/server programvare).

1. LISENS / ÅNDSVERK

 • 1.1På de vilkår og betingelser som følger av denne Avtalen, gir PokerStars Brukeren en ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar rett til å installere og bruke Programvaren på din PC eller Innretning, slik det måtte være for å kunne skaffe seg tilgang til PokerStars servere og spille EP-spill (heretter ”Spillene”). Programvaren og Spillene benevnes i felleskap ”Tjenesten”.

 • 1.2Programvaren er lisensiert til Brukeren av PokerStars for privat bruk. Vennligst merk at Tjenesten ikke skal benyttes av (i) individer under 18 år, (ii) individer under den lovlige myndighetsalderen i deres jurisdiksjon og (iii) personer som kobler til Nettstedet fra jurisdiksjoner der dette er ulovlig. PokerStars kan ikke verifisere lovligheten av Tjenesten i hver enkelt jurisdiksjon, og det er Brukerens ansvar å sikre at deres bruk av Tjenesten er lovlig.

 • 1.3Vi forbeholder oss retten til å be Deg fremlegge dokumentasjon på at Du ikke er mindreårig. Vi kan på midlertidig eller permanent grunnlag stenge Deg ute fra Tjenesten, og slette eller suspendere din konto, hvis Vi ikke mottar tilfredsstillende dokumentasjon på din alder eller ved mistanke om at Du er mindreårig.

 • 1.4PokerStars, dets Gruppeselskaper og lisensierte er eneinnehavere av alle rettigheter forbundet med programvarens kode, struktur og organisering, inkludert kopibeskyttelse, handelshemmeligheter, intellektuell eiendom og andre rettigheter. Du kan ikke, innenfor grensene som finnes innenfor gjeldende lov:

  1. Kopiere, distribuere, publisere, reversere, ta fra hverandre, modifisere eller oversette Programvaren, eller gjøre noe forsøk på å ta deg frem til kildekoden med den hensikt å anvende Programvarens kode, eller
  2. Selge, videreformidle, viderelisensiere, overføre, distribuere eller leie ut Programvaren, eller
  3. Gjøre Programvaren tilgjengelig til tredjepart gjennom et datanettverk eller på annen måte, eller
  4. Eksportere Programvaren til andre land (fysisk eller elektronisk), eller
  5. Anvende Programvaren på måter som forbys av relevante lover og reguleringer

  (hver av de forutgående nevnte punkter er å betrakte som ”Uautorisert bruk”).

  PokerStars, dets Gruppeselskaper og lisensierte forbeholder seg alle og hvilke som helst rettigheter implisert eller ellers, som ikke eksplisitt gis Brukeren under og forbeholder seg alle rettigheter, titler og interesser i og av Programvaren.

  Du sier deg enig i at du vil være personlig ansvarlig for enhver skade, kostnad eller utgift som måtte oppstå i forbindelse med eventuell uautorisert bruk. Du plikter å varsle PokerStars umiddelbart dersom du blir gjort oppmerksom på at noen bedriver uautorisert bruk og skal bistå PokerStars med assistanse innenfor rimelighetens grenser i forbindelse med etterforskning i lys av informasjon du må ha bidratt med i denne sammenheng.

 • 1.5ermen ”PokerStars”, domenenavnene pokerstars.com og pokerstarsmobile.com, samt alle andre varemerker, servicemerker, tegn, varenavn og/eller domenenavn som anvendes av PokerStars på Nettsiden og/eller i Programvaren fra tid til annen (”Varemerkene”), tilhører PokerStars eller noen av Gruppens selskaper og/eller lisensierte aktører som innehar alle rettigheter i forhold til Varemerkene, service-merkene, tegnene, handelsnavnene og/eller domene-navnene. Alt annet innhold på Nettsiden inkludert, men ikke begrenset til, Programvaren, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst (”Nettsideinnholdet”) tilhører PokerStars og/eller et av Gruppens selskaper og/eller Gruppens lisensierte aktører, og er kopibeskyttet og/eller beskyttet av lovgivning for immaterialrett eller andre rettigheter. Du samtykker herved i at ved å bruke Tjenesten og Nettsiden innehar du ingen rettigheter hva gjelder Nettsideinnholdet og/eller Varemerkene, eller noen deler av det. Under ingen omstendigheter har du anledning til å bruke Nettsideinnholdet og/eller varemerkene uten i forkant å ha innhentet PokerStars’ skriftlige samtykke.

  I tillegg sier du deg enig i at du ikke vil gjøre noe som vil skade eller potensielt skade rettighetene, inkludert de intellektuelle eiendomsrettene, som holdes av PokerStars, dets Gruppe, selskaper, og/eller dets lisensierte aktører i Programvaren, Varemerkene, eller Innholdet på Siden. Heller vil du ikke gjøre noe som skader imaget eller ryktet til PokerStars, dets Gruppeselskaper, ansatte, direktører, offiserer eller konsulenter.

 • 1.6Du garanterer at navn eller bilder brukt av deg i sammenheng med Siden eller Tjenesten (for eksempel brukernavnet ditt og avataren din) ikke skal bryte med den intellektuelle eiendommen, privatliv eller andre rettigheter til en tredje part. Du gir herved PokerStars og dens Gruppe en verdensomspennende, ugjenkallelig, overførbar, royalitetsfri, sublisensierbar lisens til å bruke slike navn og bilder til ethvert formål knyttet til Siden eller Tjenesten, under vilkårene til vår Personvernpolicy.

2. ANSVARSFRASKRIVELSE

 • 2.12.1. PokerStars gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt, i forbindelse med Tjenesten som gjøres tilgjengelig for Deg (”SOM DEN ER”), og det gis ingen garantier eller forespeilinger overhodet verken med hensyn til Tjenestens kvalitet, fullstendighet, presisjon eller at den passer for Brukerens formål.

 • 2.2Uavhengig av våre siktemål om å tilby deg tjenester av høyeste kvalitet, sikkerhet og trygghet, gir PokerStars ingen garanti for at Tjenesten vil kunne tilbys uavbrutt, presist, feilfri, eller at feil vil bli rettet. PokerStars kan heller ikke garantere at Programvaren eller Siden ikke inneholder virus eller programvarefeil eller annet utyske..

 • 2.3PokerStars forbeholder seg rett til, på et hvilket som helst tidspunkt, å innstille, stenge, modifisere, fjerne eller supplere Tjenesten på fritt grunnlag, etter eget forgodtbefinnende og uten plikt til å varsle Brukeren på forhånd hvor vi anser det som nødvendig å gjøre så, inkludert (for eksempel) hvor vi mottar informasjon om at du har gått inn i en selvekskluderingsavtale med en spilltilbyder eller der vi finner det nødvendig for styringen av, vedlikehold eller oppdatering av Programvaren, og PokerStars er under ingen omstendighet ansvarlig på noen som helst måte for tap som Brukeren påføres som en følge av avgjørelser tatt av PokerStars i denne forbindelse.

3. MYNDIGHET

 • 3.1PokerStars har myndighet til å utstede, vedlikeholde og stenge Brukerens konto på Siden. Enhver avgjørelse av PokerStars i forbindelse med ethvert aspekt knyttet til Brukerens konto, bruk av Tjenesten eller tvisteløsning, er endelig og kan ikke gjøres til gjenstand for klage.

4. SLUTTBRUKERENS ERKLÆRING

Før Tjenesten tas i bruk, og på løpende basis, aksepterer, garanterer, erkjenner og innestår Brukeren for følgende;

 • 4.1bruk av Tjenesten innebærer risiko for å tape penger og at PokerStars ikke har noe ansvar overfor Deg for slikt økonomisk tap.

 • 4.2Tjenesten benyttes frivillig av Deg etter eget valg og forgodtbefinnende og på egen risiko.

 • 4.3i samsvar med våre regulære krav og for å få tilgang til og bruke programvaren  vår og/eller tjenestene våre gjennom enhver av våre nettsider må du oppgi personopplysninger om deg som er nødvendige for å kunne levere Tjenesten, herunder informasjon om betalingsmåte med det formål å bruke Tjenesten, og samtykke ovenfor oss (eller tredjeparter aktende på våre vegne) at vi får tilgang til eller bruker plasseringen din og/eller annen slik data eller informasjon som kan hentes fra din enhet/datamaskin, for å aktivere tjenesten/programvaren slik at den blir tilgjengelig for deg. Du godtar herved ovenfor oss (eller tredjeparter aktende på våre vegne) at vi får tilgang til og bruke slik data for formålene fremhevet over. Du har ikke tillatelse til å bruke vår programvare og/eller tjenester dersom du ikke ønsker å bindes av denne bestemmelsen. PokerStars vil behandle dine personlige detaljer i henhold til databeskyttelseslovgivningen og reguleringer på Isle of Man, alt in henhold med slik det står i vår Personvernpolicy.

 • 4.4Du er alene er ansvarlig for innbetaling av skatter og avgifter som kan påløpe ved utbetaling av eventuelle gevinster eller penger som du har vunnet via å bruke Tjenesten.

 • 4.5telekommunikasjonsnettverket og internettforbindelsen som trengs for at du skal ha tilgang til vår Tjeneste er fullt og helt utenfor PokerStars’ kontroll, og PokerStars ikke har noe ansvar overhodet for utetid, saktegåendehet, kapasitetsbegrensninger eller andre feil; og

 • 4.6Alderen din er 18 eller mer og at du ikke for tiden er selvekskludert fra noen online eller mobile gamblingsider og at du vil informere oss umiddelbart dersom du trer inn i selvekskludering med spilltilbydere.

5. RESTRIKSJONER VED BRUK

 • 5.1PROGRAMVAREMODIFIKASJONER. Brukeren må ikke forsøke å modifisere, dekompilere, reversere, prøve å finne kildekoden eller på annen måte urettmessig endre Programvaren.

 • 5.2PERSONLIG BRUK. Tjenesten er ment utelukkende for Brukerens private bruk. Brukeren kan kun spille om innsats for egen personlig underholdning. Brukeren skal under ingen omstendighet ha rett til å benytte sin egen pengekonto hos PokerStars for andre formål enn bruk av Tjenesten. Brukeren må gi fullstendige og sanne opplysninger med hensyn til alle detaljer og informasjon gitt fra Brukeren til PokerStars og Brukeren er ansvarlig for å oppdatere slike opplysninger dersom disse endres.

 • 5.3OVERFØRING AV EKTE PENGER. PokerStars Funksjon for overføring av virkelige penger er tilgjengelig via ”PokerStars-lobbyen” (under ”Forespørsler” og så ”Overfør penger”). Brukere må skrive inn beløpet de ønsker å overføre, samt spiller-ID’en til den ønskede mottakeren. Brukere blir påminnet om at det er deres ansvar å sikre seg at de vet hvem de andre brukerne er før de deltar i slike avtaler. Begrensning på overføringsbeløp per Bruker vil settes av PokerStars.

  Som en del av PokerStars’ lisensavtale, og i samsvar med anti-pengevaskinglovgivning, må Brukerne være klare over at de kan få krav om å fremvise personlige dokumenter (som statlig utgitte identifiseringspapirer, bankutskrifter og husholdningsregninger) på forespørsel for at deres overføring skal gå i orden. Dette tillater PokerStars å beskytte sine Brukere og hindrer at PokerStars blir brukt som verktøy for hvitvasking av penger eller svindel.

  Følgende krav og vilkår gjelder i tillegg for overføring av virkelige penger:

  1. PokerStars forbeholder seg rettigheten til å nekte enhver overføring mellom kontoer, eller hindre enhver overføring mellom kontoer dersom det er mistanke om brudd på noen av PokerStars’ betingelser i denne Avtalen av enten sender eller mottaker.
  2. En sendende Bruker sier seg enig i at de kun foretar en overføring mellom konto for at en mottakende Bruker skal kunne spille Spillene, og ikke av noen annen grunn.
  3. En mottakende Bruker sier seg enig i at de kun benytter midlene fra konto-overføringen til å spille Spillene, og ikke til noe annet formål.
  4. Brukere kan ikke ta ut midlene direkte mottatt fra en overføring (jamfør underparagraf (c) over). Gevinster som kommer av å spille Spillene der de overførte midlene er benyttet, og som så fører til et uttak av penger, vil bli gjennomgått i samsvar med PokerStars’ interne kontroll, policy og prosedyrer.
 • 5.4HEMMELIG SAMARBEID /AVTALE. Det er strengt forbudt brukerne imellom å inngå hemmelige avtaler/forståelser som utnyttes under spillet, herunder det å dele håndkort eller på en hvilken som helst annen måte forveksle informasjon. PokerStars forbeholder seg rett til, i tillegg til ethvert annet tiltak, å begrense deltakelse og/eller forby Brukere fra å spille ved et bestemt bord eller i samme turnering. PokerStars forbeholder seg retten til å anse enhver hemmelig forståelse eller annen avtale mellom spillere, eller forsøk på dette, herunder Brukere, som et vesentlig brudd på Avtalen, og som en følge av dette har PokerStars rett til å bringe en Brukers konto til opphør dersom en Bruker engasjerer, eller forsøker å engasjere seg i slike aktiviteter, uavhengig av utfallet av tiltaket.

 • 5.5EKSTERNE ASSISTERENDE SPILLERPROGRAM (EAS). Det er ikke tillatt å bruke et hjelpeprogram (”EAS”) som er ment å gi spillere en urettferdig fordel (”Urettferdig Fordel”). Med ”Eksterne” mener PokerStars ethvert datamaskinprogram (unntatt Programvaren) og ikke-programvarebaserte databaser eller profiler (eksempelvis internettsider og ulike abonnementstjenester). Med ”Urettferdig Fordel” menes enhver situasjon hvor Brukeren får tilgang til eller opparbeider seg informasjon om andre spillere som spilleren ikke selv har observert personlig gjennom Brukerens eget spill. Vi oppfordrer Deg til å lese vår Tredjeparts Verktøy og Tjenester FAQ.

 • 5.6AUTOMATISKE SPILLERE (BOTER). Bruk av kunstig intelligens, herunder, men ikke begrenset til ”roboter”, er strengt forbudt i forbindelse med Tjenesten. Alle handlinger foretatt i relasjon til Tjenesten av en Bruker må iverksettes personlig av spillere gjennom brukergrensesnittet som er tilgjengelig ved bruk av Programvaren.

 • 5.7Brukeren er enig i at PokerStars kan iverksette tiltak for å avdekke og forhindre bruk at forbudte EAS. Slike tiltak kan omfatte, men er ikke begrenset til, undersøkelse av programvare på Brukerens datamaskin som kjører samtidig med PokerStars Programvare på Brukerens datamaskin. Du sier deg enig i at du ikke vil prøve å omgå, tukle med eller blokkere slike steg, inkludert og uten begrensning av bruk av tredjeparts programvare som omgår, tukler med eller blokkerer slike steg.

 • 5.8SJETONGDUMPING. Sjetongdumping foretas når Brukeren bevisst taper en hånd i den hensikt å overføre sjetongene til en annen Bruker. Enhver Bruker som deltar i eller forsøker å delta i sjetongdumping med enhver annen Bruker, inkludert å være mottaker av dumpingen, mens man bruker Tjenesten, kan bli permanent utestengt fra Tjenesten, og deres brukerkonto kan bli slettet med øyeblikkelig virkning. PokerStars har ingen plikt til å refundere penger som står på Brukerens konto i slike tilfeller.

 • 5.9BEDRAGERI. Dersom PokerStars anser det slik at Brukeren har forsøkt eller utført bedrageri, svik, ulovlig-, uhederlig- eller annen rettsstridig eller uønsket atferd i forbindelse med bruk av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til de forannevnte aktiviteter angitt i artikkel fem, eller enhver annen spillmanipulasjon eller utøvelse av ulovlig pengeoverføring, herunder men ikke begrenset til bruk av stjålet kredittkort, ”chargeback” eller hvitvasking samt beslektede handlinger, kan PokerStars iverksette de tiltak som anses passende, herunder men ikke begrenset til:

  1. utestenging fra Tjenesten
  2. sletting av Brukerens konto hos PokerStars
  3. beslaglegging av Brukerens penger på PokerStars-kontoen
  4. utlevering av informasjon om Brukeren (herunder Brukerens identitet) til finansinstitusjoner, relevante myndigheter og/eller enhver person eller enhet som har krav på utlevering av slik informasjon,
  5. rettslige skritt mot Brukeren
 • 5.10VALUTAVEKSLING. Brukerne kan gjennomføre valutavekslingstransaksjoner via Tjenesten på deres PC eller Innretning med midler som måtte stå på Brukerens konto (valutavekslingstjenesten). Alle valutavekslingstransaksjoner som finner sted via denne tjenesten vil bli gjennomført i henhold til gjeldende rater fastsatt av PokerStars for den aktuelle transaksjonen. Vekslingsratene vil bli oppdatert regelmessig, og det er mulig at forskjellige rater vil tilbys avhengig av transaksjonstypen og bevegelser i valutamarkedet. Brukerne bør forsikre seg at de er klar over av endringer i valutakursen finner sted og at dette kan ha innvirkning på verdien av deres tilgjengelige midler ved bruk av valutavekslingstjenesten. PokerStars vil ikke kunne holdes ansvarlig for gevinster og tap som måtte påføres brukerne av valutavekslingstjenesten. Brukerne burde også være oppmerksomme på at PokerStars innkrever en avgift i forbindelse med valutavekslinger som finner sted via valutavekslingstjenesten (denne avgiften kan etter PokerStars’ eget skjønn i noen tilfeller frafalle), og at PokerStars etter eget skjønn kan endre eller trekke tilbake støtte for en spesifikk valuta uten forvarsel.

  Bruk av valutavekslingstjenesten og/eller Brukerkontoer til valutahandel og valutaspekulasjoner er strengt forbudt. For å bidra til å opprettholde valutavekslingstjenestens integritet har PokerStars retten til, etter eget skjønn, å:

  1. nekte eller reversere all valutaveksling utført via valutavekslingstjenesten; og / eller
  2. begrense antallet valutaer som kan holdes av en Bruker på Brukerens konto samt beløpet Brukeren kan veksle mellom forskjellige valutaer; og / eller
  3. kreve at midler som holdes på Brukerens konto og konverteres via valutavekslingstjenesten til en annen valuta brukes til deltagelse i Spillene før de tas ut, overføres eller brukes til annet formål.
  4. pålegge å med tilbakevirkende kraft betale avgiften som tidligere har frafalt som del av en valutavekslingstransaksjon.

  Brukeren sier seg enig i, og aksepterer vilkårene og betingelsene i forbindelse med transaksjoner med ekte penger og valutaveksling, slik det er beskrevet på siden Vilkår og Betingelser for behandling og veksling av ekte penger

 • 5.11PokerStars forbyr personer som befinner seg i (inkludert midlertidig besøkende) eller fastboende i bestemte jurisdiksjoner (inkludert jurisdiksjoner hvor personer kreves å spille etter regularinger i slike jurisdiksjoner, ved å bruke de passende og egnede spillene) klienter fra å gjøre innskudd til deres kontoer eller engasjere seg i EP-spill (de ”Begrensede Jurisdiksjonene”). For å unngå tvil, vil de foregående restriksjonene i spill for ekte penger fra Forbudte jurisdiksjoner gjelder likt for bosatte og innbyggere fra andre nasjoner mens de befinner seg i en Forbudt jurisdiksjon.

  Ethvert forsøk på å omgå spillrestriksjonene for personer som befinner seg i en Forbudt jurisdiksjon, er et brudd på denne Avtalen. Et forsøk på å omgå restriksjonene inkluderer, men er ikke begrenset til, manipulering av informasjonen PokerStars benytter for å identifisere hvor du befinner deg, og å oppgi falsk eller misvisende informasjon til PokerStars angående ditt bosted eller hvor du befinner deg. Ethvert slikt forsøk vil la oss ta slike steg vi finner passene inkludert, men ikke begrenset til, beslaglegge midlene på brukerkontoen din.

  Ethvert forsøk på å omgå spillrestriksjonene for personer som befinner seg i en Forbudt eller Begrenset jurisdiksjon, er et brudd på denne Avtalen. Et forsøk på å omgå restriksjonene inkluderer, men er ikke begrenset til, manipulering av informasjonen PokerStars benytter for å identifisere hvor du befinner deg, og å oppgi falsk eller misvisende informasjon til PokerStars angående ditt bosted eller hvor du befinner deg.

6. RETNINGSLINJER FOR UTTAK

 • 6.1Retningslinjene og kriteriene for at en Bruker skal kunne gjennomføre uttak fra sin konto finnes på siden Uttakspolicy. PokerStars forbeholder seg retten til å bruke andre kriterier i tillegg for å avgjøre hvilke uttaksalternativer som skal være tilgjengelige for Brukerne til enhver tid.

7. STØTENDE SPRÅK ELLER INNHOLD.

 • 7.1Det er ikke tillatt for Brukeren å publisere ulovlig, uanstendig, rasistisk, obskønt, ansvarsbetingende, injurierende eller truende materiale eller annet materiale som kan være ulovlig i forhold til enhver lov, eller generelt bli ansett å være støtende, via bruk av Tjenesten med for eksempel for chat-funksjonen som du kan se reglene for i reglene for kortrommet, , bruk av spillerbilder eller i kommunikasjon med PokerStars ansatte.

8. AVTALEBRUDD

 • 8.1Uten å gjøre begrensninger i Pokerstars øvrige rettigheter, hvis Brukeren helt eller delvis misligholder enhver bestemmelse i Avtalen, forbeholder PokerStars seg retten til å iverksette de tiltak PokerStars eller annet selskap innad i Gruppen som tilbyr tjenester ti Brukeren ønsker, herunder heving av Avtalen eller hvilken som helst annen avtale med brukeren, øyeblikkelig utestenging av Brukeren fra Tjenesten eller hvilken som helst annen tjeneste som måtte finnes med Brukeren, sletting av Brukerens konto på Siden eller hvilken som helst annen side som opereres av Gruppen, beslaglegging av Brukerens penger som står på Brukerens konto på Siden eller hvilken som helst side som styres av Gruppen, og/eller ta rettslige skritt mot Brukeren.

 • 8.2Du er enig i at Du skal holde PokerStars, Gruppen, dets aksjeeiere, ansatte og ledelse fullstendig skadesløs for ethvert krav, pålegg, ansvar, skade, tap, kostnader og utgifter, inkludert utgifter til juridisk bistand og enhver annen kostnad som måtte oppstå som følge av:

  1. Ditt mislighold av denne Avtalen, helt eller delvis;
  2. Din overtredelse av enhver lovgivning eller krenkelse av tredjeparts rettigheter; og
  3. bruk av Tjenesten eller enhver annen persons bruk av Tjenesten som skjer gjennom tilgang til Tjenesten ved bruk av dine påloggingsinformasjoner (som definert under), uavhengig av om dette skjer med eller uten din autorisasjon.

9. ANSVARSBEGRENSNING.

 • 9.1PokerStars eller andre medlemmer av Gruppen er under ingen omstendighet, selv ikke ved uaktsomhet, ansvarlig verken for tilfeldig, direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av bruk, eller misbruk, av Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til tapt forretningsfortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller ethvert annet pengemessig eller økonomisk tap. PokerStars er ikke ansvarlig for ovennevnte selv om PokerStars hadde forutgående kunnskap om muligheten for at slike tap kunne oppstå.

 • 9.2Ingenting i denne Avtalen skal ekskludere eller begrense PokerStars`eller Gruppens ansvar for: (a) dødsfall eller personlig skade som resultat av dens forsømmelse; (b) svindel eller svikefull fremstilling.

10. SIKKERHET OG DIN KONTO

 • 10.1Hver Brukers konto skal være tilgjengelig ved bruk av en kombinasjon av en unik bruker-ID (”Bruker-ID”), et unikt og hemmelig passord (”Passord”), og andre valgfrie numeriske autentifiseringsmetoder brukeren kan velge (Bruker-ID, Passord og Sikkerhets-ID benevnes i felleskap ”Påloggingsinformasjon”). Brukeren er ansvarlig for å velge Bruker-ID og Passord i samsvar med de regler som gjelder for dette.

 • 10.2Brukeren er enig i at han/hun alene er ansvarlig for all bruk av Tjenesten hvor hans eller hennes Påloggingsinformasjon er benyttet og at han/hun ikke under noen omstendighet vil opplyse om Påloggingsinformasjonen til noen andre, og heller ikke gi tillatelse til at en annen person kan bruke Tjenesten via hans/hennes Brukerkonto.

 • 10.3Brukeren plikter til enhver tid å oppbevare hans/hennes Påloggingsinformasjon hemmelig og konfidensielt og å treffe alle tiltak for å beskytte og bevare deres hemmeligholdelse og konfidensialitet. Enhver uautorisert bruk av Brukerens Påloggingsinformasjoner alene Brukerens ansvar, og slik bruk skal anses som foretatt av Brukeren selv. Brukeren er ansvarlig for alt ansvar som oppstår som følge av slik bruk.

 • 10.4En Bruker kan bare ha èn Brukerkonto hos PokerStars, og skal bare bruke Tjenesten via èn konto. Det er forbudt for en Bruker å åpne flere kontoer hos PokerStars. Skulle PokerStars oppdage at flere kontoer er blitt åpnet av en Bruker, vil disse kontoene bli stengt uten videre underrettelse og eventuelle penger på disse kontoene kan bli konfiskert.

 • 10.5Det påløper ikke renter på de midlene som settes inn på Din PokerStars konto.

 • 10.6Du kan ikke plassere større innsats enn det beløp som til enhver tid befinner seg på Din PokerStars konto.

 • 10.7Du er fullt ansvarlig for å betale all utestående gjeld til PokerStars. Du er enig i at Du ikke kan foreta ”chargebacks” (refusjonskrav rettet mot Brukerens kredittkortselskap med virkning for PokerStars), nekte, stanse eller reversere utbetalinger foretatt av Deg med hensyn til Tjenesten. Du skal refundere PokerStars utestående gjeld eller tap i forbindelse med enhver chargeback, betalingsnektelse eller reversering av betaling foretatt av Deg, samt ethvert tap påført Oss som en konsekvens av forestående.

 • 10.8PokerStars forbeholder seg retten til, ved å benytte seg av den informasjonen som er gjort tilgjengelig for Oss av en Bruker ved registrering på Tjenesten, å foreta kredittvurdering og/eller identitetskontroll av Brukeren ved bruk av tredjeparts kredittselskaper eller tjenester. Tredjeparts kredittselskaper eller tjenester kan beholde informasjonen, men de vil ikke benytte informasjonen til noen andre formål

 • 10.9PokerStars forbeholder seg retten til å benytte tredjeparts elektroniske betalings leverandører/tjenester og/eller finansinstitusjoner for å foreta betalinger fra og til Deg i forbindelse med din bruk av Tjenesten.

 • 10.10Du godkjenner at dersom din Brukerkonto er «aktiv» (f.eks. du har logget inn på din Brukerkonto i løpet av de siste 12 månedene) vil penger satt inn av deg til din Brukerkonto holdes på en trygg konto på dine vegne, og regnes å være «Sluttbrukers innskudd» i samsvar med tillitsavtalene med Isle of Man Trasury Departmement. I tilfeller hvor din Brukerkonto er «inaktiv» (f.eks. du har ikke logget inn på Brukerkontoen din i løpet av de siste 12 måneder), vil penger satt inn av deg til din Brukerkonto ikke lenger være «Sluttbrukers innskudd» og vil ikke lenger holdes separat, men øyeblikkelig bli gjort tilgjengelig til deg for uttak eller bruk på Tjenesten i samsvar med vilkårene i denne Avtalen fra et slikt tidspunkt som du logger inn på din Brukerkonto og vil automatisk bli re-klassifisert som «Sluttbrukers innskudd».

 • 10.11Policyen og prosedyren for en Bruker for å påvirke en periode med selvekskludering angis på PokerStars 'Ansvarlig Spilling-side på Siden.

 • 10.12pill på Internett kan være ulovlig i jurisdiksjonen hvor du befinner deg; dersom så er tilfelle, er du ikke autorisert til å bruke ditt betalingskort til å gjennomføre denne transaksjonen.

 • 10.13Dersom en Bruker har en konto på Internettsiden som er å finne på www.fulltiltpoker.com eller en av dets relaterte sider (“Full Tilt Poker Siden”) som eies og kontrolleres av et Gruppeselskap, kan slik Bruker be om at en link blir opprettet mellom deres konto på Siden og deres konto hos Full Tilt Poker Site (en “Kontoparing”). Som følge av opprettingen av en Kontoparing, vil Brukere kunne forespørre omverføringer av ekte penger mellom kontoen sin på Siden og kontoen på siden til Full Tilt Poker. Følgende vilkår og betingelser gjelder for Kontoparing:

  10.13(a) Brukere kan sende en forespørsel om oppretting av en Kontoparing ved å følge instruksjonene i Programvaren. Som en del av forespørselsprosessen, vil Brukere bli bedt om å ta steg for å bekrefte sitt eierskap av kontoen på Full Tilt Poker-siden som Brukeren forespør at Kontoparingen skal skje med;

  10.13(b) reglene i denne Avtalen, inkludert (men ikke begrenset til) reglene som angis i klausul 5.9, 5.10 og 6, vil gjelde alle overføringer med ekte penger som skjer etter opprettingen av en Kontoparing;

  10.13(c) Vi kan, etter eget skjønn, nekte enhver forespørsel som sendes inn av en Bruker for å opprette en Kontoparing eller terminene en Kontoparing etter at den er opprettet; og

  10.13(d) etter opprettingen av en Kontoparing, vil bruken av en Brukerkonto på Siden fortsette å være underlagt Vilkårene og Betingelsene i denne Avtalen og operasjonen av din konto på Full Tilt Poker sin side vil fortsette å være underlagt Vilkår og Betingelser som gjelder Full Tilt Poker sin side.

11. ANNET.

 • 11.1Programvaren inneholder, som komponent, tredjeparts programvare, inkludert programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com); ungif programvaren er skrevet av Eric S. Raymond; PSTCollectionView programvaren er skrevet av Peter Steinberger (steipete@gmail.com), og skrifttype-programvare som er eiendom av lisensutgiveren eller dens leverandører, og er gjenstand for opphavsrettslovene i USA og andre myndighetsområder (”Lisensiert programvare”).

 • 11.2Brukeren anvendelse av den Lisensierte programvaren er gjenstand for å opptre i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne Avtalen.

 • 11.3Den Lisensierte programvaren kan ikke endres, modifiseres eller trekkes ut fra Programvaren.

 • 11.4Brukerens anvendelse er begrenset til ”Internt bruk”, hvilket innebærer bruk av den Lisensierteprogramvaren i henhold til Brukerens vanlige bruk og ordinære interne personlige anvendelse, og den skal ikke selges videre, sublisensieres eller distribueres. ”Vanlig og ordinær intern anvendelse” betyr for Sluttbrukeren som er en enhet, bruk av Brukeren, eller dens ansatte eller autoriserte agenter for Brukerens vanlige og ordinære interne anvendelse. ”Vanlig og ordinært personlig bruk” betyr bruk, av en Bruker som er et individ, bruk av Brukeren eller et medlem av Brukerens husholdning for internt bruk. Alle slike ansatte, agenter og medlemmer i husholdningen skal underrettes av Brukeren om vilkårene og betingelsene i denne Avtalen.

 • 11.5Alle rettigheter som ikke er uttrykt i den Lisensierte programvaren er reserverte.

 • 11.6OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView programvaren og den kryptografiske programvaren er levert av OpenSSL Project, av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger og av Eric Young ”slik som den er”, og alle uttrykte og impliserte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, de impliserte garantiene til omsettelighet og egnetheten for et spesielt formål vil bli forkastet. Ikke under noen omstendigheter skal OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres bidragsytere være ansvarlig for direkte, tilfeldige, spesielle, eksempelvise eller følgelige skader (inkludert, men ikke begrenset til, fremskaffelse av erstattende varer eller tjenester; tapt bruk, data, inntekt eller tapt arbeid) uansett årsak og teori om ansvar, i kontraktform, strengt ansvar, eller negativ handling (inkludert mislighold eller annet) som kommer som følge av bruk av OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView programvaren og den kryptografiske programvaren, selv om det på forhånd er blitt advart om slik skade.

12. TVISTER.

 • 12.1Brukeren aksepterer at historikker fra hvert spill som skal legges til grunn ved eventuell tvist eller uenighet, er de data som ligger på PokerStars servere. Ved eventuell motstrid mellom de kort som vises på Din datamaskin og de data som ligger på PokerStars servere, skal PokerStars data legges til grunn. Brukeren aksepterer at funksjonen ”Gjeldende håndhistorikk” og håndreprise i Programvaren ikke skal anses å være offisiell historikkdata knyttet til en hånd.

  12.1 

  Dersom en Bruker ønsker å klage, kan de gjøre så til vårt Kundeservice-team på  support@pokerstars.com. Dersom en disputt ikke skulle lose seg til deres tilfredsstillelse, kan de kontakte Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) på gaming@gov.im.

13. ENDRINGER OG TILLEGG

 • 13.1PokerStars forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne Avtalen og/eller øvrige deler av denne Avtalen på et hvilket som helst tidspunkt og uten å informere Brukeren. Brukeren aksepterer å være bundet av slike endringer hvis det ikke fremsettes innsigelse mot oppdateringene eller endringene innen 14 dager fra kunngjøring av slike oppdateringer eller endringer på Nettstedet. Av denne grunn anbefaler Vi Deg å besøke Nettstedet jevnlig og sjekke vilkårene i den versjonen av Avtalen som da er i kraft. Kopier av tidligere versjoner av Avtalen kan du få ved å henvende deg til PokerStars, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Din fortsatte bruk av Tjenesten skal anses å være bevis for at Du er enig i enhver endring i Avtalen.

14. LOVEN

 • 14.1Denne Avtalen og alle forhold som er relatert til denne, skal være underlagt, og forfattet i samsvar med, lovene på Isle of Man (med respekt til Eide EP-spill) og lovene på Malte (med respekt til Lisensierte EP-spill) og lovene på Isle of Man i alle andre tilfeller. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Isle of Man skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende Avtalen og med respekt til Eide EP-spill og alle andre tilfeller ikke koblet til Lisensierte EP-spill og domstolene på Malta skal ha eksklusiv jurisdiksjon med respekt til Lisensierte EP-spill alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingen ting i denne klausulen skal begrense retten PokerStars har til å rettsforfølge Deg i annen rett. Rettsforfølgelse i en jurisdiksjons rett skal heller ikke utelukke rettsforfølgelse i annet lands rett, i den grad dette tillates innenfor respektive jurisdiksjoner..

15. AVTALENS GYLDIGHET

 • 15.1Hvis en eller flere bestemmelser i denne Avtalen er, eller blir ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve som følge av nasjonal lovgiving, skal dette ikke ha betydning for gyldigheten eller gjennomførbarheten i den jurisdiksjonen for enhver annen bestemmelse i Avtalen, eller gyldigheten eller gjennomførbarheten i andre jurisdiksjoner av den angjeldende eller enhver annen bestemmelse i Avtalen.

16. OVERDRAGELSE

 • 16.1PokerStars forbeholder seg retten til å kunne overdra Avtalen helt eller delvis og til enhver tid uten varsel. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne Avtalen.

17. DIVERSE

 • 17.1PokerStars manglende håndhevelse av egne rettigheter ved Brukerens brudd på bestemmelser i Avtalen (herunder men ikke begrenset til manglende krav fra PokerStars på en streng og bokstavelig overholdelse av Avtalen og Brukerens samsvar med enhver bestemmelse i denne Avtalen), skal på ingen måte tolkes som, eller innebære en fraskrivelse av krav som oppstår ved senere brudd på samme bestemmelse eller ethvert annet brudd på enhver annen bestemmelse i denne Avtalen.

 • 17.2Denne Avtalen skal på ingen måte skape rettigheter eller fordeler for tredjeparter som ikke er del av denne Avtalen, bortsett fra når det gjelder selskaper innad i Gruppen og Trejdepartstilbydere.

 • 17.3Denne Avtalen etablerer ikke noe partnerskap, agentforhold, fond- eller investeringsselskap, tillits- eller fullmaktsforhold, joint venture eller tilsvarende forretningsforhold mellom Deg og Oss.

 • 17.4Denne Avtalen regulerer i sin helhet partenes rettigheter og plikter vedrørende Tjenesten, og går foran enhver tidligere avtale, overenskomst eller arrangement mellom Deg og Oss.

 • 17.5Brukeren må oppgi fullstendig og sannferdig informasjon hva gjelder alle detaljer som forespørres av PokerStars i forbindelse med Brukerens anvendelse av Tjenesten som til enhver tid reguleres av vilkårene i vår Personvernpolicy.

 • 17.6Den engelskspråklige versjonen av denne Avtalen skal gå foran eventuelle oversatte versjoner dersom det foreligger forskjeller mellom den engelskspråklige versjonen og den oversatte versjonen.

Copyright © 2015 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle
rettigheter.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project.  Alle rettigheter.
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Alle rettigheter

Med hensyn til PSTCollectionView-programvare:
Copyright © 2012-2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com

Med hensyn til ungif-programvare:
GIFLIB distribusjon er Copyright © 1997 Eric S. Raymond

Mer informasjon finner du på www.pokerstars.com

PokerStars kan kontaktes på e-post: support@pokerstars.com.

Tilbake til toppen

POKERSTARS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE - LP-SPILL

Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("Avtalen") bør leses av deg ("Bruker" eller "du") i sin helhet før din bruk av Rational Socials tjenester eller produkter. Vennligst merk at Avtalen utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Rational Social Projects Limited (refereres heretter som "Rational Social", "oss" eller "vi").

Rational Social driver “lekepenge” pokerspillene (“LP-spill”) tilbudt til deg på Internettsiden som finnes på www.pokerstars.com ("Siden"). Vilkår og betingelser som styrer ditt spillende på LP-spill følger under.
Ved å inngå denne avtalen, anerkjenner du at Rational Social utgjør del av en Gruppe selskaper. Som sådan, hvor brukt og hvor sammenhengen tillater, vil uttrykket ”Gruppe” bety Rational Social sammen med sine partnere, og ethvert holdingselskap av Rational Social og enhver underliggende aktør i slikt holdingselskap og ethvert selskap assosiert med Rational Social inkludert, men ikke begrenset til, assosierte selskaper som yter tjenester under varemerket “Full Tilt Poker”.

I tillegg til vilkårende og betingelsene fra denne avtalen, vennligst les vår Personvernpolicy, Cookie Policy, våre Pokerregler, og våre VIP-klubb vilkår og betingelser samt andre regler, policyer, betingelser og vilkår relatert til spill og kampanjer tilgjengelig på Siden til enhver tid, som er innlemmet herunder ved referanse, sammen med policyer du vil bli varslet om fra tid til annen.

Ved å klikke på "Jeg godtar"-knappen under som en del av installasjonsprosessen, og ved å bruke programvaren (som definert under), akspterer Du denne Avtalens vilkår, Personvernspolicy, Cookie Policy og Pokerreglene som hver kan oppdateres eller endres fra tid til annen i overensstemmelse med de betingelser som følger under, og betingelser i det forannevnte.

I denne Avtalen skal definisjonen av "Programvare" inkludere både Rational Socials poker-programvare som kan lastes ned til din personlige datamaskin eller laptop (“PC”) fra www.pokerstars.net (“PC-programvaren”) og den mobile programvareapplikasjon ("Mobile-programvaren") som kan lastes ned til en mobil enhet (inkludert, uten begrensning, mobiltelefon, PDA, nettbrett eller hvilken som helst annen enhet som måtte finnes opp) (hver en “Enhet”), i tillegg til alt hjelpeprogramvare til pokerprogramvaren (enten det er nett-basert programvare eller klient/server-programvare).

1. LISENS

 • ÅNDSVERK

  1.1På de vilkår og betingelser som følger av denne Avtalen, gir Rational Social Brukeren en ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar rett til å installere og bruke Programvaren på din PC eller Innretning, slik det måtte være for å kunne skaffe seg tilgang til Rational Social servere og spille LP-spill (heretter "Spillene"). (Programvaren og Spillene benevnes i fellesskap "Tjenesten").

 • 1.2Programvaren er lisensiert til Brukeren av Rational Social for privat bruk. Tjenesten skal ikke benyttes av (i) individer under 18 år, (ii) individer under den lovlige myndighetsalderen i deres jurisdiksjon og (iii) individer som kobler til Nettstedet fra jurisdiksjoner der dette er ulovlig. Rational Social er ikke i stand til å verifisere lovligheten av Tjenesten i hver jurisdiksjon, og det er brukerens ansvar å sørge for at deres bruk av tjenesten er lovlig

 • 1.3Vi forbeholder oss retten til å når som helst be Deg fremlegge dokumentasjon på alderen din, for å sikre at mindreårige ikke bruker Tjenesten. Vi kan på midlertidig eller permanent grunnlag stenge Deg ute fra Tjenesten, og slette eller suspendere din konto, hvis Vi ikke mottar tilfredsstillende dokumentasjon på din alder eller ved mistanke om at Du er mindreårig.

 • 1.4Rational Social, dets Gruppeselskaper og lisenstilbydere er eneinnehavere av alle rettigheter forbundet med programvarens kode, struktur og organisering er beskyttet av kopirettigheter, handelshemmeligheter, intellektuell eiendom og andre rettigheter. Du kan ikke, innenfor grensene som finnes innenfor gjeldende lov:

  1. kopiere, distribuere, publisere, reversere, ta fra hverandre, modifisere eller oversette Programvaren, eller gjøre noe forsøk på å ta deg frem til kildekoden med den hensikt å anvende Programvarens kode, eller;
  2. selge, videreformidle, viderelisensiere, overføre, distribuere eller leie ut Programvaren;
  3. gjøre Programvaren tilgjengelig for tredjepart gjennom et datanettverk, eller;
  4. eksportere Programvaren til andre land (fysisk eller elektronisk); eller
  5. anvende Programvaren på måter som forbys av relevante lover og reguleringer

  (hver av punktene nevnt over er å betrakte som "Uautorisert bruk").

  Rational Social, dets Gruppeselskaper og lisensierte forbeholder seg alle og hvilke som helst rettigheter implisert eller ellers, som ikke eksplisitt gis Brukeren under og forbeholder seg alle rettigheter, titler og interesser i og av Programvaren.

  Du sier deg enig i at du vil være personlig ansvarlig for enhver skade, kostnad eller utgift som måtte oppstå i forbindelse med eventuell uautorisert bruk. Du plikter å varsle Rational Social umiddelbart dersom du blir gjort oppmerksom på at noen bedriver uautorisert bruk og skal bistå Rational Social med assistanse innenfor rimelighetens grenser i forbindelse med etterforskning i lys av informasjon du må ha bidratt med i denne sammenheng.

 • 1.5Termen ”Rational Social”, domenenavnene "pokerstars.com" og "pokerstarsmobile.com", samt alle andre varemerker, servicemerker, tegn, varenavn og/eller domenenavn som anvendes av Rational Social på Nettsiden fra tid til annen ("Varemerkene"), tilhører Rational Social eller noen av Gruppens selskaper og/eller lisensierte aktører som innehar alle rettigheter i forhold til Varemerkene, service-merkene, tegnene, handelsnavnene og/eller domene-navnene. I tillegg vil alt innhold på Nettsiden inkludert, men ikke begrenset til, Programvaren, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst ("Nettside-innholdet") tilhører Rational Social og/eller et av Gruppens selskaper og/eller gruppens lisensierte aktører, og er kopibeskyttet og/eller beskyttet av lovgivning for immaterialrett eller andre rettigheter. Du samtykker herved i at ved å bruke Tjenesten og Nettsiden innehar du ingen rettigheter hva gjelder Nettside-innholdet og/eller varemerkene, eller noen deler av det. Under ingen omstendigheter har du anledning til å bruke Nettsideinnholdet og/eller varemerkene uten i forkant å ha innhentet Rational Socials skriftlige samtykke.

  I tillegg sier du deg enig i at du ikke vil gjøre noe som vil skade eller potensielt skade rettighetene, inkludert de intellektuelle eiendomsrettene, som holdes av Rational Social, dets Gruppe, selskaper, og/eller dets lisensierte aktører i Programvaren, Varemerkene, eller Innholdet på Siden. Heller vil du ikke gjøre noe som skader imaget eller ryktet til Rational Social, dets Gruppeselskaper, ansatte, direktører, offiserer eller konsulenter.

 • 1.6Du forsikrer at alle navn eller bilder brukt av deg i forbindelse med Siden eller Tjenesten (for eksempel, ditt brukernavn og bilde) ikke skal krenke intellektuell eiendom, private eller andre rettigheter til enhver tredjepart. Du gir herved Rational Social og dens Gruppe en verdensomspennende, ugjenkallelig, overførbar, royalitetsfri, sublisensierbar lisens til å bruke slike navn til ethvert formål knyttet til Siden eller Tjenesten, under vilkårene til vår Personvernpolicy.

 • 1.7Når du bruker Tjenesten, kan du "tjene" eller "kjøpe" virtuelle sjetonger til bruk i Tjenesten ("Virtuelle sjetonger"). Du erkjenner at disse vilkår fra den "virkelige verden" bare brukes i overført betydning, og du godtar at du ikke har noen rett eller krav på Virtuelle sjetonger som vises eller har opprinnelse i et spill, om "tjent" i et spill eller "kjøpt" fra Rational Social, eller andre attributter knyttet til en konto eller lagret på tjenesten. Eventuell "virtuell valuta"-saldo som vises på din brukerkonto utgjør ikke en reell saldo eller reflekterer ikke noe lagret verdi, men i stedet utgjør det et mål på omfanget av din lisens.

 • 1.8Rational Social forbyr og anerkjenner ikke noen påstått overføring av Virtuelle sjetonger effektuert utenfor tjenesten, eller dets påståtte salg, gave eller handel i den "virkelige verden" av noe som vises eller kommer i tjenesten, med mindre annet er uttrykkelig godkjent av Rational Social skriftlig. Følgelig kan du ikke viderelisensiere, handle, selge eller forsøke å selge Virtuelle sjetonger for verdi av noe slag utenfor Spillet. Enhver slik overføring eller forsøk på overføring er forbudt og uten verdi, og kan resultere i at kontoen din slettes av Rational Social. I tillegg aksepterer du at vi kan gå til rettslige skritt mot deg for eventuell skade gjort av slik overføring eller forsøk på overføring av Virtuelle sjetonger utenfor tjenesten.

 • LISENS FOR VIRTUELLE SJETONGER

  1.9Du kan kjøpe en lisens til å bruke Virtuelle sjetonger for motytelser, ved å besøke kjøps-siden  på Tjenesten, og gi din fakturainformasjon, som bekrefter detaljene av ditt kjøp og re-bekrefter din avtale til denne Avtalen.

 • 1.10Når du kjøper en lisens til Virtuelle sjetonger, kan vi sende deg en bekreftende e-post som inneholder detaljer om Virtuelle sjetonger du har bestilt. Vennligst sjekk at opplysningene i den bekreftende e-post er riktig så snart som mulig og ta vare på en kopi av den til senere. Om du har bekymringer, vennligst kontakt kundestøtte. Rational Social holder oversikt over transaksjoner for å håndtere eventuelle konsultasjoner.

 • 1.11For kjøp av en lisens til å benytte Virtuelle sjetonger, vil bestillingen din representerer et tilbud til oss for å kjøpe en lisens for til å benytte Virtuelle sjetonger som vil bli akseptert av oss når vi gjør Virtuelle sjetonger tilgjengelig på kontoen din for deg å bruke i våre LP-spill ("Aksept"). Din lisens til å benytte Virtuelle sjetonger for bruk i våre LP-spill er en tjeneste levert av Rational Social som starter på Aksept av Rational Social etter kjøpet. Et kjøp av en lisens til å bruke Virtuelle sjetonger kan ikke refunderes av Rational Social.

 • 1.12Rational Social kan revidere prisingen for tjenesten og de Virtuelle sjetonger som lisensieres til deg gjennom Tjenesten til enhver tid. Du erkjenner at Rational Social ikke skal gi refusjon for noen grunn, og at du ikke vil motta penger eller annen kompensasjon for ubrukte Virtuelle sjetonger når en brukerkonto er stengt, uansett om en slik stenging skulle være frivillig eller ufrivillig.

 • 1.13For å unngå tvil, er det herved avklart at kjøp av en lisens til å bruke Virtuelle sjetonger ikke gir deg rett til noen som helst rettigheter utover de som reflekteres av lisensen. Det er videre avklart at en lisens som er kjøpt bare kan overføres som uttrykt innenfor konsesjonsvilkårene, og at en slik lisens ikke kan innløses, selges, overføres, testamenteres, leases, leies eller på annen måte avhendes mot vederlag.

2. INGEN GARANTIER

 • 2.1Rational Social gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt, i forbindelse med Tjenesten som gjøres tilgjengelig for Deg (”SOM DEN ER”), og det gis ingen garantier eller forespeilinger overhodet verken med hensyn til Tjenestens kvalitet, fullstendighet, presisjon eller at den passer for Brukerens formål.

 • 2.2Uavhengig av våre siktemål om å tilby deg tjenester av høyeste kvalitet, sikkerhet og trygghet, gir PokerStars ingen garanti for at Tjenesten vil kunne tilbys uavbrutt, presist, feilfri, eller at feil vil bli rettet. PokerStars kan heller ikke garantere at Programvaren eller Siden ikke inneholder virus eller programvarefeil eller annet utyske..

 • 2.3Rational Social forbeholder seg rett til å innstille, stenge, modifisere, fjerne eller supplere Tjenesten på fritt grunnlag, etter eget forgodtbefinnende og uten plikt til å varsle Brukeren på forhånd hvor vi anser det som nødvendig å gjøre så, inkludert (for eksempel) hvor vi mottar informasjon at du har inngått en selv-ekskluderings-avtale med en spill-tilbyder, eller hvor vi bedømmer det nødvendig for styringen, vedlikehold eller oppdatering av Programvaren, og PokerStars er under ingen omstendighet ansvarlig på noen som helst måte for tap som Brukeren påføres som en følge av avgjørelser tatt av Rational Social i denne forbindelse.

3. MYNDIGHET

 • 3.1Rational Social har myndighet til å utstede, vedlikeholde og stenge Brukerens konto på Siden. Enhver avgjørelse av Rational Social i forbindelse med ethvert aspekt knyttet til Brukerens konto, bruk av Tjenesten eller tvisteløsning, er endelig og kan ikke gjøres til gjenstand for klage.

4. DINE LØFTER OG GARANTIER

Før Tjenesten tas i bruk, og på løpende basis aksepterer, garanterer, erkjenner og innestår Brukeren for følgende:

 • 4.1din bruk av Tjenesten er av egen vilje og for egen risiko;

 • 4.2i samsvar med våre regulære krav og for at du skal få tilgang til og bruke vår programvare og/eller tjenestene våre gjennom enhver av våre nettsider må du gi oss visse personlige detaljer om deg selv (inkludert detaljer som angår dine betalingsmetoder) i tillegg til å godkjenne at vi (eller tredjeparter aktende på våre vegne) får tilgang til eller bruker informasjonen om plasseringen din og/eller annen slik data eller informasjon som kan hentes fra enheten/datamaskinen din, for å gjøre tjenesten/programvaren tilgjengelig for deg. Du godtar herved ovenfor oss (eller tredjeparter aktende på våre vegne) at vi får tilgang til og bruker slik data for formålene over. Du har ikke tillatelse til å bruke programvaren og/eller tjenestene våre dersom du ikke ønsker å bindes av denne bestemmelsen. Rational Social vil behandle dine personlige detaljer i henhold til databeskyttelseslovgivningen og reguleringer på Isle of Man, alt i henhold til vår Personvernpolicy.

 • 4.3telekommunikasjonsnettverket og internettforbindelsen som trengs for at du skal ha tilgang til vår Tjeneste er fullt og helt utenfor Rational Socials kontroll, og Rational Social ikke har noe ansvar overhodet for utetid, saktegåendehet, kapasitetsbegrensninger eller andre feil av samme art;

 • 4.4du forbys fra å bruke Tjenesten på noen måte for å skape, motta eller legge til rette for overføring eller kvittere for enhver finansiell fordel, eller andre fordeler for deg eller noen tredjepart (uavhengig om de handler på dine vegne). Virtuelle sjetonger har ingen verdi i seg selv og kan ikke overføres eller byttes innen en Brukerkonto. Videre har slike Virtuelle sjetonger ingen verdi i seg selv, og kan ikke løses inn i `virkelig` valuta eller premie. Dermed er det forbudt å viderelisensiere, leie, lease, salg, handel, gi bort eller på annen måte overføre din brukerkonto eller noen Virtuelle sjetonger knyttet til din brukerkonto til en tredje person; og

 • 4.5du er 18 år eller eldre og du er ikke selv-ekskludert for øyeblikket fra noe online eller mobil spillside, og at du vil informere oss øyeblikkelig om du inngår en selv-ekskluderings avtale med noen spill-tilbyder.

5. RESTRIKSJONER VED BRUK

 • 5.1PROGRAMVAREMODIFIKASJONER. Brukeren må ikke forsøke å modifisere, dekompilere, reversere, prøve å finne kildekoden eller på annen måte urettmessig endre Programvaren.

 • 5.2PERSONLIG BRUK. Tjenesten er ment utelukkende for Brukerens private bruk og underholdning, og ikke for pengespill og må ikke på noen måte brukes til å skape økonomiske fordeler. Brukeren må gi fullstendige og sanne opplysninger med hensyn til alle detaljer og informasjon gitt fra Brukeren til Rational Social og Brukeren er ansvarlig for å oppdatere slike opplysninger dersom disse endres.

 • 5.3JUKS VED SAMARBIED. Samarbeid mellom brukere ved å dele håndkort eller på en hvilken som helst annen måte forveksle informasjon er strengt forbudt. Rational Social forbeholder seg retten til, i tillegg til ethvert annet tiltak, å begrense deltakelse og/eller forby Brukere fra å spille ved et bestemt bord eller i samme turnering, inkludert å begrense to eller flere Brukere fra å spille sammen på samme bord eller i samme turnering. Rational Social forbeholder seg i tillegg retten til å anse enhver hemmelig forståelse eller annen avtale mellom spillere, herunder Brukere, som et vesentlig brudd på Avtalen, og som en følge av dette har Rational Social rett til å bringe en Brukers konto til opphør dersom en Bruker engasjerer, eller forsøker å engasjere seg i slike aktiviteter, uavhengig av utfallet av tiltaket.

 • 5.4EKSTERNE ASSISTERENDE SPILLERPROGRAM (EAS). Rational Social forbyr å bruke et eksternt hjelpeprogram (”EAS-programmer”) som er ment å gi spillere en ”Urettferdig Fordel”. Med ”Eksterne” mener Rational Social ethvert dataprogram (unntatt Programvaren) og ikke-programvarebaserte databaser eller profiler (eksempelvis internettsider og ulike abonnementstjenester). Med ”Urettferdig Fordel” mener Rational Social enhver situasjon hvor Brukeren får tilgang til eller opparbeider seg informasjon om andre spillere som spilleren ikke selv har observert personlig gjennom Brukerens eget spill. Vi oppfordrer deg til å lese vår Ulovlig online pokerprogramvare FAQ.

 • 5.5AUTOMATISKE SPILLERE (BOTER). Bruk av kunstig intelligens, herunder, men ikke begrenset til ”roboter”, er strengt forbudt i forbindelse med Tjenesten. Alle handlinger foretatt i relasjon til Tjenesten av en Bruker må iverksettes personlig av spillere gjennom brukergrensesnittet som er tilgjengelig ved bruk av Programvaren.

 • 5.6Brukeren er enig i at Rational Social kan iverksette tiltak for å avdekke og forhindre bruk av forbudte EAS-programmer. Slike tiltak kan omfatte, men er ikke begrenset til, undersøkelse av programvare på Brukerens datamaskin som kjører samtidig med Rational Socials Programvare på Brukerens PC eller Enhet. Du samtykker i at du ikke vil prøve å omgå, forstyrre, eller blokkere slike tiltak, inkludert uten begrensninger, bruken av tredjeperson-programvare som omgår, forstyrrer eller blokkerer slike tiltak.

 • 5.7SJETONGDUMPING. Sjetongdumping foretas når Brukeren bevisst taper en hånd i den hensikt å overføre virtuelle sjetonger til en annen Bruker. Enhver Bruker som utfører eller forsøker å utføre sjetongdumping med enhver annen Bruker mens man bruker Tjenesten, kan bli permanent utestengt fra Tjenesten, og deres brukerkonto kan bli slettet med øyeblikkelig virkning. I slike tilfeller har Rational Social ingen plikt til å refundere eller kreditere deg virtuelle elementer som måtte være på din brukerkonto på gjeldende tidspunkt.

 • 5.8BEDRAGERI. Dersom Rational Social anser det slik at Brukeren har forsøkt eller utført bedrageri, svik, ulovlig-, uhederlig- eller annen rettsstridig eller uønsket atferd i forbindelse med bruk av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til de forannevnte aktiviteter angitt i klausul 5, eller enhver annen spillmanipulasjon, eller gjennomføringen av enhver uredelig betaling, inkludert men ikke begrenset til, bruk av stjålne kredittkort og uredelig tilbakeføring eller hvitvasking, kan Rational Social iverksette de tiltak som anses passende, herunder men ikke begrenset til:

  1. øyeblikkelig utestengning av Brukeren fra Tjenesten;
  2. slette en Brukers konto hos Rational Social;
  3. beslaglegge alle Virtuelle sjetonger på en Brukers konto; og/eller
  4. ta rettslige skritt mot en Bruker.

6. STØTENDE SPRÅK ELLER INNHOLD

Brukeren forbys å sende ulovlig, uanstendig, rasistisk, obskønt, injuriende, ærekrenkende eller truende eller annet materiale som er i strid med loven eller generelt anses å være støtende, via Tjenesten enten du bruker chat-funksjonen (i så tilfelle se kortrom-reglene), spillernes bildealternativ eller i korrespondanse med Rational Socials ansatte.

7. AVTALEBRUDD

 • 7.1Uten fordommer til andre rettigheter, om en Bruker bryter hele eller deler av bestemmelsen heri nevnt, reserverer Rational Social eller hvilket som helst selskap innen Gruppen som tilbyr tjenester til Brukeren retten til å gå til de skritt de ser passende, inkludert å avslutte denne Avtalen eller andre avtaler med Brukeren, å øyeblikkelig blokkere Brukerens tilgang til Tjenesten eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Gruppen, avslutte Brukerens konto på Siden eller hvilken som helst annen side styrt av Gruppen, beslaglegge alle Virtuelle sjetonger på Brukerens konto på siden eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Gruppen, og/eller ta rettslige skritt mot Brukeren.

 • 7.2Du er enig i at Du skal holde Rational Social, Gruppen og dets aksjeeiere, ansatte og ledelse fullstendig skadesløs for ethvert krav, pålegg, ansvar, skade, tap, kostnader og utgifter, inkludert utgifter til juridisk bistand og enhver annen kostnad som måtte oppstå som følge av:

  1. ditt mislighold av denne Avtalen, helt eller delvis;
  2. din overtredelse av enhver lov eller tredjeparts rettigheter; og
  3. din bruk av Tjenesten eller enhver annen persons bruk av Tjenesten som skjer ved bruk av din påloggingsinformasjon (som definert under), uavhengig av om dette skjer med eller uten din autorisasjon.

8. ANSVARSBEGRENSNING

 • 8.1Under ingen omstendighet, selv ikke ved uaktsomhet, skal Rational Social eller noe annet medlem av Gruppen, være ansvarlig verken for tilfeldig, direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av bruk, eller misbruk, av Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til tapt forretningsfortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller ethvert annet økonomisk tap. Rational Socail er ikke ansvarlig for ovennevnte selv om PokerStars hadde forutgående kunnskap om muligheten for at slike tap kunne oppstå.

 • 8.2Ingenting i denne Avtalen skal ekskludere eller begrense Rational Social eller Gruppens ansvar for: (a) dødsfall eller personlig skade som resultat av dens forsømmelse; (b) svindel eller svikefull fremstilling.

9. SIKKERHET OG DIN KONTO

 • 9.1Hver Brukers konto skal være tilgjengelig ved bruk av en kombinasjon av en unik ("Bruker-ID"), et unikt og hemmelig passord ("Passord"), og andre valgfrie autentifiseringsmetoder Brukeren kan velge (Bruker-ID, passord og andre autentifiseringer benevnes i felleskap "Påloggingsinformasjon").  Brukeren er ansvarlig for å velge Bruker-ID og Passord i samsvar med de regler som gjelder for dette.

 • 9.2Brukeren er enig i at han/hun alene er ansvarlig for all bruk av Tjenesten hvor hans eller hennes Påloggingsinformasjon er benyttet og at han/hun ikke under noen omstendighet vil opplyse om Påloggingsinformasjonen til noen andre, og heller ikke gi tillatelse til at en annen person kan bruke Tjenesten via hans/hennes Brukerkonto.

 • 9.3Brukeren plikter til enhver tid å oppbevare hans/hennes Påloggingsinformasjon hemmelig og konfidensielt og å treffe alle tiltak for å beskytte og bevare deres hemmeligholdelse og konfidensialitet. Enhver uautorisert bruk av Brukerens Påloggingsinformasjoner alene Brukerens ansvar, og slik bruk skal anses som foretatt av Brukeren selv. Brukeren er ansvarlig for alt ansvar som oppstår som følge av slik bruk.

 • 9.4En Bruker kan bare ha én Brukerkonto hos Rational Social, og skal bare bruke Tjenesten via én konto. Det er forbudt for en bruker å åpne flere kontoer hos Rational Social. I tilfeller hvor Rational Social blir gjort oppmerksomme på at en Bruker har åpnet flere kontoer, kan Rational Social stenge slike ekstra-kontoer uten forvarsel, og kan konfiskere Virtuelle sjetonger holdt i slike ekstra-kontoer.

 • 9.5Du kan ikke plassere større innsats (med Virtuelle sjetonger) enn det beløp som til enhver tid befinner seg på din Brukerkonto.

 • 9.6Du er fullt ansvarlig for å betale all utestående gjeld til Rational Social. Du er enig i at Du ikke kan foreta ”chargebacks” (refusjonskrav rettet mot Brukerens kredittkortselskap med virkning for PokerStars), nekte, stanse eller reversere utbetalinger foretatt av Deg med hensyn til Tjenesten. Du skal refundere Rational Social utestående gjeld eller tap i forbindelse med enhver chargeback, betalingsnektelse eller reversering av betaling foretatt av Deg, samt ethvert tap påført Oss som en konsekvens av forestående.

 • 9.7Rational Social forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering og/eller identitetskontroll av Brukeren ved bruk av tredjeparts kredittselskaper eller tjenester, med den informasjonen som Brukeren har oppgitt ved registrering hos Tjenesten. Tredjeparts kredittselskaper eller tjenester kan beholde informasjonen, men de vil ikke benytte informasjonen til noen andre formål

 • 9.8Rational Social forbeholder seg retten til å benytte tredjeparts elektroniske betalings leverandører/tjenester og/eller finansinstitusjoner for å foreta betalinger fra og til Deg i forbindelse med din bruk av Tjenesten.

10. TREDJEPARTS PROGRAMVARE

 • 10.1Programvaren inneholder, som en komponent, tredjeparts programvare, inkludert programvare utviklet av OpenSSL fro bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com): ungif-programvare skrevet av Eric S. Raymond; PSTCollectionView-programvare skrevet av Peter Steinberger, og skrift-programvare som eies av lisensgiveren eller dets leverandører og som er underlagt lover om opphavsrett i USA og andre jurisdiksjoner (den "lisensierte programvaren").

 • 10.2Bruken av den lisensierte programvaren er underlagt samsvar med alle vilkår og betingelser i denne avtalen.

 • 10.3Den lisensierte programvaren kan ikke endres, modifiseres eller trekkes ut fra programvaren.

 • 10.4Bruken er begrenset til "internt bruk", hvilket betyr bruk av den lisensierte programvaren bare i løpet av brukerens vanlige og ordinære interne forretninger eller personlige bruk og ikke for videresalg, sublisensiering eller distribusjon. ”Vanlig og ordinær intern anvendelse” betyr for Sluttbrukeren som er en enhet, bruk av Brukeren, eller dens ansatte eller autoriserte agenter for Brukerens vanlige og ordinære interne anvendelse. ”Vanlig og ordinær personlig bruk” betyr bruk, av en Bruker som er et individ, bruk av Brukeren eller et medlem av Brukerens husholdning for internt bruk. Alle slike ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal varsles av brukeren i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

 • 10.5Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i den lisensierte programvaren er reservert.

 • 10.6OpenSSL Toolkit, ungif-programvare, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare er levert av OpenSSL-prosjektet, av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger og av Eric Young "som den er", og eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål er fraskrevet. Under ingen omstendigheter skal OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres bidragsytere være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, eksemplarisk eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester; tap av bruk, data, eller fortjeneste eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som på noen måte av bruken av OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

11. TVISTER

Brukeren aksepterer at historikker fra hvert LP-spill blir lagret på Rational Socials servere. Ved eventuell motstrid mellom de kort som vises på Din datamaskin og de data som ligger på Rational Socials servere, skal Rational Socials data legges til grunn. Brukeren aksepterer at funksjonen ”Siste håndhistorikk” og "Håndavspiller" i Programvaren ikke skal anses å være offisiell historikkdata knyttet til en hånd.

12. ENDRING

Rational Social forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne Avtalen og/eller øvrige deler av denne Avtalen på et hvilket som helst tidspunkt, og du vil være bundet av en slik endret Avtale innen 14 dager etter at den er postet på Siden. Derfor oppfordrer vi deg til å besøke Siden regelmessig, og sjekke villårene i den versjonen av Avtalen som da er i kraft. Kopier av tidligere versjoner av Avtalen kan fås ved å skrive til Rational Social, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Din fortsatte bruk av Tjenesten skal anses å være bevis for at Du er enig i enhver endring i Avtalen.

13. RETTSVALG

Denne Avtalen og alle forhold som er relatert til denne, skal være underlagt, og forfattet i samsvar med, lovene på Isle of Man. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Isle of Man skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende Avtalen og alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingenting i denne klausulen skal begrense adgangen Rational Social har til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, ei heller ikke opptak av forhandlingene i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke opptak av forhandlingene i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt etter lov i slik annen jurisdiksjon.

14. FRASKILLELSE

Hvis en eller flere bestemmelser i denne Avtalen er, eller blir ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve som følge av nasjonal lovgivning, skal dette ikke ha betydning for gyldigheten eller gjennomførbarheten i den jurisdiksjonen for enhver annen bestemmelse i Avtalen.

15. OVERDRAGELSE

Rational Social forbeholder seg retten til å kunne overdra Avtalen helt eller delvis og til enhver tid uten varsel. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne Avtalen.

16. DIVERSE

 • 16.1Rational Socials manglende håndhevelse av egne rettigheter ved Brukerens brudd på bestemmelser i Avtalen (herunder men ikke begrenset til manglende krav fra Rational Social på en streng og bokstavelig overholdelse av Avtalen og Brukerens samsvar med enhver bestemmelse i denne Avtalen), skal på ingen måte tolkes som, eller innebære en fraskrivelse av krav som oppstår ved senere brudd på samme bestemmelse eller ethvert annet brudd på enhver annen bestemmelse i denne Avtalen.

 • 16.2Denne Avtalen skal på ingen måte skape rettigheter eller fordeler for tredjeparter som ikke er en del av denne Avtalen annet enn med respekt til ethvert selskap innen Gruppen.

 • 16.3Denne Avtalen etablerer ikke noe partnerskap, agentforhold, fond- eller investeringsselskap, tillits- eller fullmaktsforhold, joint venture eller tilsvarende forretningsforhold mellom Deg og Oss.

 • 16.4Denne Avtalen regulerer i sin helhet partenes rettigheter og plikter vedrørende Tjenesten, og går foran enhver tidligere avtale, overenskomst eller arrangement mellom Deg og Oss.

 • 16.5Brukeren må oppgi fullstendig og sannferdig informasjon hva gjelder alle detaljer som forespørres av Rational Social i forbindelse med Brukerens anvendelse av Tjenesten som til enhver tid reguleres av vilkårene i vår Personvernpolicy.

 • 16.6Den engelskspråklige versjonen av denne Avtalen skal gå foran eventuelle oversatte versjoner dersom det foreligger forskjeller mellom den engelskspråklige versjonen og den oversatte versjonen.

Copyright © 2015 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle
rettigheter.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project.  Alle rettigheter.
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Alle rettigheter

Med hensyn til PSTCollectionView-programvare:
Copyright © 2012-2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com

Med hensyn til ungif-programvare:
GIFLIB distribusjon er Copyright © 1997 Eric S. Raymond 

Rational Social kan kontaktes via e-post på support@pokerstars.com.

 

ER DU EN NY SPILLER?
LAST NED GRATIS POKER-PROGRAMVARE

Last ned PokerStars-programvare for å begynne å spille. Det er enkelt å laste ned programvaren.

Play Poker

Slik laster du ned pokerprogramvaren